gore

  • Baner Optina Alibunar

ODRŽANA JE 14. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

Dana 9. juna 2021. godine održana je 14. sednica Opštinskog veća opštine Alibunar, kojoj je predsedavala predsednica Opštine Alibunar Zorana Bratić.

Na dnevnom redu ove sednice bilo je utvrđivanje više predloga akata, koji su upućeni Skupštini opštine Alibunar na razmatranje i usvajanje.

Najviše pažnje privukao je nacrt Odluke o završnom računu budžeta opštine Alibunar za 2020. godinu, koji je izradilo Odeljenje za finansije Opštinske uprave. Prema tekstu nacrta Odluke, u toku 2020.g. ukupno ostvareni prihodi, primanja i preneta sredstva budžeta iznosila su 729.773.897,50 dinara, od čega su tekući prihodi i primanja iznosili 666.358.608,36 dinara, dok su preneta sredstva iz prethodne godine iznosila 63.415.289,14 dinara. Ukupni rashodi i izdaci iznosili su 641.279.206,59 dinara. U toku prošle godine izvršen je povraćaj sredstava Pokrajini i Republici za dobijena a neutrošena sredstva u iznosu od 229.974,79 dinara. Stanje na žiro-računu na dan 31. decembra 2020.g. iznosilo je 87.264.716,12 dinara. Inače, svi tekući planirani rashodi budžeta redovno su servisirani i budžet je neometano poslovao.

Opštinsko veće utvrdilo je predlog Odluke o izradi Plana razvoja opštine Alibunar za period 2022-2030.g. Naime, Skupština opštine je već donela odluku o izradi Plana za period 2021-2030.g., ali se sa realizacijom aktivnosti vezanih za izradu plana zastalo upravo zbog problema nastalog usled pandemije zarazne bolesti, pa je odlučeno da se pristupi izradi Plana za period koji počinje od sledeće godine, dok će prethodno doneta odluka biti ukinuta.

Utvrđen je predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine u 2021.g. Prema tekstu Programa, u ovoj godini planira se za upravljanje otpadom ukupno 2,5 miliona dinara, za kontrolu i zaštitu prirode, biodiverziteta i javne zelene površine ukupno 15.750.000 dinara, dok se za zoohigijenu, koja obuhvata tretiranjekomaraca, krpelja, deratizaciju i dezinsekciju, planira ukupno 6 miliona dinara. Predlog ovog Programa upućuje se resornom ministarstvu na prethodnu saglasnost, pa po dobijanju te saglasnosti predlog Programa razmatra i usvaja Skupština opštine.

Opštinsko veće utvrdilo je predlog Odluke o izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji opštine Alibunar za period 2021-2030. godine. Opština pristupa izradi ovog Lokalnog plana upravljanja kao dugoročnog dokumenta kojim definiše ciljeve upravljanja otpadom na svojoj teritoriji u skladu sa Strategijom upravljanja otpadom, odnosno Nacionalnim planom upravljanja otpadom. Do donošenja novog Plana na snazi ostaje Lokalni plan za period 2011-2020.g.

Po zahtevu AD ''Elektromreža Srbije'' Beograd, izrađeni su i utvrđeni predlozi dve odluke o usvajanju planova detaljne regulacije za rekonstrukciju i dogradnju dva dalekovoda, koji se pružaju od Pančeva do Alibunara i od Alibunara do Vršca. Nakon izvršenih radova na ovim objektima očekuje se poboljšanje kvaliteta prenosa električne energije na području Opštine, kao i obezbeđenje uslova za priključenje vetrogeneratorskih polja koja se trenutno izgrađuju na elektrodistributivnu mrežu.

Takođe postupajući po zahtevu investitora, ovog puta preduzeća NIS A.D. Novi Sad – Departmana za upravljanje imovinom, utvrđen je predlog Rešenja o davanju saglasnosti investitoru za izvođenje radova na sanaciji bušotinskog cevovoda Je-095, što obuhvata izgradnju cevovoda od kolektora pumparnice za slojnu vodu u krugu SOUS Jermenovci do linije uklapanja na postojećem cevovodu u pravcu bušotine Je-095, a u delu koji se odnosi na radove na delu nekategorisanog puta u javnoj svojini Opštine, ispod koga se pruža predmetni cevovod.

Oznake: opština alibunar, opštinsko veće alibunar

Baner Pecat 211x81