gore

  • Baner Optina Alibunar

IZVEŠTAJ SA 27. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE ALIBUNAR

27Skupstina2018Dvadeset sedma sednica Skupštine opštine Alibunar održana je u četvrtak 20. decembra 2018. godine u Velikoj sali Skupštine opštine Alibunar, Trg slobode 15, Alibunar. Sednicom je predsedavao predsednik Skupštine opštine Alibunar Neđeljko Konjokrad.


Skupština opštine Alibunar donela je sledeće odluke:
1. Skupština opštine Alibunar donela je Rešenje o odbijanju potvrđivanja mandata Belić Predragu iz Banatatskog Karlovca za odbornika Skupštine opštine Alibunar.
2. Skupština opštine Alibunar donela je Rešenje o odbijanju potvrđivanja mandata Tijanić Bošku iz Vladimirovca za odbornika Skupštine opštine Alibunar.
3. Skupština opštine Alibunar donela je Dopunu Poslovnika kojom se Komisiji za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose utvrđuje nadležnost u rešavanju pitanja a na osnovu odluka Skupštine opštine Alibunar.
4. Skupština opštine Alibunar donela je Odluku o budžetu opštine Alibunar za 2019. godinu. Ukupni prihodi i primanja budžeta planirana su u iznosu od 812.427.323 dinara, a ukupni rashodi budžeta 812.427.323 dinara. Budžet opštine Alibunar prvenstveno je razvojni u oblasti komunalne infrastrukture. Takođe, budžetom će opština i dalje nastaviti da servisira direktne i indirektne korisnike. Na kraju, ovakav budžet omogućiće bolji život i standard svim građanima opštine Alibunar.
5. Skupština opštine Alibunar donela je Kadrovski plan koji je osnov za izradu Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi. Zakonom o budžetskom sistemu propisano je da Skupština opštine istovremeno sa usvajanjem Odluke o budžetu, usvaja i Kadrovski plan u jedinici lokalne samouprave.
6. Skupština opštine Alibunar donela je Odluku o vršenju eksterne revizije Završnog računa budžeta opštine Alibunar. Zakonskim rešenjem propisano je da opština Alibunar zatraži saglasnost od Državne revizorske institucije za eksternu reviziju Završnog računa budžeta, a koju može vršiti i drugo lice koje je licencirano za vršenje ove usluge.
7. Skupština opštine Alibunar donelo je Odluku o realizaciji budžeta opštine Alibunar u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2019. godinu. Ovom odlukom utvrđuju se prioritetne usluge socijalne zaštite koje se finansiraju iz sredstava namenskog transfera i izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave.
8. Skupština opštine Alibunar donela je Odluku o dopuni Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Alibunar. Ovom Odlukom dopunjuje se Odluka o organizaciji Opštinske uprave sa dva nova stava i to, da načelnik opštinske uprave ima zamenika koji se postavlja i razrešava na isti način kao i načelnik uprave, kao i sa stavom da Opštinsko veće postavlja i razrešava zamenika načelnika uprave.
9. Skupština opštine Alibunar donela je Odluku o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju privremenih objekata na javnoj površini. Ovom odlukom unosi se novi član kojim se kaže da administrativne poslove za potrebe rada komisije obavlja odeljenje.
10. Skupština opštine Alibunar donela je Odluku o sprovođenju Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog autotransportnog preduzeća „Alibunar“ Alibunar i utvrđivanje teksta Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog autotransportnog preduzeća „Alibunar“ Alibunar. Inače, postupak imenovanja direktora Javnog autransportng preduzeća „Alibunar“ obavlja se u skladu sa opštim i posebnim uslovima Konkursa kao i sa kriterijumima iz Pravilnika o izboru direktora.
11. Skupština opštine Alibunar donela je Rešenje o davanju saglasnosti za izvođenje radova na zemljištu u javnoj svojini opštine Alibunar investitoru „Telekom Srbija“ a.d. Beograd. Rešenjem se daje saglasnost preduzeću „Telekom Srbija“ Beograd za izgradnju PE cevi za povezivanje „Orion Telekoma“ na TK infrastrukturu u naseljenom mestu Seleuš.
12. Skupština opštine Alibunar donela je Rešenje o davanju saglasnosti za izvođenje radova na zemljištu u javnoj svojini opštine Alibunar investitoru „NIS“ a.d. Novi Sad. Rešenjem se daje saglasnost preduzeću „NIS“ a.d. Novi Sad da na zemljištu u javnoj svojini opštine Alibunar vrši izvođenje radova na izgradnji cevovoda za transport fluida od istražne bušotine u Lokvama.
13. Skupština opštine Alibunar donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijske planove i Planove rada za 2019. godinu budžetskih korisnika.
14. Skupština opštine Alibunar donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji poslova i zadataka Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Alibunar u 2018. godini sa predlogom mera i zadataka u 2019. godini.
15. Skupština opštine Alibunar donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Alibunar.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81