КОМИСИЈИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПО ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Преузмите цео текст у “.пдф” формату

Графички приказ парцела по катастарским општинама:

1. КО Алибунар мапа,

2. КО Банатски Карловац,

3. КО Добрица,

4. КО Иланџа

5. КО Јаношик,

6. КО Локве,

7. КО Николинци,

8. КО Селеуш

9. КО Владимировац

10. КО Нови Козјак.

 

ПРЕДМЕТ:

ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР ЗА ПРВИ КРУГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

НАЗИВ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ: _______________________

БРОЈ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА _____________

УЗ ОВУ ПРИЈАВУ ПОДНОСИМ:

 

– доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Алибунар број: 840-2237740-84 модел: 97, позив на број: 74-202

Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:
– физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;
– физичко лице – уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;
– правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
– доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица;
– извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица;
– потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;
– извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);
– извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци);
– извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци).

НАПОМЕНА 1: За свако појединачно јавно надметање подноси се засебна пријава и прилаже се сва потребна документације.

Документација се може приложити у фотокопији или у оригиналу.
За лица која поносе више пријава, на дан лицитације морају имати један оригинал докумената, а остала документа могу бити у фотокопијама.
НИЈЕ ОБАВЕЗНО АЛИ ЈЕ ПОЖЕЉНО да се за пријаву на више јавних надметања поднесе један оригинал документације, а остале фотокопије.
Уколико није приложена потребна документације пријава ће се сматрати непотпуном.

НАПОМЕНА 2: Ради евентуалног повраћаја депозита, доставите уз пријаву и фотокопију картице текућег рачуна на име подносиоца пријаве.
Нисмо у могућности да извршимо повраћај депозита на туђи текући рачун.
Нисмо у могућности да извршимо повраћај депозита на рачун пуномоћника.
НАПОМЕНА 3.
ПОСЛЕДЊИ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ ПОНЕДЕЉАК, 10. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ ДО 15,00 ЧАСОВА НА ПИСАРНИЦИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: _______________________
ЈМБГ: _________________________________
МЕСТО ПРЕБИВАЛИШТА И АДРЕСА СТАНА:
___________________________________________________

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН – ФИКСНИ И МОБИЛНИ:
__________________________________

СВОЈЕРУЧНИ ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ
________________________________________________