Просветна инспекција

Контролна листа – Предшколска установа Контролна листа – Основна школа Контролна листа – Средња школа Годишњи план инспекцијског надзора просветног инспектора за школску 2022/2023. годину Стратешки план просветне инспекције 2023-2026  

Комунална инспекција

Контролна листа бр. 1 Контролна листа бр. 2 Контролна листа бр. 3 Контролна листа бр. 4 Контролна листа бр. 5 Контролна листа бр. 6 Контролна листа бр. 7 Годишњи план рада комуналне инспекције за 2023. године.

Информатор о раду

1. Информатор о раду – Општинска управа Алибунар 2. Информатор о раду – Општинско Веће Алибунар 3. Информатор о раду – Председник општине Алибунар

Грађевинско-комунална инскекција

Решење 354-2/2023-05-01 од 07.03.2023. године Решење 354-2/2023-05-02 од 07.03.2023. године Решење 354-3/2023-05-01 од 07.03.2023. године Решење 354-3/2023-05-02 од 07.03.2023. године Контролна листа 1 Контролна листа 2 Контролна листа 3 Контролна листа 4 Контролна листа 5