Република Србија – АП Војводина

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”1. МАРТ”

ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

Број: 55100-5/2016-4

26310 АЛИБУНАР

И З В Е Ш Т А Ј   О    Р А Д У

И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРАВА ПО ОДЛУЦИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

За период 01.01.-31.12.2015.г.

УВОДНИ ДЕО

 1. Основна обележја становништва општине Алибунар

По попису из:

1991.г.

2002.г.

Индекс 2002/91

2011.г.

Индекс 11/02

Општина укупно

26550 ст.

22954 ст.

86,4

20151

87,80

Градско становништво

9633

9217

96,6

96,6

Сеоско становништво

17017

13639

80,1

80,1

насеља

1991.

2002.

Индекс 2002/91

Алибунар

3740

34431

91,7

Банатски Карловац

6291

5820

92,5

Владимировац

4539

4111

90,5

Добрица

1622

1344

82,8

Иланџа

2034

1727

84,9

Јаношик

1222

1171

95,8

Локве

2973

2002

67,3

Николинци

1630

1240

76,0

Нови Козјак

998

768

769,9

Селеуш

1501

1340

89,2

         Резултати пописа из 2011. године, велики пад броја становника у нашој општини у односу на предходни попис за око 13% и указују да се тренд смањења становништва наставља, као резултат и малог природног прираштаја становништва и још увек већег одлива становништва ка градовима.

         Општина Алибунар се простире на 601 км² и налази се у Јужнобанатском округу. Она је привредно неразвијена, ретко насељена, са разуђеним и национално хетерогеним становништвом (поред Срба, у њој живе и преко 20 националних мањина, међу којима најбројније чине: Румуни, Словаци, Мађари, Македонци, Роми и друге националне мањине).

старост

0-19 г.

20-64 г.

Преко 65 г.

мушки

2050

6255

2015

женски

1980

5950

1956

         Број становника у нашој Општини у односу на предходни попис смањен је нарочито у рубним насељима Општине: Н. Козјак, Добрица, Локве, Николинци.

         Природни прираштај становништва је изразито негативан и износи -213 (роди се 187 а умре 400), изузетно је низак наталитет (осим код ромских породица), и постојање великог броја неожењених, у репродуктивној доби, нарочито у мањим сеоским срединама. Миграциони прираштај становништва, доласком избеглих и прогнаних лица, од 1991.г. и 1995.године, када их је било око 1100 и расељених лица око 100, није битно поправио демографски пад. Изградњом станова (вел. 34м²) у Селеушу, и самоизградњом (материјал од УНХЦР-а и лична градња) у Владимировцу, Банатском Карловцу и Селеушу око 100 породица (близу 400 чланова) трајно се интегрисало у локалну зајендицу. Њихово запошљавање и материјални статус није се могао решавати услед незавидне економске ситуације у Општини. Један мањи број породица успева да се ангажује у пољопривреди, али обећани погони се нису изградили, тако да ”мала” производња поврћа и воћа у пластеницима и друг сезонски послови не пружа им довољно средстава за минималну егзистенцију. Један број породица остварује код ЦСР новчану социјалну помоћ.

          У Општини има укупно 7649 домаћинстава. Близу 60% становништва бави се пољопривредом, која је и главна грана привреде у нашој Општини.

          Највећи проценат у структури домаћинстава чине двочлана домаћинства 1928 (25%), а затим једночлана 1642 (21,46), четворочлана 1445 (19%), трочлана 1277 (17%) и 5 и више чланова 1357 (18%).

          Велики је број брачних парова који живе сами 3306 (36%), брачних парова са децом има 4170 (50%), мајки са децом (535 (6%) и очева са децом 173 (2%).

          Број незапослених у општини Алибунар је 2931 лица, близу 15% укупног становништва, од којих су 1474 жене (са И-В ст.стр.сп. 2752 лица – жена 1358; и са ВИ – ВИИ ст.стр.сп. 179 лица – жене 116).

          Запослених лица има 2426, а занатлија 348, односно око 15% од укупног броја становника у Општини.

          Укупан број пензионера у општини Алибунар је 4135 (3402 ПИО запослених, 99 занатлија и 619 земљорадника и 15 ино.пензионера), што чини око 20,50 % укупног броја грађана.

          У општини Алибунар доминантна привредна грана је пољопривреда. Укупно се обрађује око 45.165 ха обрадиве земље. Смањењем броја малих и средњих домаћинстава драстично се смањило сточарство (раније било додатни вид прихода за таква домаћинства), мада сада постоји мањи број приватних фарми (свиња, крава и друге стоке). Ратарска производња, која даје најмање прихода (Пупин је у свом тестаменту поручио Идворцима: ”Ако хоћете да производите мање робе а да имате више пара, онда производите поврће и воће, а ако производите пшеницу и кукуруз, имаћете више робе, а мање пара”) најзаступљенија је. ”Савремена” производња се одвија на све већим поседима, где се ”губи” потреба за радном снагом, и ранијим сезонским ангажовањем радне снаге, тако да су сада и мања газдинства 5-10 ха обрадиве земље социјално угрожена, и не могу да више организују производњу, већ углавном дају земљиште у закуп крупнијим пољопривредницима, што додатно демотивише младе да се одлуче за живот на селу. Граничне случајеве материјалне угрожености, представљају и старачка домаћинства са мањим поседима, којима је потребна материјална и друга помоћ. У нашој Општини је регистрован већи број пољопривредних домаћинстава, која користе регресе за пољопривредну производњу. Наша Општина, израдила је Стратегију развоја Општине за наредних 5 година и поставила планске основе за развој привреде, привлачење квалитетних инвестиција. Производња здраве-еколошке хране, могла би да са већим уделом сезонског рада, ангажује незапослене кориснике НСП.

          Индустријска производња је  врло мало заступљена, јер су се приватизована предузећа углавном угасила, или изузетно смањила производњу: у Бан. Карловцу АД ”Банат”, индустрија меса и ”Југобанат”, производња грађевинског материјала, са малим бројем запослених; у Алибунару, Б.Карловцу, Владимировцу, Николинцима, Локвама, Селеушу, Н. Козјаку, Добрици и Иланџи – земљорадничке задруге са више већих силоса; у Владимировцу не ради ”Нарва” АД за производњу штедњивих сијалица, у Локвама ПП ”Соја-храна”, ”Марела”, ”Дабомлек” и ”Мохан-тестенине” све у производњи хране. На територији општине мање је развијено приватно предузетништво (мала предузећа, трговине, с.з.р.). Укупан број правних лица на територији Општине је око 500.

–        Просечна месечна зарада по запосленом за 2014.г. у нашој Општини износила је 42.409,00 динара (за 2015.г. није још објављен статистички податак).

ИИ  Делатност Центра за социјални рад

         Центар за социјални рад ”1.март” Алибунар основан је 01.03.1991. године. Од 01.01.1992.-30.04.2005.г., функционисао је као међуопштински, са седиштем у Алибунару и Одељењем у Пландишту да би издвајањем Одељења у ЦСР у Пландишту, а издвајањем Одељења и формирањем ЦСР у Пландишту, почев од 01.05.2005. године, поново ради као Центар за социјални рад за општину Алибунар.

          Центар за социјални рад, на основу јавног овлашћења, одлучује о остваривању права грађана и о коришћењу услуга социјалне заштите које обезбеђује Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе и врши друге послове утврђене Законом о социјално гзаштити (”Сл.гласник РС”, бр. 24/11), прописима донетим на основу закона и општинским одлукама. Центар за социјални рад, у складу са законом: процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира пружање услуга социјалне заштите; спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и о коришћењу услуга социјалне заштите; предузима прописане мере, покреће и учествује у судским и другим поступцима; води прописане евиденције и стара се о чувању документације корисника.

          Породичним законом (”Сл.гласник РС”, бр. 18/05), Центру за социјални рад као надлежном органу старатељства поверени су и послови породично-правне заштите (посредовање и мирење у бракоразводном поступку, давање мишљења приликом поверавања деце и начина виђења са другим родитељем, помоћ у васпитању деце са поремећајима у поноашању, у поступку за заштиту од насиља и друго), послови саветодавног радда са члановима породице и послови старатељства, заштита имовине лица под старатељством, праћење старатељства и друго.

          Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица (”Сл.гласник РС”, бр. 85/05), Орган старатељства учествује у поступку према малолетним учиниоцима кривичних дела, израђује извештаје о психофизичком и социоекономском статусу малолетних лица са асоцијалним понашањем, извршава васпитну меру појачан надзор Органа стратељства, учествује у извршењу васпитне мере појачан родитеља, као и извршење васпитних мера, посебна обавеза и васпитних налога и друго.

          Одлуком о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности општине Алибунар (”Сл.лист општине Алибунар”, бр. 13/14), утврђена су права и обавезе у области социјалне заштите која се фринансирају из Буџета Општине.

ИИИ  БРОЈ КОРИСНИКА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Табела о кретању укупног броја корисника облика социјалне заштите

Услуге, мере заштите

Број корисника

Индекс (%) 2015/2014

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

 1. Усвојење

1

2

200

 1. Старатељство

53

54

57

103

114

180

 1. Смештај у Дом

54

43

44

54

52

122

 1. Хранитељ.породицу

40

44

54

51

53

104

 1. ТНП и увећан ТНП

262

286

244

240

270

112

 1. НСП

1412

1505

1657

1695

1932

114

 1. Народна кухиња

50

55

55

250

250

100

 1. Помоћ у натури

60

100

110

300

953+431

 1. Једнокр.помоћ

588

424

543

499

570

114

 1. Помоћ у кући

55

55

15

16

18

112

 1. Прихватилиште

3

5

12

8

9

112

 1. Пут.спец.школе

11

11

11

11

6+6

 1. Здравствене услуге

6

2

3

3

7

 1. Мат.уг.студенти

91

91

124

136

 1. Трошкови сахране

20

28

31

15

20

133

Укупно:

2577

2612

2836

3337

4817

144

*првих 7) облика заштите – права од општег интереса – финансирају се из Буџета Републике, остали облици социјалне заштите представљају права која по Закону и Одлуци, финансира Општина из свог Буџета.

НАПОМЕНА: у току 2015.г. редовно је сваки месец реализована израда решења и исплата једнократне помоћи по захтевима или по службеној дужности за угрожена лица и породице на територији општине Алибунар. Просечни износ једнократне новчане помоћи у предходном периоду по 1 кориснику, износио је око 4.600,00 динара. Највећи проценат помоћи односио се на набавку лекова, око трошкова за лечење, набавку књига за децу, неопходних намирница, санирање поправки на угроженим кућама, и других потреба. Пред новогодишње празнике, ове 2015. године је од стране Општине, обезбеђена куповина новогодишњих пакетића за 431 деце старости до 10 година из материјално угрожених породица у вредности од 1000,00 динара по катеићу, из свих 10 насељених места.

        У ЦСР у току 2015.г. укупно је било 55 деце, чијим породицама је због породичних и проблема на релацији родитељи – деца, пружана саветодавна помоћ (брачни и породични проблеми). ЦСР пружа стручне услуге и у раду са малолетним учиниоцима кривичних и прекршајних дела, по захтеву Вишег суда из Панчева и Општинског судије за прекршаје, доставља синтетизоване извештаје, свпроводи изречене васпитне налоге, и у току овог периода, 2 млд. учиниоца је смештено по Одлуци Вишег суда у ВПД у Крушевцу. У Центру је укупно реализовано поступака са 29 деце са проблемима у понашању.

         Попуст на утрошену електричну енергију – стицање својства енергетски заштићеног купца, имају породице корисника новчане социјалне помоћи, и у току 2015.г. око 300 породица је остваривало ткав попуст. У току 2016.г., овај попуст ће остваривати уколико се са решењем о оствареном праву на новчану социјалну помоћи и рачуном за струју јаве надлежном општинском референту, по новој Уредби, која важи од 01.01.2016.г..

         На територији општине развијено је хранитељство као алтернативни вид смештаја деце без родитељског старања. У 2015.години на територији наше општине има 39 хранитељских породица, од којих 33 имају на смештају децу без родитељског старања са наше и територија суседних Општина.

         Породицама које имају радно способне чланове, на основу законске обавезе, умањује се износ НСП-а за минимално по 1 дневницу у току месеца на помоћним, сезонским и другим пословима. Центар је и ове године на основу Уредбе Министарства, наставио активности на пословима радне активације радно способних корисника новчаних социјалних помоћи, тако да је њих око 500 ангажовано код јавних установа на пословима уређивања јавних површина и установа, што је позитивно оцењено и од стране корисника, а и осталих грађана и институција у Општини.

         У 2015.г. било је запослено стручних радника: 2 социјалне раднице-водитељи случаја са ВШС; 1 педагог (са 50% радног времена супервизора и 50% водитељ случаја); 1 психолог и 1 правник, сви са ВСС, који су финансирани из Републике и 1 педагог ВСС, почев од 09.2014.г., финансиран из Општине, за послове по општинској одлуци.

          У Центру директор, шеф рачуноводства и радник на тех.пословима, такође су финансирани из Републике. Од 6 стручних радника, половина радника је млађа од 45 година и 5 су женског рода. ЦСР спада у мале центре и као такав има 1 службу за непосредну заштиту корисника. Свако од запослених поседује по рачунар, и сви су обучени за рад на рачунарима, а у Центру је у функцији мрежа према свим рачунарима.

          Кроз пројекат ”Хитне интервенције у кризним ситуацијама”, који је финансиран од стране Министарства рада и социјалне политике из Београда, средствима ДФИД-а В. Британије, Норвешке Владе и уз учешће општине Алибунар (Пројекат се реализовао на територијама Општине Вршац, Бела Црква, Пландиште и Алибунар), наша Општина добила је монтажни објекат величине 71м², поред зграде Црвеног крста у Алибунару за социјалне и хуманитарне активности, рада мобилног тима и саветодавног рада са жртвама породичног насиља.

           Услуге помоћи у кући реализују се преко ОО Црвеног крста у Алибунару, кроз пројекат који је одобрен нашој Општини где је пружалац услуге невладина организација из Бан.Карловца.

          Право на бесплатан кувани дневни оброк у кухињи Црвеног крста остваривало је 250 грађана у 5 насеља у општини Алибунар (Николинци, Б. Карловац, Алибунар, Владимировац и Иланџа) у току 2015.г., од чега је 65 деце и 185 одраслих, материјално угрожених грађана. Поред тога у свих 10 насеља у Општини, реализован је програм хране у пакетима (пакет намењен четворочланим породицама), за 300 материјално угрожених породица са укупно 953 лица (110 самохрана стара лица; породице гранични случајеви матер.угрожености за 54 породице са 130 лица; 55 вишечланих матер.угрож.породица са 220 лица; 30 породица са 100 инвалидних лица; 19 породице самохраних родитеља са 65 лица; 62 породице без сталних прихода са 328 лица).

 1. Сарадња са другим институцијама у локалној самоуправи и другим институцијама у Републици. Приликом остваривања права грађана и пружања услуга грађанима сарадња се реализује са Општином, Службом запошљавања, домом здравља, Службом за катастар, Основним судом у Панчеву, Полицијском станицом, Школама. Сарадња са наведеним институцијама остварује се и у пружању услуга хитне интервенције у кризним ситуацијама, а Центар свака три меседца доставља списак ”пасивно” дежурних стручних радника Полицијској станици, ради сарадње у случајевима породичног насиља и другим случајевима када су угрожена млд деца.

 2. Извештавање: Урађени су годишњи извештаји о раду за Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Покрајински секретаријат за здравље, социјалну политику и демографију и Општину.

 3. Аналитичко истраживачки рад – Центар је на основу захтева, урадио више информација у 2015.години за установе из области социјалне заштите, Локалну самоуправу и друге.

          Инвестициони радови на пословном простору Центра у току 2015.године одвијали су се у складу са планираним активностима на санирању радног простора:

 1. Центар сада има на коришћењу: 1 пријемну канцеларију-писарницу, која је направљена преграђивањем ширег дела ходника, 6 канцеларија где су у 2 канцеларије по 1 стручни радник и 2 са два запослена, 1 канцеларија директора и 1 мања просторија у којој је Шеф рачуноводства. Крајем 2015.г., средствима које смо добили од Министарства, архива је измештена у висеће полице које су постављне у ходнику а у тој просторији је направљена чајна кухиња за запослене у Центру, са фрижидером, шпоретом на плин и судопером. Поред тога, Центар је добио и 3 мултифункцијска штампача и 4 климе за канцеларије, тако да је сада Центар опремљен са свом потребном канцеларијском опремом за квалитетнији рад са странкама. Са санитарним чвором, Центра фактички користи близу 100 м² пословног простора..

 2. Сходно планираним активностима, средствима Оштине крајем 2015.г., реализована је и замена неадекватних и старих прозора и улазних врата, тако да се већ ове зиме показала штеда на енергији, као и смањење буке. Сви стручни радници у потпуности користе инсталисан ”интеграл” мрежни софтвер-а, што допринети квалитетнијем стручном раду и поузданијој и пристуупачнијој евиденцији остварених права грађана и пружених услуга.

Финансијски извештај за права финансирана из Буџета Општине (01.01.-31.12.2015.):

За призната права грађана у 2015.г.

реализовано

% од плана

Једнократне новчане помоћи и трошков.зашт.станов.

4.642.306,95

77,37

Трошкови прихватилишта и прихватне станице

792.355,99

99,04

Помоћ за оболелу децу

39.000,00

39,00

Накнаде за социјалне сахране

481.886,90

68,84

Помоћ за путнике – ученике специјалних школа

1.412.470,90

78,47

Помоћ – за студенте

2.559.000,00

73,11

Укупно за права корисника

9.927.020,74

63,64

За плате и материјалне и друге трошкове ЦСР:

Укупно за плате запослених

905.249,33

55,68

Укупно за материјалне трошкове Центра

1.743.000,36

57,80

Укупно за плате и трошкове

2.648.249,69

65,19

СВЕГА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ

12.575.270,43

65,19

Председник Управног одбора ЦСР

Илија Пенца, с.р.

Директор,

Зоран Пребирачевић, дипл.правник, с.р.