gore

  • slika 3

Djokovic 351-84-2015, Postavljeno 09.10.2015

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:351-84/15-04
Датум: 24.09.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15),), Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтеву Ђоковић Милована из Панчева, улица Краљевачка број 42,доноси
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

 
 

            ОДОБРАВА СЕ Ђоковић Миловану из Панчева, улица Краљевачка број 42, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ПОСТОЈЕЋЕГ ПРЕЛАЗА ПРЕКО КАНАЛА – радови на проширењу и полагању бетонске цеви колског прелаза у Банатском Карловцу, у улици Жарка Зрењанина испред кућног броја 73, парцела топ.број 1337/2 к.о. Банатски Карловац, која је у приватној својини подносиоца захтева Ђоковић Милована. 

Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси26.200,00 динара.
 
Саставнидеоовогрешењаје:
 
1.      Технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању-    одговорни пројектант дипл.инг.арх. Александар Бркић лиценца број 300 К476 11.
            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на инвестиционом одржавању у свему према приложеној документацији.
            Допринос за уређивање грађевинског земљишта обрачунат у износу од467,00 динара, уплатити на рачун бр.840-742253843-87. Обрачуном доприноса инвеститору је признато право на умањење у износу од 30% на име једнократног плаћања.
Правноснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциују, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Ђоковић Милован из Панчева, улица Краљевачка број 42, поднео је 18.09.2015. године овом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању постојећег прелаза преко канала - радови на проширењу и полагању бетонске цевиколског прелаза у Банатском Карловцу.
 Уз захтев за извођење радова, инвеститор je поднеo следећу документацију:
1.      Технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању-    одговорни пројектант дипл.инг.арх. Александар Бркић лиценца број 300 К476 11;
2.      Поседовни лист број 2669 за катастарску општину Банатски Карловац, за парцелу топ.број 1337/2 к.о. Алибунар.
            Према члану 145. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радове на инвестиционом одржавању, врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
 
Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Технички попис и опис радова урађен у потпуности у складу са важећим Генералним планом Банатског Карловца („Сл. лист општина Панчево, Алибунар, Ковачица, Ковин и Опово“ број 37/74) и Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник РС“ број 50/11) одредбама  Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),  и одредбама Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15).
Како је инвеститор уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању  постојећег прелаза преко канала - радови на проширењу и полагањубетонске цеви колског прелаза у Банатском Карловцу, поднео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), донето је решење као у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 440,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.
 
Решење доставити:
1.Инвеститору
2.Грађевинској инсп.
3.Архиви
 
 
 Самостални стручни сарадник,
  Дипл.инг.арх.Зорица Миливојев 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81