На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник РС”, бр. 129/2007), члана 58. Статута општине Алибунар (”Службени лист општине Алибунар”, бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), и члана 4. и 36. Пословника Општинског већа општине Алибунар (”Службени лист општине Алибунар”, бр. 11/2008 и 16/2008), Општинско веће општине Алибунар на 50. седници одржаној дана 06. марта 2012. године доноси

П Р А В И Л Н И К

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

Члан 1.

     Овим Правилником о условима и начину коришћења службених возила (у даљем тексту: Правилник) уређују се услови и начин коришћења службених возила за потребе рада органа и служби Општине Алибунар (у даљем тексту: органи Општине).

     Органи Општине дужни су да се старају о рационалном, наменском и економичном коришћењу службених возила и да их користе само када природа и услови рада то захтевају.

Члан 2.

     Службена возила користе се за обављање службених задатака и послова, односно за потребе рада органа Општине.

     Потребама рада органа Општине у смислу овог Правилника сматрају се послови који проистичу из делокруга послова сваког органа.

     Поред коришћења за потребе рада органа Општине, возила се могу користити и за обављање послова протоколарне природе, као и послова односа са јавношћу.

     Службена возила могу се користити за службено путовање у иностранство на основу одобрења председника општине Алибуанр.

     Изузетно, службено возио може се користити за потребе одређених категорија грађана (превоз тешко болесног лица, уручење друштвеног признања, такмичења и сл.), као и за потребе удружења грађана.

Члан 3.

     Право на сталну употребу возила за обављање службених послова има председник општине Алибунар.

     Право на употребу службеног возила имају и изабрана, именована и постављена лица у органима Општине и запослени Општинске управе.

Члан 4.

     Коришћење службених возила датих на коришћење Општинском већу и Општинској управи одобрава се на основу захтева за коришћење возила у којем се наводи разлог и време коришћења истог.

     Изузетно, приватна возила могу се користити у службене сврхе, а на основу одобрења овлашћених лица у органима Општине.

Члан 5.

     О коришћењу службених возила датих на коришћење органима Општине одлучују овлашћена лица.

     Овлашћеним лицима у смислу става 1. овог члана сматрају се: председник Општине, начелник Општинске управе, секретар Општинског већа, секретар Скупштине општине и секретари секретаријата Општинске управе којима су службена возила дата на коришћење.

Члан 6.

     Службена возила користе се на основу путног налога.

     Путни налог садржи: назив правног лица; место и датум издавања налога; име и презиме корисника; име и презиме возача; ознаку возила са регистарским броје; реалцију путовања; број пређених километара; стање бројила; потпис возача и овлашћеног лица.

Члан 7.

     Службеним возилом управљају распоређени на пословима возача, а изузетно возилом могу управљати и други запослени са возачком дозволом за управљањем моторним возилом одређене категорије.

     Возилом не могу да управљају лица која нису у радном односу у органима Општине.

Члан 8.

     По обављеном службеном послу, лице које користи службено возило дужно је да возило паркира на службеном паркингу Општине Алибунар.

     Лице које користи службено возило, као и возачи, не могу ван радног времена, за време викенда и државним празиком да користе службено возило.

Члан 9.

     Службена возила органа Општине поверавају се на управљање Одсеку за опште послове Секретаријата за општу управу и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар.

     Управљање службеним возилом у смислу става 1. овог члана јесте њихово одржавање, обнављање, старање о њиховом коришћењу, као и извршавање законских и других обавеза у вези службених возила.

Члан 10.

     Одсек за опште послове Секретаријата за општу управу и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар дужан је:

  1. да се стара о техничкој исправности возила;
  2. да возила опреми потребним резервним деловима, алатом и другом опремом у складу са законом;
  3. да води уредне евиденције о утрошку горива и мазива, као и да врши друге послове од значаја за коришћење службених возила.

Члан 11.

     Возач је дужан да пре пута прегледа да ли је возило опремљено потребном опремом и да ли је технички исправно.

Члан 12.

     На основу издатог путног налога и одобрења овлашћених лица органа Општине за набављање горива, возач точи гориво на бензинској пумпи.

     Ради признавања утрошка, возач је дужан да достави фискални рачун – исечак, којим доказује да је испоручена одређена количина горива.

Члан 13.

     На питања која нису регулисана свим Правилником, а везана су за коришћење службених возила, сходно ће се примењивати одредбе важећих прописа из области безбедности саобраћаја и превоза у друмском саобраћају.

Члан 14.

     Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ”Службеном листу општине Алибунар”.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 404-20/12-04

Датум: 06. март 2012. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Јовановић, с.р.