Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
Алибунар,Трг Слободе бр. 4
Број: 404-60/2020-04
Датум:15.09.2020. године

На основу члана 57. и 116 .Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), општина Алибунар у својству наручиоца објављује,

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ И

1. Наручилац: Општина Алибунар,Трг Слободе бр.4, Алибунар, интернет страница Наручиоца www.алибунар.орг.рс;
2. Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе
3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
4. Опис предмета набавке: набавка добара – опреме и намештај за свлачионице, наставничке кабинете и учионице

 

Преузимање документације овде