gore

 • slika 3
 • Насловна
 • Lokalna samouprava
 • Službeni list
 • СЛ 2018/01
 • Решење о образовању Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта

На основу члана 138. став 2. Закона о спорту (''Службени гласник РС'', бр. 10/2016), члана 58. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 46. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 112/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 22. Правилника о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2016), Општинско веће општине Алибунар на 50. седници одржаној дана 07. фебруара 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКАТА

КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА

У ОПШТИНИ АЛИБУНАР У ОБЛАСТИ СПОРТА

Члан 1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту: Стручна комисија), коју чине:

 1. Дарко Николић, члан Општинског већа општине Алибунар задужен за област спорта – председник Комисије;
 2. Илија Пенца из Владимировца – члан,
 3. Дејан Лазић из Владимировца – члан,
 4. Саша Цветковић из Банатског Карловца – члан,
 5. Давор Петровић, представник Спортског савеза општине Алибунар – члан.

Члан 2.

Комисија врши стручни преглед и даје оцену поднетих предлога, на основу Закона и Правилника о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта и доставља Општинском већу предлог за одобравање програма.

Члан 3.

Комисија може да, за предлоге програма код којих постоји потреба за додатним информацијама или појашњењима или кориговањима, пре достављања предлога Општинском већу, тражи додатно објашњење или кориговање од подносиоца, односно носиоца програма.

Комисија може о одређеном питању да затражи и прибави писано стручно мишљење од стране истакнутих стручњака или одговарајућих организација.

Члан 4.

На рад Комисије сходно се примењује Пословник о раду Општинског већа.

Члан 5.

Именованим члановима Комисије може се одлуком Општинског већа одредити накнада за рад.

Члан 6.

Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени  лист општине Алибунар'', бр. 3/2016).

Члан 7.

Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-7/2018-04

Датум: 07. фебруар 2018. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81