На основу  члана 3. Правилника  о условима и критеријумима за доделу помоћи, Комисија за избор корисника за доделу помоћи у виду огревног дрвета социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која тренутно имају боравиште на територији општине Алибунар(у даљем тексту: Комисија) расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

ПРИЈАВА ЗА  ХУМАНИТАРНУ ПОМОЋИ У ВИДУ ДОДЕЛЕ ДРВА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ ПОРОДИЦЕ СА БОРАВИШТЕМ  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Критеријуми за доделу Помоћи утврђени су Правилником о условима и критеријумима за доделу помоћи од стране Комесаријата за избеглице и миграцију републике Србије.

         Уз пријаву за доделу Помоћи,  подносилац је дужан да достави:

  1. Потребно је да подносилац захтева има статус избеглог или интерно расељеног лица и достави  ВАЖЕЋУ ИЗБЕГЛИЧКУ  ИЛИ ИРЛ ЛЕГИТИМАЦИЈА ,као и копију личне карте ради провере у бази података КИРС-а
  2. Доказ месечних примања – висина нето зараде доказује се потврдом послодавца о примањима за запосленог,чек од пензије  или неки документ којим се доказује висина примања
  3.  Потврду или уверење Националне службе за запошљавање или оверену од стране Нотара личну изјаву– за  незапосленог
  4.  Извод из матичнекњиге рођених- за малолетну децу у домаћинству
  5. Медицинска документација са утврђеном дијагнозом не старија од годину дана  за доказивање здравственог стања, инвалидности  члана породичног домаћинства, телесног оштећења .

    Захтеви који су не благовремени и поднети од стране не овлашћеног лица Комисија неће разматрати. Комисија задржава право да у сваком конкретном случају тражи од подносиоца пријаве допуну документације.

 

       РОК за подношење пријаве са потребном документацијом – 15.02.2023.године

 

    Захтев за доделу помоћи са потребним обрасцима преузима се са сајта Општине Алибунар  или код повереника за миграцију канцеларија бр.23

    За додатне информације телефон   060-845 00 11.

    Пријава са потребном документацијом подноси  се на Писарници општине Алибунар, у затвореној коверти, лично или поштом на адресу:

Општина Алибунар повереништво КИРС-аТрг Слободе 4, 26310 Алибунар,

са назнаком „Јавни позив за избор корисника помоћи у виду доделе дрва за огрев

     

Правилник                 

Захтев за помоћ