На основу члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар (”Службени лист општине Алибунар”, број 12/08, 13/09, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 12. седници одржаној дана 29. априла 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ САВЕТА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПЕРИОД 2014-2020 ГОДИНЕ

  1. Престаје функција Савета за израду стратегије развоја општине Алибунар за период 2014-2020

  2. Решења објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 020-55/2017-04

Алибунар, 29. април 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.