На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 58. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (”Службени лист општине Алибунар”, бр. 22/2019), а на предлог председника Општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на својој 116. седници одржаној дана 29 маја 2020. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА

ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2020. ГОДИНУ

Укупан износ средстава намењених суфинансирању програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Алибунар за 2020. годину износи 3.500.000,00 (словима: тримилионапетстохиљада) динара.

Средства по овом конкурсу додељују се црквама и верским организацијама које су уписане у Регистар цркава и верских заједница који се води при министарству надлежном за послове вера, а које делују на територији општине Алибунар, у складу са Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину.

Путем конкурса додељује се 100% од планираних и расположивих средстава у буџету општине на годишњем нивоу, од којих се за градитељску делатност додељује 90%, а за остале намене из 10% планираних и расположивих средстава.

У случају потребе, Општинско веће може расписати и ванредни конкурс на предлог председника општине.

Средства се распоређују за обављање градитељске, добротворне и начуне делатности цркава и верских организација, које они обављају у складу са законом и другим прописима, а нарочито за:

 • инвестиционе радове на црквеним објектима,

 • обнову постојећих црквених објеката који су без обнове дужи временски период, а посебно црквених објеката који су споменици културе,

 • обнова парохијских домова и верских објеката-споменика,

 • уређење и ревитализација простора верских гробаља,

 • изградњу и обнову капела,

 • обнову икона, верских и сакралних предмета,

 • стављање нових фасада и кречење црквених објеката,

 • обнову кровова који прокишњавају на црквеним објектима,

 • санирање влаге на црквеним зидовима,

 • изградњу нових и обнову пропалих ограда око црквених објеката,

 • организовање традиционалних годишњица које су посвећене имену које црква носи,

 • организовање цкрвених манифестација,

 • научна истраживања везана за цркву.

Приликом расподеле средстава на основу редовног конкурса, између појединачних субјеката, предност има субјект са већим бројем верских објеката или са већим бројем верника.

Цркве и верске заједнице могу учестовати са највише две пријаве, а средства из буџета општине Алибунар додељују се за суфинансирање једног програма/пројекта.

Програм се мора реализовати на територији општине Алибунар. Програм мора бити завршен до истека буџетске године, односно до 31.12.2020. године.

Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу, који чини саставни део конкурсне документације. Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у времену од 7.00 до 15.00 часова, у Шалтер сали Општинске управе општине Алибунар, Трг слободе бр. 4, 26310 Алибунар, односно преузети са званичне интернет презентације општине Алибунар (https://alibunar.org.rs//javni-oglasi-i-konkursi/).

Цркве и верске заједнице које нису оправдале средства за 2019. годину, не могу конкурисати за средства по овом позиву.

Конкурсна пријава треба да садржи:

 • Образац пријаве,

 • Фотокопију решења о упису цркава и верских организација у Регистар.

По доношењу Решења о расподели средстава, а пре потписивања Уговора, корисник средстава је у обавези да отвори наменски рачун у Управи за трезор. Ово се не односи на кориснике који већ имају отворен наменски рачун у Управи за трезор.

Пријаве се подносе у затвореној коверти на адресу: Општина Алибунар, Трг слободе 4, 26310 Алибунар, са назнаком: ”ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЦРКАВА ОДН. ВЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА”, поштом или предајом у Шалтер сали Општинске управе општине Алибунар.

Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефон 013/641-031, сваког радног дана у времену од 08.00 до 14.00 часова.

Конкурс је отворен 15 (петнаест) дана од дана расписивања конкурса и рок за доставу пријава тече наредног дана од дана расписивања конкурса.

Напомена: непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-12/2020-04

Алибунар, 29. маја 2019. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић

Преузимање докумената везана за пројекте цркава

Јавни конкурс за пројекте цркава