gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Novosti
  • Закључак са 9. седнице штаба за ванредне ситуације оптшине Алибунар

Закључак са 9. седнице штаба за ванредне ситуације оптшине Алибунар

Општински штаб за ванредне ситуације општине Алибунар (и даљем тексту: Штаб), на својој Деветој седници одржаној дана 24. априла 2020. године доноси

З А К Љ У Ч А К

  1. Дозвољава се да сви послодавци у области грађевинарства (високоградња и нискоградња) који су за време ванредног стања Одлуком о проглашењу ванредног стања обуставили рад, наставе са радом, у највећем могућем капацитету. Послодавци су дужни да запосленима обезбеде примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених, а посебно оних који се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CОV-2 (држање социјалне дистанце, дезинфекција и употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица) и да у то смислу донесе посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика, који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду. Запослени су дужно да се придржавају упутства одговорног лица код послодавца и да примењују прописане мерер које се односе на употребу средстава за личну заштиту.
  2. Дозвољава се да сви послодавци у области пружања услуга (вулканизери, аутомеханичари, обућари, кројачи, хемијско чишћење, школе за обуку возача моторних возила и сл.) и у области трговине на мало (књижаре, трговци аутомобилима, моторима, бициклима, наутиком, техничком робом, грађевинским материјалом и сл.) наставе са радом, у највећем могућем капацитету, осим оних којима је забрањено да обављају делатност због тога што природа њихове делатности подразумева окупљање већег броја људи у затвореном простору (нпр. Трговци и пружаоци услуга у трговинским центрима) односно близак контакт између пружаоца и примаоца услуге (нпр. Фризерске услуге, салони лепоте, теретане и сл.), те представља повећану опасност од ширења заразне болести. Послодавци су дужни да запосленима обезбеде примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених, а посебно оних који се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CОV-2 (држање социјалне дистанце, дезинфекција и употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица) и да у то смислу донесе посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика, који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.
  3. Организовање рада, сагласно овом Закључку, послодавци су дужни да обезбеде док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CОV-2 на територији Републике Србије.

Број: 217-1-9/2020-04                                                     КОМАНДАНТ ШТАБА

Датум: 24. април 2020. године                                             Душан Дакић

А Л И Б У Н А Р

Baner Pecat 211x81