21. 11. 2022.

Општина Алибунар је за 2022.годину удружила средства са Националном службом за запошљавање Филијала Панчево за реализацију свог Локалног акционог плана запошљавања у укупном износу од 5 милиона динара, односно са по 2,5 милиона динара учешћа.

 

Програми запошљавања који су се суфинансирали су:

Јавни радови на којима су радно ангажована незапослена лица из категорије теже запошљивих и незапослени у стању социјалне потребе у трајању од 4 месеци, а који је реализован у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Накнада за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима је исплаћивана у висини од 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу у нето износу.

Стручна пракса за стручно оспособљавање незапосленог лица за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

На име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћивана су средства у укупном месечном износу од:

  • 22.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
  • 24.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
  • 27.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ.

 

Самозапошљавање који је намењен за развој предузетништва, односно отпочињања и обављања  делатности најмање 12 месеци доделом субвенције у једнократном износу од по 300.000,00 динара.

 

По објављеним јавним позивима конкурисали су послодавци за запошљавање незапослених лица са евиденције НСЗ Испостава Алибунар тако да је у 2022.години укупно запослено 26 лица, од тога: 16 лица за обављање јавног рада, 5 лица за обављање стручне праксе и 5 лица за отпочињање делатности.

 

Сходно расположивим средствима, Општина Алибунар је у потпуности реализовала Локални акциони план запошљавања за 2022.годину.