ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЗА ОБЈЕКТЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ „БАНАТ – 5“ (ВЕТРОЕЛЕКТРАНА/СОЛАРНА ЕЛЕКТРАНА) У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

 

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 03.07.2023. год. закључно са 17.07.2023.год. Елаборат за рани јавни увид је изложен сваког радног дана, од 7.00 до 15.00 часова, у згради Општинске управе општине Алибунар, у службеним просторијама Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско – правне послове, у ул. Трг Слободе бр.4, као и на интернет страни Општине Алибунар (www.алибунар.орг.рс).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам,и имовинскоправне послове, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је начелник Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство урбанизам,и имовинско – правне послове Коса Николић.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Алибунар, Одељењу за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско – правне послове, 26310 Алибунар, улица Трг Слободе број 4, лично на писарници или поштом, закључно са 17.07.2023. год.

По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Алибунар, Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство урбанизам,и имовинско,правне послове припремиће извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Алибунар.

 

РЈУ ПДР БАНАТ 5