gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Lokalna samouprava
  • Službeni list
  • СЛ 2018/22
  • Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника, чланова, заменика чланова, секретара и заменика секретара Општинске изборне комисије општине Алибунар

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника, чланова, заменика чланова, секретара и заменика секретара Општинске изборне комисије општине Алибунар

На основу члана 12, члана 13. ставови 1, 3. и 4. и члана 14. ставови 1, 3, 4. и 5. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007, 43/2010-одлука УСРС и 54/2011) и члана 40.  став 1. тачка 32. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на својој 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА,

ЧЛАНОВА, ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

У Општинској изборној комисији општине Алибунар разрешавају се функције:

председника:

Биљана Враговић, дипломирани правник из Алибунара – на предлог Српске напредне странке;

заменика председника:

Зоран Пребирачевић, дипломирани правник из Алибунара – на предлог Српске напредне странке;

члана:

Златко Коларик из Јаношика – на предлог Српске напредне странке;

заменика члана:

Виолета Белић из Банатског Карловца – на предлог Српске напредне странке;

члана:

Саша Цветковић из Банатског Карловца – на предлог Српске напредне странке;

заменика члана:

Горан Марган из Алибунара – на предлог Српске напредне странке;

члана:

Маријана Олару из Алибунара – на предлог Демократске странке;

заменика члана:

Драгоје Благојевић из Владимировца – на предлог Демократске странке;

члана:

Милан Поповић из Банатског Карловца – на предлог Демократске странке;

заменика члана:

Миодраг Кељевић из Банатског Карловца – на предлог Демократске странке;

члана:

Снежана Јовановић из Банатског Карловца – на предлог Социјалистичке партије Србије;

заменика члана:

Јелена Васиљевић из Банатског Карловца – на предлог Социјалистичке партије Србије;

члана:

Петар Ардељан из Локава – на предлог Лиге социјалдемократа Војводине;

заменика члана:

Владимир Зекавица из Алибунара – на предлог Социјалистичке партије Србије;

секретара:

Јована Рошу, дипломирани правник из Владимировца;

заменика секретара:

Сања Жебељан, дипломирани правник из Добрице.

II

У Општинску изборну комисију општине Алибунар именују се за:

председника:

Предраг Ковачев, дипломирани правник из Банатског Карловца – на предлог Српске напредне странке;

заменика председника:

Зоран Пребирачевић, дипломирани правник из Алибунара – на предлог Српске напредне странке;

члана:

Славица Радуновић из Банатског Карловца – на предлог Српске напредне странке;

заменика члана:

Небојша Братић из Селеуша – на предлог Српске напредне странке;

члана:

Станислава Секулић из Алибунара – на предлог Српске напредне странке;

заменика члана:

Милан Орлић из Селеуша – на предлог Српске напредне странке;

члана:

Снежана Јовановић из Банатског Карловца – на предлог Социјалистичке партије Србије;

заменика члана:

Јелена Васиљевић из Банатског Карловца – на предлог Социјалистичке партије Србије;

члана:

Марко Стевић из Алибунра – на предлог Социјалистичке партије Србије;

заменик члана:

Владимир Зекавица из Алибунара – на предлог Социјалистичке партије Србије;

члана:

Маријана Олару из Алибунара – на предлог Демократске странке;

заменика члана:

Драгоје Благојевић из Владимировца – на предлог Демократске странке;

члана:

Милан Поповић из Банатског Карловца – на предлог Демократске странке;

заменика члана:

Миодраг Кељевић из Банатског Карловца – на предлог Демократске странке;

секретара Општинске изборне комисије:

Цветана Радуловић Кожокари, дипломирани правник из Локава;

заменика секретара:

Сања Жебељан, дипломирани правник из Добрице.

III

Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Решења о разрешењу и именовању председника, заменика председника, чланова, заменика чланова, секретара и заменика секретара Општинске изборне комисије општине Алибунар садржан је у члану 12, 13. и 14 Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/07,  34/10-одлука УС и 54/11), којима је, између осталог, прописано да изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање шест чланова које именује скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог одборничких група у скупштини јединице локалне самоуправе сразмерно броју одборника, да ниједна политичка странка или страначка коалиција не може имати више од половине чланова изборне комисије у сталном саставу, да у решењу о именовању председника и чланова, поред личног имена председника, односно члана, мора битри наведена његова политичка припадност или назив странке, односно страначке коалције на чији предлог је именован, да се за председника, заменика председника и секретара Општинске изборне комисије именује лице које је дипломирани правник и да чланови органа за спровођење избора и њихови заменици морају имати изборно право, као и пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе.

Чланом 33. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09, 13/11, 15/14 и 3/15) прописано је да Скупштина општине Алибунар има 23 одборника.

На 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној 13. јула 2018. године, Скупштина општине је обавештена о образовању три одборничке групе, и то:

-        Одборничка група Српске напредне странке са седам одборника,

-        Одборничка група Социјалистичке партије Србије са четири одборника,

-        Одборничка група Демократске странке са два одборника.

Имајући у виду број одборничких група образованих у Скупштини општине Алибунар, Одборничка група Српске напредне странке предложила је именовања председника, два члана, њихове заменике, секретара и заменика секретара, а одборничке групе Социјалистичке партије Србије и Демократске странке предложиле су именовање по два члана и њихове заменика у Општинску изборну комисију у сталном саставу.

У складу са чланом 12. став 1. Закона о локалним изборима, провером у службеним евиденцијама, утврђено је да лица предложена за именовање за председника, заменика председника, чланове и заменике чланова Општинске изборне комисије општине Алибунар у сталном саставу имају изборно право, као и пребивалиште на територији општине Алибунар, а да су, у складу са чланом 14. став 5. Закона о локалним изборима, председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Општинске изборне комисије дипломирани правници.

На основу наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 24 часа од доношења решења.

Број: 020-68/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81