На основу члана 15. Одлуке о месним заједницама на територији општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 14/2013 и 13/2015), Савет Месне заједнице Јаношик на седници од 28.09.2015. године,  доноси

 

СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАНОШИК

И ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Месна заједница се образује ради задовољавања општих, заједничких свакодневнихпотреба и интереса становништва на подручју месне заједнице.

Месна заједница Јаношик (у даљем тексту: месна заједница) образује се за подручје које обухвата катастарску општинуЈаношик.

Члан 2.

Месна заједница има својство правног лица у погледу права и дужности утврђенихСтатутом општине и Одлуком о месним заједницама на територији општине Алибунар  и овим статутом.

Члан 3.

Седиште Месне заједнице Јаношик је у Јаношику, у Улици маршала Тита број 5.

Савет месне заједнице има печат.

Печат је округлог одблика, са исписаним текстом у концентричним круговима:

– у спољном кругу: Општина Алибунар,

– у следећем унутрашњем кругу: Савет месне заједнице Јаношик,

– у следећем унутрашњем кругу: Јаношик,

– у средини печата ставља се симбол месне заједнице, уколико је одређен.

Текст печата исписан је на српском језику ћириличним писмом, на румунском језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом.

Месна заједница има и штамбиљ који је правоугаони са истим текстом који садржи печат месне заједнице, с тим што има простор за број и датум.

Месна заједница има отворене пословне рачуне у оквиру консолидованограчуна трезора општине Алибунар.

Члан 4.

Месна заједница има право коришћења на покретним и непокретним стварима у јавној својини општине Алибунар, у складу са законом и актима општине којима се ближе одређују услови преноса права коришћења и права и обавезе месне заједнице по основу коришћења.

Савет месне заједнице је дужан да се стара да се имовина из става 1. овог члана користи односно истом управља и располаже у складу са њеном  наменом утврђеном  законом и актима општине.

Члан 5.

Месне заједнице остварују непосредну међусобну сарадњу, сарадњу са општином и њеним органима, предузећима и другим организацијама, установома и удружењима грађана.

Члан 6.

Месна заједница има свој празник.

Празник месне заједнице је Кирвај који се празнује прве недеље у месецу октобру.

Члан 7.

О образовању нове, промени подручја и укидању месне заједнице одлучује Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника.

Предлог за оснивање нове, промену или укидање постојеће месне заједнице могу поднети: општинско веће, председник општине, најмање ¼ одборника, савет месне заједнице или грађани са дела територије општине на коју се предлог односи, путем грађанске иницијативе.

Члан 8.

Скупштина општине дужна је да пре доношења одлуке о оснивању нове месне заједнице, промени подручја и укидању месне заједнице прибави мишљење грађана са дела територије општине на који се предлог односи.

О предлогу за укидање, промену подручја, односно формирање нове месне заједнице, грађани се изјашњавају путем референдума.

Скупштина општине дужна је да распише референум за део територије општине на који се предлог односи у року од 30 дана од дана подношења предлога из члана 10. ове Одлуке.

О одлуци о расписивању референдума, Скупштина општине ће одредити и органе за спровођење и утврђивање резултата референдума.

Члан 9.

Скупштина општине дужна је да пре доношења одлуке о промени подручја и укидању месне заједнице прибави мишљење савета месне заједнице на који се предлог односи.

Савет месне заједнице је дужан да се изјасни у року који је одређен у одлуци Скупштине општине.

Ако се савет месне заједнице не изјасни у року из става 2. овог члана, сматра се да је мишљење позитивно.

ИИ ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 10.

Грађани у месној заједници своје потребе задовољавају и остварују:

1. у области просторног и урбанистичког планирања и уређења месне заједнице;

2. у изградњи комуналних објеката и путева, када је инвеститор тих објеката јавно комунално предузеће, друго предузеће или предузетник;

3. у изградњи комуналних објеката и путева када јавно комунално предузеће, друго предузеће или предузетник није инвеститор тих објеката;

4. у одржавању комуналних објеката и путева који су у надлежности јавних комуналних предузећа, предузећа или предузетника;

5. у прикупљању и достављању надлежним републичким и општинским органима, јавним предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад, као и иницијативе и предлоге грађана за решавање питања од њиховог заједничког интереса;

6. у сарадњи са органима општине на стварању услова ра рад предшколских установа, основних школа и допунских образовања деце, стварања услова за социјално збрињавање старих лица  и деце (помоћ и сарадња са хранитељским породицама);

7. учешће у обезбешењу просторних, финанасијских и организационих услова за спорт и рекреацију;

8. у сарадњи са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању услова за здравствену у ветеринарску заштиту;

9. у организацији разних врста хуманитарне помоћи на свом подручју;

10. у заштити од елементарних непогода и организовању отклањања или ублажавања њихових последица;

11. у образовању мировног већа и комисије за процену штете;

12. у сарадњи са удружењима грађана и невладиним организацијама о питањима која су од интереса за грађане месне заједнице;

13. у увођењу и реализацији самодоприноса;

14. у сарадњи са органима општине, државним органима, јавним предузећима и установама;

15. у вршењу послова које јој повери општина;

16. у обављању послова везаних за заштиту грађана, добара и имовине у ванредним ситуацијама и  отклањању последица произашлих из ванредне ситуације;

17. у обављању других послова  по одлкуци Савета месне заједнице.

Члан 11.

Рад органа месне заједнице је јаван.

Јавност рада, по правилу се обезбеђује:

– обавезним истицањем на огласној табли: дневног реда за седницу савета месне заједнице, усвојених одлука и других аката, обавештавањем грађана о седницама савета месне заједнице, зборовима грађана и другим скуповима;

– правом грађана да, у складу са статутом месне заједнице, остварује увид у записнике и акта савета месне заједнице;

– издавањем билтена;

– сарадњом са медијима;

– постављањем интернет презентације;

– организовањем јавних расправа, у складу са законом, статутом општине и овим Статутом.

ИИИ САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1. Надлежност и састав

Члан 12.

Савет месне зајенице је представничко тело грађана месне заједнице које обавља следеће послове и задатке:

1.     доноси статут месне заједнице;

2.     доноси програм рада и финансијски план;

3.     подноси извештај о раду и завршни рачун месне заједнице;

4.     одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право својине, у складу са законом;

5.     покреће иницијативу за увођење самодоприноса;

6.     врши надзор над споровођењем програма реализације уведеног самодоприноса;

7.     покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине;

8.     сарађује се удружењима грађана и невладиним организацијама у питањима од интереса за грађане месне заједнице;

9.     стара се о спровођењу референдума који се расписује на територији општине, за делове општине, месну заједницу или делове месне заједнице;

10. именује свој представника на свим зборовима грађана, извршава одлуке и спроводи закључке зборова грађана;

11. усваја једногодишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице;

12. образује комисије, мировна већа, одборе и друга радна тела, ради задовољавања заједничких потреба грађана у складу са законом и овом Одлуком;

13. утврђује престанак мандата члану савета месне зајенице коме је мандат престао из разлога наведених у члану 28. ове Одлуке и покреће  иницијативу за његов избор;

14. доноси пословник о свом раду;

15. обавља и друге послове у складу са Одлуком о образовању и овим Статутом.

Савет месне заједнице састаје се према потреби, а најмање једанпут у 90 дана.

2. Рад савета

Члан 13.

Савет месне заједнице ради у седницама.

Седнице савета одржавају се према потреби, а најчешће једном у 90 дана.

Седницу савета сазива председник савета писменим путем и у позиву за седницу одрећује дан и час одржавања седнице, као предлог дневног реда.

Позив за седницу доставља се члановима савета најкасније један дан уочи одржавања седнице савета.

Члан 14.

Седнице Савета су јавне.

Седнице савета могу бити нејавне само из разлога утврђених законом.

Члан 15.

Савет може пуноважно да ради и одлучује ако седници присуствује више од половине чланова савета.

Савет месне заједнице одлучује већином од присутних чланова Савета.

Савет месне заједнице одлучује већином од укупног броја чланова савета када:

1.     доноси или мења статут,

2.     утврђује предлог одлуке о укидању месне заједнице или о образовању нове месне заједнице,

3.     утврђује празник месне заједнице,

4.     утврђује симболе месне заједнице.

Члан 16.

Пословником о раду Савета ближе се одређује: начин рада савета, заказивање и одржавање седница савета, одржавање реда на седницама савета, рад у седницама радних тела, као и друга питања од значаја за рад савета.

3. Састав Савета

Члан 17.

Савет месне заједнице има пет чланова.

Члан савета месне заједнице мора имати пребивалиште на подручју те месне заједнице.

Мандат чланова савета траје 4 године, односно до постављања повереништва или до избора новог савета месне заједнице.

Члан 18.

Чланови савета месне заједнице бирају се по територијалном принципу.

Члан 19.

Избор  чланова савета месне заједнице врши се јединствено за цело подручје.

     

4. Председник и заменик председника Савета

Члан 20.

Савет месне заједнице има председника и заменика председника које бирају чланови савета месне заједнице.

За председника и заменика председника изабрани су чланови савета месне заједнице који добију највећи број гласова.

Члан 21.

Председник Савета бира се на конститутивној седници Савета, тајним гласањем.

За председника Савета изабран је кандидат који је добио највећи број гласова чланова Савета.

Кандидата за председника Савета предлаже приближна трећина од укупног броја чланова Савета путем писменог предлога који се доставља председавајућем конститутивне седнице.

Један члан Савета може предложити само једног кандидата.

Члан Савета не може предложити себе за кандидата за председника Савета.

Изборе за председника Савета спроводи председавајући конститутивне седнице, а уколико је он кандидат за председника Савета, изборе спроводи следећи најстарији члан Савета који није кандидат.

Председавајући заприма предлоге кандидата за председника Савета и сачињава листу кандидата, гласачки листић и списак за гласање.

Председавајући позива редом све чланове Савета да гласају и заокружује чланове савета који су примили листић за гласање.

Након спроведеног тајног гласања, председавајући утврђује резултате гласања тако што констатује:

– колико је присутно чланова Савета,

– колико је гласачких листића израђено,

– колико је присутних чланова Савета гласало,

– колико присутних чланова Савета није гласало,

– колико је гласачких листића пронађено у гласачкој кутији,

– број неважећих листића који се одлажу у посебан коверат и печате,

– број важећих листића,

– број гласова које је кандидат добио.

За председника Савета изабран је кандидат који је добио навећи број гласова.

Уколико више два или више кандидата добију једнак и истовремено највећи број гласова, гласање се понавља за те кандидате.

Кандидат за председника Савета може одустати од кандидатуре све до окончања поступка гласања.

Ако кандидат одустане од кандидатуре, то гласање се поништава и спроводи се ново гласање са преосталим кандидатима.

Тајно гласање ће се спровести и уколико има само један кандидат.

Уколико ни један кандидат не добије потребну већину гласова, гласање се понавља.

Уколико ни после поновљеног гласања ни један кандидат не добије потребну већину, поступак избора председника Савета се понавља са истим или другим кандидатима.

Уколико ни после поновљеног гласања савет не изабере председника, савет се распушта, Скупштина општине именује привремени орган (повереништво) и расписују се нови избори за чланове Савета месне заједнице.

Члан 22.

Заменик председника Савета бира се на предлог председника Савета, тајним гласањем, већином од присутних чланова Савета.

На поступак избора заменика председника Савета сходно се примењују одредбе везане за избор председника Савета.

Заменик председника Савета замењује председника у случају његове одсутности или спречености да врши функцију и обаља послове које му повери председник Савета или Савет.

Члан 23.

Председник савета месне заједнице заступа и представља месну заједницу и наредбодавац је за извршење финансијског плана.

5. Административни послови

Члан 24.

Послове месне заједнице обављаће председник Савета месне заједнице.

За обављање послова из става 1. овог члана председник Савета има право на накнаду. Висину накнаде одредиће Општинско веће општине Алибунар.

Уколико председник Савета месне заједнице не обавља послове из става 1. овог члана може ангажовати одређено лице, које може али не мора бити члан Савета, за обављање послова из надлежности месне заједнице.

Лице из става 3. овог члана не може бити на сталном раду у месној заједници, већ му може припасти накнада за обављање послова које му повери председник савета месне заједнице, при чему председник савета нема право на накнаду.

Висину накнаде за лице из става 3 овог члана одредиће Општинско веће општине Алибунар.

ИВ ИЗБОР И ПРЕСТАНАК МАНДАТА

1.     Расписивање избора и изборно право

Члан 25.

Изборе за савет месне заједнице расписује председник Скупштине општине у складу са Одлуком о образовању месних заједница и овим Статутом.

Члан 26.

Чланови савета месне заједнице бирају се непосредним, тајним гласањем на основу општег и једнаког изборног права.

Сваки грађанин са пребивалиштем на подручју месне заједнице који је навршио 18 година живота има право да бира и да буде биран у савет месне заједнице.

2.     Органи за спровођење избора

Члан 27.

Изборе за чланове Савета месне заједнице спроводе:

1.     Изборна комисија,

2.     Бирачки одбори.

Изборну комисију именује Савет месне заједнице па период од четири године.

Изборна комисија има председника и четири члана који имају заменике.

Органи за спровођење избора одлучују гласањем, већином гласова од укупног броја њихових чланова.

Члан 28.

Изборна комисија:

1.     стара се о законитости спровођења избора,

2.     одређује бирачке одборе и именује председнике и чланове бирачких одбор,

3.     прописује образце и правила за спровођење изборних радњи,

4.     даје упутства бирачком одбору у погледу поступка спровођења избора,

5.     утврђује и проглашава листе кандидата за чланове Савета месне заједнице,

6.     утврђује бирачко место и број гласачких листића,

7.     утврђује резултате гласања и број гласова за сваког кандидата,

8.     решава поводом приговора  неправилности у поступку кандидовања и избора,

9.     подноси извештај Савету месне заједнице о спроведеним изборима за чланове Савета месне заједнице,

10. обавља и друге послове у вези са организовањем и спровођењем избора.

Члан 29.

Бирачки одбор се именује најкасније 10 дана пре дана одређеног за одржавање избора.

Бирачки одбор непосредно спроводи процес гласања, обезбеђује правилност и тајност гласања, утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља друге послове утврђене овим Статутом и Упутством изборне комисије.

Бирачки одбор се стара о одржавању реда на бирачком месту за време гласања.

Изборна комисија је у обавези да бирачком одбору достави изборни материјал, најкасније 48 часова пре времена предвиђеног за отварање бирачког места на дан избора.

Изборна комисија позваће сваког проглашеног  подносиоца односно овлашћеног предлагача да у Бирачки одбор именује једно лице у својству посматрача.

Члан 30.

Бирачки одбор, по утврђивању резултата гласања, одмах доставља записник и изборни материјал Изборној комисији, а један примерак записника истиче на бирачком месту.

Изборна комисија утврђује резултате избора и сачињава записник који се истиче на Огласној табли месне заједнице на јавни увид, најкасније у року од 48 часова од затварањабирачких места, по спроведеном гласању.

3.     Заштита изборног права

Члан 31.

Сваки бирач, кандидат за члана Савета или предлагач кандидата има право да поднесе приговор изборној комисији због неправилности у поступку кандидовања и спровођења избора.

Приговори из става 1. овог члана подносе се изборној комисији у року од 24часа од часа када је донета одлука, односно извршена радња.

Изборна комисија дужна је да, по приговору, донесе решење у року од 48 часова од пријема приговора. Одлука Изборне комисије о приговору је коначна.

Ако избори за Савет месне заједнице буду поништени, председник скупштине општине ће расписати поновне изборе у року од 15 дана.

4.     Поступак кандидовања

Члан 32.

Право предлагања кандидата за члана савета месне заједнице има најмање 10 грађана са пребивалиштем на подручју месне заједнице.

Сваки грађанин може предложити само једног кандидата за члана савета месне заједнице.

Право предлагања кандидата имају и регистроване политичке партије и друге регистроване организације који могу предложити највише онолико кандидата колико се бира чланова савета месне заједнице.

Предлагање кандидата врши се на прописаним обрасцима.

Изборна комисија издаје предлагачу потврду о дану и тачном часу подношења кандидатуре.

Предлог кандидата доставља се надлежном органу за спровођење избора, најкасније 15 дана од дана одређеног за изборе.

Уз предлог кандидата, Изборној комисији доставља се следећа документација:

1.     овлашћење за подношење кандидатуре које даје предлагач;

2.     изјава кандидата о прихватању кандидатуре која се потписује пред изборном комисијом или оверава код надлежног органа;

3.     списак од намање 10 важећих потписа грађана који подржавају кандидата;

4.     потврда о изборном праву кандидата;

5.     потврда о пребивалишту или фотокопија или очитана важећа лична карта (уколико кандат достави потврду о поднетом захтеву за издавање нове личне карте, сматраће се да поседује важећу личну карту).

Изборна комисија разматра кандидатуре према редоследу подношења.

На гласачком листићу уписују се имена и презимена свих предложених кандидата који испуњавају услове, година њиховог рођења, занимање и назив предлагача.

Редослед кандидатата на гласачком листићу одређује се према редоследу потврђених кандидатура.

Члан 33.

За чланове савета месне заједнице изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова од броја чланова савета који се бирају.

Ако два или више кандидата који су последњи по броју добијених гласова а имају право на чланство у савету месне заједнице, добију једнак број гласова, поступак избора се понавља док један од кандидата не добије већи број гласова.

Ови кандидати имају право да одустану од кандидатуре након првог круга гласања.

Члан 34.

Прву конститутивну седницу савета месне заједнице сазива председник савета месне заједнице у претходном сазиву и то у року од 15 дана од дана утврђивања коначних резултата избора.

Ако председника савета из претходног сазива не сазове конститутивну седницу у року из става 1. овог члана, конститутивна седница може се сазвати и на позив приближно 1/3 новоизабраних чланова савета.

Конститутивном седницом председава најстарији члан савета, а помеже му најмлађи члан Савета.

Конститутивна седница се може одржати ако присуствује више од половине новоизабраних чланова савета месне заједнице.

На конститутивној седници врши се верификација мандата чланова савета месне заједнице, врши се избор преседника и заменика председника савета месне заједнице из редова чланова савета месне заједнице.

Председник савета месне заједнице из претходног сазива дужан је да у писменој форми изврши примопредају пописа списа и имовине са свим правима и обавезама  и задужењима месне заједнице на дан примопредаје. Уколико се примопредаја не изврши у року од 8 дана од дана конститусања савета, новоизабрани савет ће формирати комисију за попис наведених ствари.

Члан 35.

Чланство у савету месне заједнице престаје:

– оставком или опозивом,

– због безусловне осуде на казну затвора,

– због потпуног или делимичног губљења пословне способности,

– због губљења држављанства Републике Србије или промене пребивалишта ван подручја месне заједнице,

– у случају смрти.

Члан 36.

Члан савета месне заједнице може бити опозван из следећих разлога:

– ако неоправдано изостане 3 или више пута са седнице савета;

– ако својим понашањем ремети рад савета;

– ако не поштује одлуке о акте органа месне заједнице;

– ако не ради на спровођењу програма развоја и планова месне заједнице,

– ако збор не прихвати извештај о раду и завршни рачун месне заједнице због неправилности у раду чланова савета месне заједнице.

Члан 37.

Опозив једног или више чланова савета месне заједнице може предложити:

– збор грађана на предлог најмање 10 грађана са пребивалиштем на подручју месне заједнице у којој је изабран члан савета месне заједнице;

– савет месне заједнице.

Члан 38.

Предлог за опозив једног или више чланова савета доставља се председнику скупштине општине.

Опозив једног или више чланова савета спроводи се непосредним, тајним гласањем, на основу општег и једнаког бирачког права. Члан савета опозван је ако се за његов опозив изјасни више од половине бирача који су гласали.

Члан 39.

По коначности опозива једног или више чланова савета, избори за нове чланове савета расписују се у року од 30 дана, у складу са одлуком и статутом месне заједнице.

Чланови савета који се бирају уместо опозваних чланова савета морају бити са подручја месне заједнице члана коме је престао мандат, у складу са територијалним принципом.

Члан 40.

Уколико се опозове више од половине чланова савета месне заједнице, расписаће се нови избори за цео савет месне заједнице.

Члан 41.

Уколико већина чланова савета месне заједнице поднесе писмене оставке на чланство у савету месне заједнице, рачунајући и престанак мандата појединих чланова савета услед разлога наведених у члану 28. Одлуке (осим опозива), или уколико савету месне заједнице престане мандат, а нису благовремено расписани избори за чланове савета месних заједница, Скупштина општине ће, из разлога омогућавања функционисања месне заједнице и остваривања права грађана у месној заједници, именовати повереништво.

Повереништво ће вршити функцију савета месне заједнице до избора новог савета.

Повереништво ће имати пет чланова које ће предложити Комисија за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине Алибунар.

Повереништво именује решењем Скупштина општине.

В РАДНА ТЕЛА

Члан 42.

Савет месне заједнице може да образује стална и повремена радна тела: комисије, одборе и мировна већа, а у циљу припреме, разматрања и решавања питања из надлежности месне заједнице.

1.     Стална радна тела

Члан 43.

Савет месне заједнице има следећа стална радна тела:

– Комисија за финансије,

– Комисија за мандатна питања,

– Административна комисија.

Члан 44.

Комисија за финансије има председник и два члана, од чега су председник и један члан из савета, а трећи члан може бити и лице које није члан савета.

Задатак Комисије за финансије је да:

– припрема финансијски план месне заједнице и доставља га савету на доношење,

– прати извршење финансијског плана и обавештава савет,

– утврђује нацрт одлуке о самодоприносу и достава га савету,

– прати реализацију самодоприноса и обавештава савет,

– припрема нацрте одлука из области финансија и доставља их савету.

Члан 45.

Комисија за мандатна питања има председник и два члана, од чега су председник и један члан из савета, а трећи члан може бити и лице које није члан савета.

Комисија за мандатна питања:

– утврђује разлог за престанак мандата члана савета и обавештава савет,

– утврђује постојање разлога за опозив и обавештава савет,

– предлаже верификацију мандата чланова савета изабраних на допусник изборима,

– решава о свим питањима која се тичу мандата чланова савета.

Члан 46.

Административна комисија има председник и два члана, од чега су председник и један члан из савета, а трећи члан може бити и лице које није члан савета.

Административна комисија:

– припрема нацрте одлука о именовању у радна тела савета и доставља их савету,

– припрема нацрте одлука везаних за обављање административних полова у месној заједници,

– припрема нацрте аката које доноси савет и доставља их савету.

2.     Повремена радна тела

Члан 47.

Савет може основати повремена радна тела – самостална или независна радна тела.

Назив, састав и задаци самосталних и независних радних тела одређују се одлуком о оснивању радних тела.

ВИ СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 48.

Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:

– редстава обезбеђених у буџету општине;

– средства из буџета Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине;

– средстава која грађани обезбеђују самодоприносом;

– донација, поклона и других законом дозвољених начина;

– прихода које оствари месена заједнице својом активношћу.

Новчана средства остварена реализацијом активности из става 1. тачка 2. до 5. овог члана су приходи буџета општине.

Члан 49.

Средства која општина преноси месној заједници обезбеђују се у буџету општине, у складу са Одлуком о буџету.

За обављање изворних послове општине који су поверени месној заједници обезбедиће се средства у буџету општине.

Месна заједнице користи средства у складу са финансијским планом, на који сагласност даје Скупштина општине.

Члан 50.

Општина у буџету обезбеђује средства за текуће и инвестиционо одржавање пословног простора у месној заједници.

Члан 51.

На захтев надлежног органа општине, савет месне заједнице дужан је да достави захтев за обезбеђивање финансијских средстава за наредну годину у роковима које одреди општинска управа.

Члан 52.

Средста месне заједнице распоређују се финансијским планом, а коначан обрачун ових средстава врши се завршним рачуном у складу са законом.

Члан 53.

Савет месне заједнице је дужан да најкасније до 15. марта текуће године дотави оптштнском већу и скупштини општине извештај о свом раду и реализацији програма за прошлу годину, као и извештај о коришћењу средстава која им је општина пренела.

Контролу материјално-финансијског пословања месне заједнице врше законом одређени органи, као и буџетска инспекција општине.

ВИИ УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 54.

Грађани месне заједнице у вршењу послова од заједничког интереса одлучују:

– на збору грађана;

– давањем писмене изјаве;

– преко изабраних представника у органима месне заједнице.

Члан 55.

Збор грађана може да расправља и да даје предлоге:

– о програму којим се утврђују извори и начин обезбеђивања укупних финансијских средстава за реализацију пројекта који су предмет одлуке о самодоприносу;

– извештај о раду месне заједнице и завршни рачун месне заједнице;

– разматра предлоге урбанистичких планова чија се примена односи на подручје месне заједнице;

– о предлогу плана инвестиционих улагања јавних предузећа чији је оснивач општина;

– о питањима из делокруга рада Скупштине општине за који се тражи расправа на зборовима грађана;

– о опозиву једног или више чланова савета месне заједнице;

– о другим питањима од непосредног и заједничког интереса за грађане месне заједнице.

Члан 56.

Збор грађана се сазива за насељено место или део насељног места.

Савет месне заједнице је дужан да сазове збор грађана и када то затражи председник општине, председник Скупштине општине, најмање 50 пунолетних грађана са подручја за које се збор грађана сазива, као и најамање 1/4 одборника Скупштине општине, најмање 8 дана пре дана одржавања.

Члан 57.

Грађани се о одржавању збора обавештавају истицањем јавног позива на огласну таблу, преко средстава јавног информисања или на други уобичајан начин.

Ако председник Савета не сазове збор грађана, то може учинити његов заменик, било који члан савета или подносилац иницијативе.

Члан 58.

Право учешћа у разматрању питања, покретању иницијатива и предлагању појединих решења имају сви пунолетни грађани са територије те месне заједнице.

Право одлучивања на збору грађана имају грађани чије је пребивалиште на подручју за које је збор сазван.

На збору грађана може се пуноважно одлучивати ако збору присуствује најмање 5% бирача уписаних у бирачки списак за месну заједницу за коју се збор сазива, према последњем званично објављеном решењу о закључењу бирачког списка за избор одборника Скупштине општине, са подручја за које је збор сазван.

О присутним грађанима на збору води се евидениција.

Одлуке на збору грађана доносе се већином гласова присутних грађана са правом одлучивања на збору грађана, у складу са законом.

Пре доношења одлуке објављује се број присутних грађана, што се уноси у записник.

Члан 59.

Општинска управа има обавезу да пружи помоћ сазивачима у сазивању, припремању и одржавању зборова грађана.

Члан 60.

О раду збора грађана води се записник који садржи: место и време одржавања, број присутних грађана са њиховим именима, усвојени дневни ред, кратак опис рада збора, предлоге грађана и закључке који су на збору донети.

Члан 61.

Грађани се у месној заједници могу изјашњавати давањем писмених изјава уз потпис о питањима из надлежности савета месне заједнице или о питањима за која је одлуком надлежног органа општине одређено да ће се овако одлучивати, уколико законом или другим актом није другачије одређено.

Члан 62.

Одлуку о изјашњавању грађана давањем писмене изјаве доноси збор грађана, савет месне заједнице или Скупштина општине. Одлука садржи: назив органа који је расписао писмено изјашњавање, рок за изјашњавање, предлог акта или дефинисано питање о коме се врши изјашњавање и начин објављивања одлуке.

Члан 63.

Писмено изјашњавање спроводи комисија.

Комисију именује савет месне заједнице, односно збор грађана.

Комисија се састоји од председника, два члана и њихових заменика.

Члан 64.

Одлука о којој се грађани писмено изјашњавају донета ке ако се за њу изјасни већина грађана који имају право на писмено изјашњавање.

ВИИИ ИНИЦИЈАТИВА И ПЕТИЦИЈА ГРАЂАНА

Члан 65.

Иницијативу за разматрање, односно решавање појединих питања из оквира права и дужности месне заједнице може покренути сваки грађанин, сам или заједно са другима, чије је пребивалиште на подручју месне заједнице, у складу са законом, статутом општине, статутом месне заједнице и овом одлуком.

Иницијатива се подноси савету месне заједнице у писменом облику.

Члан 66.

Сваки грађанин месне заједнице има право да сам или са другим грађанима месне заједнице поднесе петицију савету месне заједнице којом тражи да се:

– донесе или покрене поступак за доношење или измену и допуну правног акта из надлежности месне заједнице;

– преиспита рад органа месне заједнице, као и неправилан однос запослених у месној заједници.

Савет месне заједнице је дужан да поднету петицију размотри и да о заузетом ставу обавести подносиоца петиције у року од 30 дана од дана подношења.

ИX САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ САМОУПРАВАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Члан 67.

Месна заједница може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са другим месним заједницама на територијји општине или друге општине.

Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси савет месне заједнице.

Члан 68.

Савет месне заједнице може сарађивати са невладиним организацијама, хуманитарним и другим организацијама, у интересу месне заједнице и њених грађана.

X АКТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 69.

У оквиру Закона, Статута општине и овог Статута, месна заједница доноси акта и Одлуке којима уређује питања из своје надлежности.

Акте и Одлуке Савет месне заједнице доноси већином гласова од присутних чланова Савета месне заједнице.

Поступак доношења Статута месне заједнице спроводи се кроз следеће фазе:

– утврђивање предлога статута,

– давање сагласности на предлог,

– усвајање предлога након добијене сагласности,

– објављивање статута,

– ступање статута на снагу.

Предлог статута утврђује Савет месне заједнице и исти потписан од стране председника Савета, оверен печатом месне заједнице уз образложење доставља Председнику Скупштине општине.

Председник Скупштине општине је дужан да предлог Статута уврсти у дневни ред прве наредне седнице Скупштине општине од дана достављања предлога, ради разматрања предлога и давања сагласности.

Скупштина општине на достављени предлог може дати сагласност односно одбити да да сагласност и предлог статута вратити Савету са образложењем разлога за одбијање давање сагласности о чему писмено обавештава Савет месне заједнице у року од три дана од дана одржане седнице.

Након добијања обавештења у смислу става 4. овог члана, а најкасније у року од 10 дана Савет месне заједнице је дужан да поступи на један од следећих начина:

– усвоји предлог статута, уколико је дата сагласност без примедби

– уколико су дате примедбе, размотри примедбе, а након тога утврди предлог Статута и достави га Скупштини на сагласност. Уколико Савет не прихвати примедбе дужан је да писмено образложи разлоге не прихватања и уз предлог Статута достави Скупштини.

Након усвајања Статута, исти се објављује у ”Службеном листу општине Алибунар”. 

Статут месне заједнице ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ”Службеном листу општине Алибунар”, а може из нарочито оправданих разлога ступити на снагу најраније наредног дана од дана објављивања.

Један примерак предлога Статута у тексту који је објављен у ”Службеном листу општине Алибунар”  чува се у месној заједници са роком чувања трајно.

На поступак измена и допуна Статута примењује се поступак доношења Статута утврђен у овом члану.

 ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 70.

Предлог Статута упутити Скупштини општине Алибунар ради давања сагласности.

Члан 71.

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи претходни Статут месне заједнице Јаношик.

Број:  35/2015

Дана: 28. септембра 2015. године.

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Иван Листмајер, с.р.