gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општи-не Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на својој VIII седници одржаној 28. јануара 2009. годи. доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР

 

I

Разрешавају се председник и чланови Управног одбора Дома здравља Алибуна:

  1. Марија Ардељан -председник
  2. Светлана Рашковић - члан
  3. Кушић Слободан – члан.

 

 

II

Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-2/09-04
Датум: 28. јануар. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р. 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81