Службени лист општине Алибунар

Одлуку о образовању комисије за равноправност полова у Општини Алибунар

На основу члана 44. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008), Скупштина општине Алибунар на VIII седници од 28. јануара 2009. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

Образује се комисија за равноправност полова у општини Алибунар (у даљем тексту - Комисија) у циљу остваривања равноправности жена и мушкараца, стварање једнаких могућности остваривања права припадника оба пола у свим сферама друштва, доношења прописа и преузимања посебних мера за спречавање непосредне и посредне дискриминације засноване на полу.

 

Члан 2.

Комисију сачињавају председник и шест чланова, које именује Скупштина општине, на предлог председника општине.

Мандат комисије је четири године.

Комисија или поједини њени чланови или председник могу бити разрешени пре истека мандата на који су изабрани.

 

Члан 3.

Комисија:

 

Члан 4.

            Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о образовњу Комисије за равноправност полова („Службени лист општине Алибунар“ број 4/2005).

 

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-8/09-04
Датум: 28. јануар 2009. године
А   Л   И  Б  У  Н  А  Р

  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р.

Štampa

FaLang translation system by Faboba