На основу члана 51. Закона о основама својинскоправних односа (”Сл.лист СФРЈ”, бр. 6/1980 и 36/1990, ”Сл.лист СРЈ”, бр. 29/1996 и ”Сл.гласник РС”, бр. 115/2005-др.закон), члана 46. Закона о јавној својини (”Сл.гласник РС”, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014-др.закон и 108/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи (”Сл.гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар (”Сл.лист општине Алибунар”, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 17. седници одржаној дана 29. новембра 2017. године доноси

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ

  1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на установљавање права стварне службености за полагање оптичког кабла ради прикључења објекта ТС35/220кВ ”Алибунар 1” и објектаТС 35/220кВ ”Алибунар 2” на електронску комуникациону мрежу, прилаза земљишту за потребе њиховог постављања, надзора, редовног и ванредног одржавања, поправки или замене, као и предузимање осталих неопходних подземних и надземних радова, инвеститору комплекса ”Ветроелектране Алибунар 1” –”Wиндвисион Wиндфарм А” д.о.о. Алибунар и ”Ветроелектране Алибунар 2” –”Wиндвисион Wиндфарм В” д.о.о. Алибунар, на следећим парцелама  у

КО Нови Козјак

Лист непокретности број 1059 КО Нови Козјак

–        број  катастарске парцеле 2325, потес или улица Велике ливаде, земљиште под зградом-објектом, некатегорисани пут, површине  01ха 05а 53м², за заузеће у дужини од 24м;

–        број  катастарске парцеле 2326, потес или улица Велике ливаде, грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, пашњак 2.класе, површине  03ха 24а 18м², за заузеће у дужини од 140м.

КО Владимировац

Лист непокретности број 6470 КО Владимировац

–        број  катастарске парцеле 9358, потес или улица Код друма Селеуш, грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, површине  15ха 18а 43м², за заузеће у дужини од 22м;

–        број  катастарске парцеле 10849, потес или улица Код друма Падина, земљиште под зградом-објектом, пашњак 3.класе, површине 13ха 79а 14м², за заузеће у дужини од 3,701м;

Лист непокретности број 6409 КО Владимировац

–        број  катастарске парцеле 351, потес или улица Вињ ла друму Падина, земљиште под зградом-објектом, некатегорисани пут, површине 01ха 73а 00м², за заузеће у дужини од 54м;

–        број  катастарске парцеле 505, потес или улица Сутјеска, земљиште под зградом-објектом, улица, површине 01ха 58а 00м², и остале зграде – зграда којој није позната намена, површине 00ха 00а 47м², укупне површине 01ха 58а 47м², за заузеће у дужини од 462м;

–        број  катастарске парцеле 506, потес или улица Иве Лоле Рибара, земљиште под зградом-објектом, улица, површине 08ха 54а 60м², зграда пољопривреде – мерна кућица, површине 00ха 00а 19м² и зграда пољопривреде – вага, површине 00ха 00а 20м², укупне површине 08ха 55а 00м², за заузеће у дужини од 58м;

–        број  катастарске парцеле 507, потес или улица Сутјеска, земљиште под зградом-објектом, улица, површине 01ха 53а 79м², за заузеће у дужини од 459м;

–        број  катастарске парцеле 536, потес или улица 27. марта, земљиште под зградом-објектом, улица, површине 04ха 70а 82м², и остале зграде – бунар, површине 00ха 00а 95м², укупне површине 04ха 71а 77м², за заузеће у дужини од 64м;

–        број  катастарске парцеле 559, потес или улица Сутјеска, земљиште под зградом-објектом, улица, површине 01ха 54а 01м², за заузеће у дужини од 400м;

–        број  катастарске парцеле 3836, потес или улица Вињ ла друму Падина, земљиште под зградом-објектом, некатегорисани пут, површине 01ха 77а 49м², за заузеће у дужини од 598м;

–        број  катастарске парцеле 9357, потес или улица Код друма Селеуш, земљиште под зградом-објектом, некатегорисани пут, површине 04ха 19а 41м², за заузеће у дужини од 8м;

–        број  катастарске парцеле 10264, потес или улица Ливаде друма Селеуш, земљиште под зградом-објектом, некатегорисани пут, површине 01ха 63а 79м², за заузеће у дужини од 502м;

  1. Између Општине Алибунар и инвеститора биће закључен уговор, којим ће се  уредити сва права и обавезе  од значаја  за потписнике  уговора,  на основу ког ће се службеност уписати у РГЗ-Катастру непокретности Алибунар, на земљишту из тачке 1. ове Одлуке као послужном добру у корист повласног добра свакодобног власника повласног добра.

  2. За службеност из тачке 1. ове Одлуке, инвеститор ће платити накнаду која ће бити одређена уговором.

  3. За закључење уговора у име Општине Алибунар овлашћује се Председник општине Алибунар.

  4. Ова Одлука ступа на снагу даном доншења и биће објављена у ”Службеном листу општине Алибунар”. 

           

О б р а з л о ж е њ е

 

”WИНДВИСИОН WИНДФАРМ А” д.о.о. Алибунар и ”WИНДВИСИОН WИНДФАРМ В” д.о.о. Алибунар, обратили су се у инвеститора Одељењу за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинскоправне послове захтевом за постављање оптичког кабла за потребе прикључења објекта ТС35/220кВ ”Алибунар 1” и објектаТС 35/220кВ ”Алибунар 2” на електронску комуникациону мрежу.

Према Закону о планирању и изградњи (”Сл.гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УСРС, 98/13-одлука УСРС, 132/14 и 145/14), уз захтев за локацијску дозволу потребно је доставити доказ о праву својине у смислу члана 135. Закона о планирању и изградњи, јер се иста не може издати без напред наведеног доказа.

Ради изградње објеката сопствене потрошње и повезивања на дистрибутивни систем, потребно је установити одређено право службености на земљишту из тачке 1. ове Одлуке као послужном добру у корист повласног добра, односно свакодобног власника повласног добра. Због тога се инвеститор обратио општини Алибунар захтевом за давање сагласности за успостављање права службености и предузимање неопходних подземних и осталих радова.

Скупштина општине Алибунар, у име Општине Алибунар, констатује да постоје сви законски услови за успостављање права службености у траженом обиму, као и оправдани интерес Општине Алибунар да се пројекат реализује, те доноси одлуку као у диспозитиву.

Број: 463-36/2017-04

У Алибунару, 29. новембра 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.