gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Прва измена и допуна финансијског плана за 2018. годину Месне заједнице Владимировац

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЛАДИМИРОВАЦ

позиција
конто
назив економске
класификације
средства из
буџета
сопствена
средства
УКУПНО  
 
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 260,000.00 0.00 260,000.00  
4211 Трошкови платног промета 10,000.00   10,000.00  
4212 Енергетске услуге 160,000.00 0.00 160,000.00  
4213 Комуналне услуге 30,000.00 0.00 30,000.00  
4214 Услуге комуникације 60,000.00 0.00 60,000.00  
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 765,000.00 0.00 765,000.00  
4234 Услуге информисања 5.000.00 0.00 5.000.00  
4235 Стручне услуге 595,000.00 0.00 595,000.00  
4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 55,000.00   55,000.00  
4237 Репрезентација 110,000.00   110,000.00  
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 120,000.00 0.00 120,000.00  
4242 Услуге образовања,културе и спорта 70,000.00 0.00 70,000.00  
4249 Остале специјализоване услуге 50,000.00   50,000.00  
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 260,000.00 0.00 260,000.00  
4251 Текуће поправке и одржавање 160,000.00 0.00 160,000.00  
4252 Текуће поправке и одржавање опреме 100,000.00   100,000.00  
426 МАТЕРИЈАЛ 455,000.00 0.00 455,000.00  
4261 Администраивни материјал 130,000.00 0.00 130,000.00  
4264 Материјал за саобраћај 125,000.00 0.00 125,000.00  
4266 Материјал за спорт 40,000.00   40,000.00  
4268 материјал за одржавање хигијене и угос 50,000.00 0.00 50,000.00  
4269 Материјал за посебне намене 110,000.00 0.00 110,000.00  
482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 10,000.00 0.00 10,000.00  
4822 Обавезне таксе 10,000.00   10,000.00  
483111 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 10,000.00   10,000.00  
  СВЕГА КЛАСА  40000 1,880,000.00 0.00 1,880,000.00  
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 50,000.00 0.00 50,000.00  
5122 Административна опрема 50,000.00 0.00 50,000.00  
  СВЕГА КЛАСА  50000 50,000.00 0.00 50,000.00  
  У К У П Н О: КЛАСА 4+КЛАСА 5 1,930,000.00 0.00 1,930,000.00  

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Зоран Срдић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81