УРБАНИЗАМ

  1. Елаборат за рани јавни увид Банат-5
  2. Оглас
  3. Јавни увид у нацрт плана измене и допуне плана детаљне регулације за комплек „Ветроелектране Алибунар“ у КО Селеуш, КО Владимировац и КО Нови Козјак
  4. Урбанистички пројекат за изградњу објекта јавне намене – изградња дела приступних путева за потребе изградње и експлоатације ветроелектране Алибунар 1 и 2
  5. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА Е-70, ДЕОНИСА ПАНЧЕВО – ВРШАЦ – ГРАНУЧНИ ПРЕЛАЗ СА РУМУНИЈОМ (ВАТИН)
  6. РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ “ТРИФОЛИЈУМ” У АЛИБУНАРУ
  7. РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС „ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР“ У К.О. СЕЛЕУШ, К.О. ВЛАДИМИРОВАЦ И К.О. НОВИ КОЗЈАК
  8. ЈАВНИ УВИД у НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ БЕОГРИД 2025
  9. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „САМОШ“ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНА АЛИБУНАР И КОВАЧИЦА
  10. ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС “ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР” У КО СЕЛЕУШ, КО ВЛАДИМИРОВАЦ И КО НОВИ КОЗЈАК И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС „ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР“ У К.О. СЕЛЕУШ, К.О. ВЛАДИМИРОВАЦ И К.О. НОВИ КОЗЈАК