gore

  • Baner Optina Alibunar

IZVEŠTAJ SA 26. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE ALIBUNAR

skupstinaDvadeset šesta sednica Skupštine opštine Alibunar održana je u ponedeljak 22. oktobra 2018. godine u Velikoj sali Skupštine opštine Alibunar, Trg slobode 15, Alibunar. Sednicom je predsedavao predsednik Skupštine opštine Alibunar Neđeljko Konjokrad.

Skupština opštine Alibunar donela je sledeće odluke:

1. Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Alibunar za 2018. godinu. Zakonom o budžetu propisano je da se uravnoteženje budžeta vrši putem rebalansa budžeta koji se donosi po postupku za donošenje Odluke o budžetu. Razlozi za donošenje Odluke o izmeni dopune Odluke o budžetu opštine Alibunar za 2018. godinu su:

-        Sudske presude koje se odnose na Turističku organizaciju koja je blokirana

-        Nastavak radova na završetku bunara na Devojačkom bunaru

-        Rekonstrukcija dela ulice Mlinska i Nemanjina u naseljenom mestu Alibunar

Ukupni prihodi i primanja budžeta opštine Alibunar sa prenetim sredstvima budžeta iz 2017. godine su 768.548.195 dinara.

Ukupni rashodi budžeta opštine Alibunar za 2018. godinu sa prenetim sredstvima iz ranijih godina iznose 768.548.195 dinara.

2. Skupština opštine usvojila je Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Alibunar za 2018. godinu za period januar-jun.

U periodu januar-jun 2018. godine budžet opštine Alibunar ostvaruje ukupne prihode i primanja u ukupnom iznosu od 260.195.379 dinara što u odnosu na ukupno planiranje prihoda i primanja od 693.093.173 dinara iznosi 37,65 %. Sa prenetim sredstvima koji iznose 17.868.500 dinara što ukupno iznosi u planu 710.961.673 dinara.

3. Skupština opštine usvojila je Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Alibunar za 2018. godinu za period januar-septembar 2018. godine. U periodu januar-septembar 2018. godine budžet opštine Alibunar ostvaruju ukupna primanja i prihode u ukupnom iznosu od 375.042.467 dinara što u odnosu na ukupno planirane prihode i primanja od 737.454.462 dinara iznosi 50,86%. Sa prenetim sredstvima koja iznose 27,180.732 dinara što ukupno iznosi u planu 764.635.195 dinara.

U periodu januar-septembar 2018. godine budžet opštine Alibunar ostvario je ukupne rashode i izdatke u ukupnom iznosu 391.360.981 dinara odnosno 51,18% od ukupno planiranih 764.635.195 dinara.

4. Skupština opštine donela je Odluku o davanju saglasnosti na konverziju duga poreskog obveznika „JAT Tehnika“ d.o.o. Beograd u udeo opštine Alibunar u kapitalu subjekta privatizacije. Potraživanje opštine Alibunar u kapitalu subjekta privatizacije iznosi 10.613,63 dinara.

5. Skupština opštine donela je Odluku o stavljanju van snage Odluke o davanju zemljišta u zakup broj 464-11/06-04 od 26.05.2006. godine. Predmetno zemljište dato Ugovorom o dugoročnom zakupu holding kompaniji „Interspeed“ Beograd radi izgradnje Centra sigurne vožnje sa pratećim objektima. S obzirom da zakupac nije u predviđenom roku realizovao projekat opština Alibunar je tužila zakupca a na osnovu toga je doneta presuda Privrednog suda u Beogradu o raskidu Ugovora o zakupu. Radi upisa u katastar nepokretnosti pored pravosnažne sudske presude potrebno je doneti i Odluku o stavljanju van snage prethodno donete Odluke o davanju zemljišta u zakup.

6. Skupština opštine donela je Odluku o kućnom redu o stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Alibunar. Skupština opštine Alibunar ovom Odlukom uredila je pitanje od zajedničkog interesa za sve vlasnike. Skupština opštine donela je Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2018. godinu kom uredila je pitanje od zajedničkog interesa za sve vlasnike i korisnike posebnih delova u jednoj zgradi kao i propisala sankcije za nepoštovanje odredbi iz Zakona o stanovanju i održavanju zgrada.

7. Skupština opštine donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2018. godinuJavnog auto transportnog preduzeća „Alibunar“

8. Skupština opštine donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2018. godinu Opštinske biblioteke „Vuk Karadžić“ Alibunar.

9. Skupština opštine donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2018. godinu Turističke organizacije opštine Alibunar.

10. Skupština opštine donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2018. godinu UKD „Centar za kulturu opštine Alibunar“

11. Skupština opštine donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2018. godinu Doma Zdravlja „Alibunar“ Alibunar

12. Skupština opštine donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2018. godinu Centra za socijalni rad „1. mart“ Alibunar

13. Skupština opštine donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2018. godinu Predškolske ustanove „Poletarac“ Alibunar

14. Skupština opštine donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2018. godinu OŠ „Bratstvo i jedinstvo“ Alibunar

15. Skupština opštine donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2018. godinu OŠ „Dušan Jerković“ B.Karlovac

16. Skupština opštine donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2018. godinu OŠ „1. maj“ Vladimirovac

17. Skupština opštine donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2018. godinu OŠ „2. oktobar“ Nikolinci

18. Skupština opštine donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2018. godinu OŠ „3. oktobar“ Lokve

19. Skupština opštine donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2018. godinu OŠ „T.G. Masarik“ Janošik

20. Skupština opštine donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2018. godinu OŠ „Miloš Crnjanski“ Ilandža

21. Skupština opštine donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2018. godinu OŠ „Sava Veljković“ Dobrica

22. Skupština opštine donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2018. godinu Ekonomsko-trgovinske škole „Dositej Obradović“ Alibunar

23. Skupština opštine donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2018. godinu Mesne zajednice Alibunar

24. Skupština opštine donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2018. godinu Mesne zajednice Banatski Karlovac

25. Skupština opštine donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2018. godinu Mesne zajednice Vladimirovac

26. Skupština opštine donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2018. godinu Mesne zajednice Nikolinci

27. Skupština opštine donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2018. godinu Mesne zajednice Lokve

28. Skupština opštine donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2018. godinu Mesne zajednice Seleuš

29. Skupština opštine donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2018. godinu Mesne zajednice Ilandža

30. Skupština opštine donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2018. godinu Mesne zajednice Dobrica

31. Skupština opštine donela je Odluku o davanju saglasnosti na Program rada za školsku 2018/19. godine Predškolskoj ustanovi „Poletarac“ Alibunar

32. Skupština opština donela je Rešenje o razrešenju i postavljenju članova Opštinskog štaba za vanredne situacije

33. SO donela je Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulturnih delatnosti „Centar za kulturu opštine Alibunar“

34. SO donela je Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora JKP „Univerzal“ Alibunar

35. SO donela je Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Poletarac“ Alibunar

36. SO donela je Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Bratstvo i jedinstvo“ Alibunar

37. SO Donela je Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ „3. OKTOBAR“ Lokve

38. SO donela je Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ “T.G. Masarik“ Janošik

39. SO donela je Rešenje o imenovanju članova Komisije za saradnju sa mesnim zajednicama na teritoriji opštine Alibunar

40. SO donela je Rešenje o imenovanju članova Radnog tela za saradnju sa preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština Alibunar

41. SO donela je Rešenje o imenovanju i razrešenju članova Školskog odbora OŠ „Dušan Jerković“ iz Banatskog Karlovca

42. SO utvrdila je predlog Rešenja o imenovanju člana Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

43. SO donela je Odluku o dopuni Odluke organizacije opštinske uprave opštine Alibunar. Izmenom Odluke vraćena je nadležnost opštine za vršenje poslova davanja u zakup javnih površina radi postavljanja privremenih objekata.

44. SO donela je Odluku o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave za 2018. godinu.

45. SO donela je izmenu Programa za unapređenje uslova života lokalne zajednice a posebno za izgradnju infrastrukturnih objekta i drugih objekata u cilju poboljšanja uslova života opštine Alibunar za 2018. godinu.

46. SO donela je Odluku o stavljanju van snage odluke o davanju u zakup gradsko-građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Alibunar.

47. SO donela je Program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Alibunar za 2018. godinu.

48. SO donela je Odluku o izradi Plana detaljne regulacije za kompleks stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom u centralnom području naseljenog mesta Alibunar.

49. SO donela je Program korišćenja sredstava Fonda za zaštitu životne sredine u 2018. godini.

50. Odbornik SO Alibunar Siniša Gavrančić postavio je pitanje da li se zna kada će biti održana licitacija i kada će početi radovi na rekonstrukciji OŠ „1. maj“ u Vladimirovcu. Biljana Vragović sekretar SO Alibunar odgovorila je da je Ministarstvo dalo saglasnost na odluke po pravu prečeg zakupa i da sledi uplata zakupnine u skladu sa odlukama i Zaključivanje Ugovora o zakupu ali da ne može orijentaciono da potvrdi kada će biti sprovedeno javno nadmetanje po oglasu u prvom krugu. Dejan Starčević načelnik za inspekcijske poslove, građevinarstvo, urbanizam i imovinsko-pravne poslove opštine Alibunar odgovorio je da radovi na rekonstrukciji škole u Vladimirovcu treba da počnu u što skorijem vremenskom periodu i da će trajati 160 kalendarskih dana.

Baner Pecat 211x81