• Baner Optina Alibunar

ODLUKU O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2022. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE ALIBUNAR

Na osnovu člana 6. stav 5. i članova 7. i 7a Zakona o porezima na imovinu (''Sl.glasnik RS'', br. 26/2001, ''Sl.list SRJ'', br. 42/2002-odluka SUS i ''Sl.glasnik RS'', br. 80/2002, 80/2002-dr.zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 10/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-odluka US, 47/2013, 68/2014-dr.zakon, 95/2018, 99/2018-odluka US, 86/2019 i 144/2020), kao i članova 15. i 46. Statuta opštine Alibunar – prečišćen tekst (''Službeni list opštine Alibunar'', br.22/2019), a na predlog Opštinske uprave opštine Alibunar, Opštinsko veće opštine Alibunar na svojoj 23. sednici, održanoj dana 30. novembra 2021. godine, donelo je

 

O D L U K U

O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA

ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2022. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE ALIBUNAR

 

Član 1.

 

Ovom odlukom utvrđuju se prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji opštine Alibunar.

 

Preuzmi celokupan tekst Odluke

 

 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81