На основу члана 56. Закона о буџетском систему (”Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, … 142/2014) и члана 58. Статута општине Алибунар (”Службени лист општине Алибунар”, бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на 68. седници одржаној дана 02. марта 2015.г. доноси следећи

 

П Р А В И Л Н И К

О СЛУЖБЕНИМ ПУТОВАЊИМА

Члан 1.

Издаци за службена путовања у земљи и иностранству за запослене у органима Општинске урпаве признају се у материјалне трошкове у износима и под условима прописаним овим Правилником.

Члан 2.

Под службеним путовањем у иностранство у смислу овог Правилника подразумева се службено путовање из Републике Србије у страну државу и обрнуто, из једне стране државе у другу страну државу и из једног места у друго место на територији стране државе.

Члан 3.

Под издацима у смислу овог Правилника подразумевају се издаци за смештај, исхрану и превоз лица ради обављања одређеног службеног посла, издаци за прибављање путних исправа, вакцинацију и лекарске прегледе, издаци за службену пошту, таксе, телефон, телеграм и телефакс, издаци за изнајмљивање писаћих машина, персоналних рачунара, издаци за стенографске и дактилографске услуге, изнајмљивање просторија и други издаци.

Члан 4.

Налог за службено путовање издаје службено лице у локалном органу управе – начелник Општинске управе.

Налог за службено путовање треба да садржи: број решења на основу кога се налог издаје у случају путовања у иностранство, име и презиме лица које путује, послове које обавља, циљ путовања, назив државе и место у које путује, дан поласка и дан доласка, односно трајање службеног пута, и врсту превоза који ће користити.

Члан 5.

Издаци за смештај признају се у висини плаћеног хотелског рачуна, који садржи издатак за спавање и доручак.

Под смештајем у смислу овог Правилника не подразумева се смештај ради дневног одмора.

Члан 6.

Издаци за исхрану и градски превоз у месту боравка у иностранству признају се у износу дневнице утврђене Уредбом о накнади трошкова и отпремнине државних службеника и намештеника (”Службени гласник РС”, бр. 98/2007-пречиш.текст и 84/2014).

Члан 7.

Ако је на службеном путовању у иностранство обезбеђена бесплатна храна, дневница се умањује за 60%.

Ако је обезбеђен бесплатан доручак, дневница се умањује за 10%.

Ако је обезбеђен само бесплатан ручак, дневница се умањује за 30%.

Ако је обезбеђена бесплатна вечера, дневница се умањује за 20%.

Ако су у цену авионске карте због прекида путовања урачунати и трошкови исхране и преноћишта, дневница се умањује за 60%.

Члан 8.

За обрачун дневнице за службено путовање у иностранство, свака 24 часа проведена на службеном путовању, као и остатак времена дужи од 12 часова, рачунају се као једна дневница, а остатак времена од 8 до 12 часова као пола дневнице.

Ако укупно службено путовање траје дуже од 12 часова, обрачунава се једна дневница, а ако траје дуже од 8 а мање од 12 часова као пола дневнице.

Члан 9.

Издаци за прибављање путничких исправа, вакцинацију и лекарске прегледе у вези са службеним путовањем, ако надлежни орган здравственог осигурања не призна те трошкове, обрачунавају се у стварним износима.

Члан 10.

На основу налога за службено путовање у земљи или у иностранству може се исплатити аконтација у висини процењених трошкова.

Члан 11.

Ако се на службеном путовању посебно плаћа резервација места, аеродромска такса, или превоз пртљага и слично, уз обрачун путних трошкова прилажу се потврде о плаћању тих трошкова.

Члан 12.

Ако службено путовање не започне у року од 3 дана од датума који је наведен у налогу за службено путовање, лице коме је издат путни налог дужно је да исплаћену аконтацију врати наредног дана по истеку тог рока.

Члан 13.

Запослени који је обавио службено путовање дужан је да у року од 7 дана од дана завршетка службеног путовања достави писмени извештај са пратећом документацијом ради спровођења обрачуна надлежном Одељењу за финансије.

Члан 14.

Ако на службеном путовању у иностранство настану неки други трошкови који имају карактер трошкова репрезентације, куповине неких производа или робе и слично, за изабрана и постављена лица домаћина, ти трошкови се надокнађују уз приложен рачун као трошкови репрезентације, а не као трошкови на службеном путовању.

Члан 15.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ”Службеном листу општине Алибунар”.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 011-1/15-06

Датум: 02. март 2015.г.

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.