ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку број: 404-58/2020-04
Набавка добара – набавка електричне енергије
Назив наручиоца: Општина Алибунар
Адреса наручиоца: Трг Слободе бр4, 26310 Алибунар
Интернет страница наручиоца: Орган локалне самоуправе
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
Врста предмета: добра
Назив из општег речника набавки:
Електрична енергија

Преузимање документације