На основу члана 56. Закона о буџетском систему (”Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, … 142/2014), члана 118. став 1. тачке 2. и 3. Закона о раду (”Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, … 75/2014), члана 51. Закона о радним односима у државним органима (”Службени гласник РС”, бр. 48/1991, 66/1991, … 23/2013-одлука УСРС) и члана 58. Статута општине Алибунар (”Службени лист општине Алибунар”, бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а у складу са Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника (”Службени гласник РС”, бр. 98/2007-пречиш.текст и 84/2014), Општинско веће општине Алибунар на 68. седници одржаној дана 02. марта 2015. године доноси

 

О Д Л У К У

О СЛУЖБЕНИМ ПУТОВАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА

У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Службеним путовањем изабраних, именованих и постављених лица у органима општине Алибунар (у даљем тексту: Општина) сматра се путовање на које се изабрана, именована и постављена лица (у даљем тексту: функционери) упућују да, по налогу овлашћеног лица, изврше одређени службени посао ван места свог редовног запослења у земљи и иностранству.

Члан 2.

Овлашћено лице, у смислу члана 1. ове Одлуке је:

 • председник Општине, који издаје налог за службено путовање: председнику Скупштине општине, заменику председника Општине, члановима Општинског већа, начелнику Општинске управе и лицу које он поставља,. Или које поставља Скупштина општине на његов предлог;

 • председник Скупштине општине, који издаје налог за службено путовање: председнику Општине, заменику председника Скупштине општине, секретару Скупштине општине, лицу које поставља Скупштина општине на његов предлог и одборнику Скупштине општине.

Овлашћено лице из става 1. овог члана може издати налог за службено путовање и другим лицима, која на основу посебног акта органа, односно овлашћеног функционера, обавља послове из делокруга органа и служби општине Алибунар.

Овлашћење за издавање налога за службено путовање лица из става 1. овог члана могу пренети на друго лице.

Члан 3.

Налог за службено путовање садржи податке који се односе на:

 • лично и породично име функционера;

 • место и циљ путовања;

 • износ дневница;

 • износ аконтације која се може исплатити;

 • врсту превозног средства које се користи за службено путовање;

 • друге потребне податке.

У случају да службено путовање не започне у року од три дана од датума наведеног у налогу за службено путовање, износ исплаћене аконтације враћа се наредног дана од истека тог рока.

СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ЗЕМЉИ

Члан 4.

Службено путовање у земљи може трајати најдуже 15 дана непрекидно, по једном путном налогу.

Ако то потребе службе захтевају, или ако се започети посао не може прекинути, службено путовање уз сагласност овлашћеног лица, може трајати и дуже од 15 дана, али не дуже од 30 дана непрекидно.

Члан 5.

Накнада трошкова за службено путовање у земљи обухвата:

 1. дневницу за службено путовање;

 2. накнаду трошкова ноћења;

 3. накнаду за превоз од места редовног запослења до места у које се упућује ради извршавања службеног посла;

 4. накнаду осталих трошкова у веззи са вршењем службеног посла (накнаду за резервацију места у превозном средству, накнаду за превоз пртљага, накнаду трошкова превоза у градском јавном саобраћају, накнаду трошкова службених телефонских разговора и сл.).

Члан 6.

Функционер има право на пуни износ дневнице из члана 5. Ове Одлуке за време од 12 до 24 часа проведених на службеном путу, односно на половину утврђених износа за време од 8 до 12 часова проведеног на службеном путу.

Члан 7.

Дневница за службено путовање у земљи у износу од 5% од просечне месечне зараде по запосленом у привреди Републике, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, на дан поласка на службено путовање.

Члан 8.

Накнада трошкова ноћења исплажује се у висини стварних трошкова по приложеном рачуну, а највише до износа трошкова за једнокреветну собу у хотелу, осим за ноћења у хотелу ”де лукс” категорије.

Члан 9.

Накнада за превоз на службеном путовању признаје се у висини стварних трошкова превоза у јавном саобраћају од места запослења до места где треба да се обави службени посао.

Члан 10.

Накнада осталих трошкова у вези са вршењем службеног посла исплаћује се у висини стварних трошкова.

Члан 11.

Ако је на службеном путовању у земљи обезбеђена исхрана, дневнице се признају у износу од 20% од пуног износа дневнице.

Под обезбеђеном исхраном подразумева се да издатак за исграну сноси странка (домаћин) из места где се путује, односно организатор скупа који се одржава.

Члан 12.

У случају када је циљ путовања учестовање на симпозијуму, стручном семинару или сл., функционер има право на:

 • дневницу за службено путовање,

 • накнаду трошкова ноћења,

 • накнаду за превоз,

 • накнаду за трошкове котизације.

Износ накнаде наплаћжује се према приложеним рачунима и у складу са чланом 5. ове Одлуке.

Уколико организатор скупа сноси део трошкова одржавања скупа, функционер има право на накнаду дела трошкова које организатор није надокнадио, у висини износа према приложеним рачунима.

Члан 13.

Обрачун путних трошкова се врши на основу налога за службено путовање са писаним извештајем, који је оверио надлежни налогодавац, и приложених доказа о трошковима смештаја, исхране, превоза и других трошкова који су настали на службеном путу, а у вези са вршењем службеног посла.

Функционер је дужан да овлашћеном лицу Општинске управе општине Алибунар – организационе јединице надлежне за послове финансија и буџета достави налог и доказе из става 1. овог члана без одлагања, а најкасније у року од седам дана по завршетку службеног путовања.

СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ИНОСТРАНСТВО

Члан 14.

Под службеним путовањем у иностранство, у смислу ове Одлуке, подразумева се службено путовање у страну државу и обратно, из једне стране државе у другу страну државу и из једног места у друго место на територији стране државе.

Члан 15.

Одлуку о потреби службеног путовања у иностранство функционера, са образложењем, доноси Општинско веће општине Алибунар.

Одлука нарочито садржи: име и презиме лица које треба да путује, послове која обавља, циљ путовања, назив државе и место у које путује, дан поласка и дан повратка, односно трајање службеног путовања, категорију хотела који ће се користити, врсту превоза који ће се користити, напомену о томе да ли су обезбеђени бесплатан смештај и исхрана, као и начин обрачуна трошкова путовања

Члан 16.

На основу налога за службено путовање у иностранство може се исплатити аконтација у висини процењсених трошкова.

Члан 17.

Накнада трошкова за службено путовање у иностранство обуухвата: трошкове смештаја, исхране, превоза и остале трошкове у вези са вршењем службеног посла функционера, као и трошкове прибављања путних исправа, вакцинација и лекарских прегледа.

Члан 18.

Износ дневнице за службено путовање у поједине стране државе утврђен је Уредбом о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника (”Службени гласник РС”, број 98/2007-пречиш.текст и 84/2014) – у даљем тексту: Уредба.

Члан 19.

Функционер има право на пун износ дневница из члана 26. овог Правилника за време од 12.00 до 24.00 часа проведених на службеном путу, односно на половину утврђених износа за време од 8.00 до 12.00 часова проведених на службеном путу.

Члан 20.

Дневнице одређене за страну државу у коју се службено путује обрачунавају се од часа преласка границе, а дневнице одређене за страну државу из које се долази до часа преласка границе.

Ако се за службено путовање користи авион, дневница се обрачунава од часа поласка авиона с последњег аеродрома у земљи до часа повратка на први аеродром у земљи.

Ако се службено путује у више земаља, у одласку се обрачунава дневница утврђена за страну државу у којој се започиње службено путовање, а у повратку – дневница утврђена за страну државу у којој је службено путовање завршено.

За свако задржавање у страној држави од 12 часова обрачунава се дневница за ту страну државу.

Члан 21.

Накнада трошкова исхране и градског превоза у месту боравка у иностранству признају се у износу који је утврђен у Списку дневница по страним државама из Уредбе.

Члан 22.

Ако је на службеном путовању у иностранство обезбеђена бесплатна храна, дневница се умањује за 60%.

Ако је обезбеђен бесплатан доручак, дневница се умањује за 10%.

Ако је обезбеђен само бесплатан ручак, дневница се умањује за 30%.

Ако је обезбеђена бесплатна вечера, дневница се умањује за 20%.

Ако су у цену авионске карте због прекида путовања урачунати и трошкови исхране и преноћишта, дневница се умањује за 60%.

Члан 23.

Накнада трошкова ноћења признаје се у висини стварних трошкова по приложеном рачуну, а највише до износа трошкова за једнокреветну собу у хотелу, осим за ноћење у хотелу ”де лукс” категорије.

Под смештајем, у смислу става 1. овог члана, не подразумева се смештај ради дневног одмора.

Члан 24.

Трошкови превоза на службеном путовању у иностранство обрачунавају се у висини цене из путничке тарифе за превоз средством ове врсте и разреда, који се према налогу за службено путовање могу користити.

Члан 25.

Ако су у цену авионске карте, због прекида путовања, урачунати само трошкови за исхрану и смештај, сневница се умањује за 80%.

Ако су у цену авионске карте, због прекида путовања, урачунати само трошкови за смештај, дневница се умањује за 30%.

Члан 26.

Трошкови за коришћење кола за спавање на службеном путовању у иностранство обрачунавају се уз умањење дневнице за 50%:

 1. ако путовање траје непрекидно најмање 24 часа;

 2. ако се путује ноћу од 22.00 часа од 06.00 часова следећег дана;

 3. ако се путује најмање 6 часова ноћу после 20.00 часова.

Члан 27.

Трошкови који настану на службеном путовању, а у вези су са вршењем службеног посла (накнада за резервацију места у превозном средству, аеродромска такса, накнада за превоз пртљага, накнада превоза у градском јавном саобраћају и таксијем, накнада трошкова у вези коришћења телефона, телеграфа и телефакса, као и други трошкови у вези са службеном поштом, такси и сл., а који су неопходни за обављање одређених послова) обрачунавају се на основу одговарајућег рачуна.

Члан 28.

Трошкови за прибављање путних исправа, вакцинација и лекарске прегледе у вези са службеним путовањем, ако надлежни орган здравственог осигурања не призна те трошкове, обрачунавају се у стварним износима.

Члан 29.

Обрачун путних трошкова се врши на основу налога за службено путовање са писаним извештајем, који је оверио надлежни налогодавац, приложених доказа о трошковима смештаја, исхране, превоза и других трошкова који су настали на службеном путовању, а у вези са вршењем службеног посла, и писаног доказа о курсу националне валуте.

Функционер је дужан да овлашћеном лицу Одељења за финансије достави налог и доказе из става 1. Овог члана без одлагања, најкасније у року од седам дана по завршеном службеном путовању.

Ако је у писаном доказу о курсу националне валуте исказан износ у националној валути у којој није предвиђена дневница за ту земљу, за обрачуун и признавање трошкова прилаже се и писани доказ о курсу националне валуте у односу на валуту у којој је утврђена дневница за ту земљу.

Ако је писани доказ о курсу националне валуте из става 3. овог члана не приложи, трошкови се неће признати.

Члан 30.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ”Службеном листу општине Алибунар”.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-25/15-06

Датум: 02. март 2015. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.