gore

  • Baner Optina Alibunar

ODRŽANA JE 6. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE ALIBUNAR

Dana 15. juna 2021. godine održana je 6. sednica Skupštine opštine Alibunar, kojoj je predsedavao predsednik Skupštine opštine Alibunar Neđeljko Konjokrad.
 
Na dnevnom redu ove sednice bilo je usvajanje više akata, većinom predloga Opštinskog veća opštine Alibunar i nadležnih skupštinskih radnih tela.
 
Na samom početku Skupština je verifikovala mandat novom odborniku Milanu Jovanoviću iz Banatskog Karlovca, izabranog sa izborne liste ''Zajedno za opštinu Alibunar – Aleksandar Kutlešić''.
 
Najviše pažnje privukao je predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Alibunar za 2020. godinu, koji je predložilo Opštinsko veće opštine Alibunar. Prema tekstu usvojene Odluke, u toku 2020.g. ukupno ostvareni prihodi, primanja i preneta sredstva budžeta iznosila su 729.773.897,50 dinara, od čega su tekući prihodi i primanja iznosili 666.358.608,36 dinara, dok su preneta sredstva iz prethodne godine iznosila 63.415.289,14 dinara. To znači da je realizacija planiranih prihoda tokom prošle godine iznosila 94,1% od planiranog, što je najviše na poslednjih više od 10 godina. Ukupni rashodi i izdaci iznosili su 641.279.206,59 dinara, ili 83,22%. U toku prošle godine izvršen je povraćaj sredstava Pokrajini i Republici za dobijena a neutrošena sredstva u iznosu od 1.229.974,79 dinara. Stanje na žiro-računu na dan 31. decembra 2020.g. iznosilo je 87.264.716,12 dinara. Inače, svi tekući planirani rashodi budžeta redovno su servisirani i tokom cele godine budžet je bio likvidan, uprkos brojnim vanrednim izdacima uslovljenih vanrednim stanjem usled pandemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.
 
Skupština je donela Odluku o izradi Plana razvoja opštine Alibunar za period 2022-2030.g. Naime, Skupština opštine je već donela odluku o izradi Plana za period 2021-2030.g., ali se sa realizacijom aktivnosti vezanih za izradu plana zastalo upravo zbog problema nastalog usled pandemije zarazne bolesti, pa je odlučeno da se pristupi izradi Plana za period koji počinje od sledeće godine, dok će prethodno doneta odluka biti ukinuta. Za izradu ovog Plana od resornog pokrajinskog sekretarijata dobijeno je milion dinara.
 
Usvojen je predlog Odluke o izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji opštine Alibunar za period 2021-2030. godine. Opština pristupa izradi ovog Lokalnog plana upravljanja kao dugoročnog dokumenta kojim definiše ciljeve upravljanja otpadom na svojoj teritoriji u skladu sa Strategijom upravljanja otpadom, odnosno Nacionalnim planom upravljanja otpadom. Do donošenja novog Plana na snazi ostaje Lokalni plan za period 2011-2020.g.
 
Na predlog Saveta za zapošljavanje opštine Alibunar, Skupština je usvojila lokalni akcioni plan zapošljavanja u opštini Alibunar za period od 2021 do 2023. godine kao osnovnog instrumenta sprovođenja aktivne politike zapošljavanja. Njime se definišu ciljevi i prioriteti politike zapošljavanja i utvrđuju programi i mere koji će se realizovati, kako bi se dostigli postaljeni ciljevi i omogućilo održivo povećanje zaposlenosti. Na osnovu analize stanja nezaposlenosti u Opštini, za ovu godinu predloženi su program ''Javni radovi'' u iznosu od 1,5 miliona dinara i program ''Stručna praksa'' u iznosu od pola miliona dinara. Ovi programi u ovoj godini treba da omoguće radno angažovanje za 23 nezaposlena lica sa teritorije Opštine.
 
Po zahtevu AD ''Elektromreža Srbije'' Beograd, usvojene su dve odluke o usvajanju planova detaljne regulacije za rekonstrukciju i dogradnju dva dalekovoda, koji se pružaju od Pančeva do Alibunara i od Alibunara do Vršca. Nakon izvršenih radova na ovim objektima očekuje se poboljšanje kvaliteta prenosa električne energije na području Opštine, kao i obezbeđenje uslova za priključenje vetrogeneratorskih polja koja se trenutno izgrađuju na elektrodistributivnu mrežu.
 
Takođe postupajući po zahtevu investitora, ovog puta preduzeća NIS A.D. Novi Sad – Departmana za upravljanje imovinom, doneto je Rešenje o davanju saglasnosti investitoru za izvođenje radova na sanaciji bušotinskog cevovoda Je-095, što obuhvata izgradnju cevovoda od kolektora pumparnice za slojnu vodu u krugu SOUS Jermenovci do linije uklapanja na postojećem cevovodu u pravcu bušotine Je-095, a u delu koji se odnosi na radove na delu nekategorisanog puta u javnoj svojini Opštine, ispod koga se pruža predmetni cevovod.
 
Na predlog Opštinskog veća, Skupština je usvojila odluku o ustupanju obavljanja dela poslova pravobranilaštva gradu Pančevu, na osnovu koje će Gradsko pravobranilaštvo grada Pančeva, a po zaključenju odgovarajućeg sporazuma, obavljati deo poslova zaštite imovinskih prava i interesa Opštine Alibunar.
 
Na predlog stalnih skupštinskih radnih tela, izvršene su pojedine personalne promene u pojedinim organima upravljanja pravnih lica čiji je osnivač Opština, kao i pojedinim radnim telima Skupštine.

Oznake: opština alibunar, sednica skupštine opštine

Baner Pecat 211x81