На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник РС”, бр. 129/2007), члана 58. Статута општине Алибунар (”Службени лист општине Алибунар”, бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), и члана 4. и 36. Пословника Општинског већа општине Алибунар (”Службени лист општине Алибунар”, бр. 16/2012, 18/2012 и 3/2013), Општинско веће општине Алибунар на 48. седници одржаној дана 05. фебруара 2014. године доноси

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

Члан 1.

     У Правилнику о условима и начину коришћења службених возила (у даљем тексту: Правилник) – (”Службени лист општине Алибунар”, бр. 3/2012), мења се члан 3. став 1. који треба да гласи:

     ”Право на сталну употребу возила за обављање службених послова има председник општине Алибунар, заменик председника општине Алибунар и председник Скупштине општине”.

Члан 2.

     У члану 5. Правилника мења се став 2. и гласи:

     ”Овлашћеним лицима у смислу става 1. овог члана сматрају се: председник Општине, заменик председника Општине, начелник Општинске управе, председник Скупштине општине, заменик председника Скупштине општине, секретар Скупштине општине и начелници одељења Општинске управе којима су службена возила дата на коришћење”.

Члан 3.

     У члану 7. Правилника мења се став 2. и гласи:

     ”Возилом могу да управљају лица која нису у радном односу у органима Општине, уз овлашћење председника општине Алибунар или заменика председника општине Алибунар.”

Члан 4.

     У члану 9. Правилника мења се став 1. и гласи:

     ”Службена возила органа Општине поверавају се на управљање Одсеку за опште послове Одељења за општу управу и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар.”

Члан 5.

     У ставу 1. члана 10. Правилника уместо речи: ”Секретаријата” треба да стоји: ”Одељења”.

Члан 6.

     Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ”Службеном листу општине Алибунар”.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 404-3/14-06

Датум: 05. фебруар 2014. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Јовановић, с.р.