gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета општине Алибунар за 2018. годину

Преузмите Образце

На основу члана 11. Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на 50. седници одржаној дана 07. фебруара 2018. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за финансирање програма или пројеката у области спорта

из буџета општине Алибунар за 2018. годину

          Одлуком о буџету општине Алибунар за 2018. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 39/2017) планирана су средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 17.300.000,00 (словима: седамнаестмилионатристохиљада) динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.

          Средства за финансирање или суфинансирање програма или пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар додељују се путем јавног конкурса.

          Подносиоци захтева конкуришу са највише два пројекта.

          Активности обухваћене програмом/пројектом реализују се до краја 2018. године.

 1. ПОДНОСИОЦИ ЗАХТЕВА

          У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови.

           Подносилац захтева треба да испуњава следеће ОПШТЕ УСЛОВЕ:

 1. да има седиште на територији општине Алибунар;
 2. да клуб има осигуран простор за тренинге и одржавање такмичења;
 3. да је клуб укључен у редовни систем такмичења гранског савеза (као доказ се прилаже завршни билтен лиге за екипне спортове, односно завршни билтени појединачних такмичења која улазе у систем финансирања);
 4. да је регистрован и да ради најмање једну годину.

           Подносилац захтева треба да испуни и следеће ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ:

 1. спортски стручњаци који непосредно реализују активности у оквиру програма/пројеката морају имати најмање средње образовање и одговарајућу лиценцу издату од стране струковног савеза;
 2. спортску клубови су обавезни да имају уредну и доступну евиденцију о свом чланству и да испуњавају обавезе прописане Законом о спорту;
 3. спортски клубови морају имати статус редовног члана Спортског савеза општине Алибунар.

          Право учешћа на Јавном конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове.

 1. ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ

          Из буџета општине Алибунар финансирају/суфинансирају се:

 1. програми/пројекти спортских клубова;
 2. организација спортских манифестација;
 3. програми/пројекти из области школског спорта;
 4. спортско-рекреативне активности особа са посебним потребама;
 5. рекреативни програми/пројекти.

          Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине Алибунар као представником Општине.

 1. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА

           Захтеви за доделу средстава достављају се Комисији за разматрање захтева за доделу средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте организација у области спорта на територији општине Алибунар за 2018. годину (у даљем тексту: Комисија) на посебном обрасцу (Образац ОС-1), који представља саставни део овог Јавног конкурса, а који се објављује на званичној интернет-презентацији општине Алибунар.

          Захтеви се достављају путем поште на адресу: Спортски савез општине Алибунар, Жарка Зрењанина бр. 4, 26310 Алибунар, или непосредно Спортском савезу општине Алибунар на наведеној адреси.

 1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

           Критеријуми за оцењивање и бодовање програма/пројеката вршиће се на основу Правилника о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017).

 1. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА

           Конкурс је отворен до краја текуће године или до утрошка наменских средстава по овом Конкурсу и објављује се на званичној интернет-презентацији Општине, као и у локалним штампаним и електронским медијима.

           По спроведеном поступку анализе поднетих захтева, Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање програма у области спорта доставља Општинском већу предлог акта о избору програма/пројекта и расподели средстава у року од 15 дана од дана подношења захтева. Акт о избору програма/пројекта је коначан и објављује се на званичној интернет-презентацији Општине, као и у локалним штампаним и електронским медијима.

          Након наступања коначности акта о избору програма/пројекта, председник општине у име Општине закључује уговор са корисником средстава. Уколико се корисник средстава не одазове позиву на закључење уговора у року од 15 дана од дана обавештења да је захтев одобрен, сматраће се да је одустао од захтева.

          Сва заинтересована лица додатне информације у вези са реализацијом овог Јавног конкурса могу добити на телефон Спортског савеза општине Алибунар, бр. 013/641-247.

 1. ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА

           По доношењу Одлуке о додели средстава, а пре потписивања Уговора, корисник средстава је у обавези да отвори наменски рачун у Управи за трезор. Ово се не односи на кориснике који већ имају отворен наменски рачун у Управи за трезор.

Корисници који су закључили одговарајући уговор са Општином Алибунар дужни су да свака три месеца доставе Извештај о утрошку буџетских средстава (Образац ОС-2), који представља саставни део овог Јавног конкурса, а који се објављује на званичној интернет-презентацији општине Алибунар.

          Од извршења ове обавезе зависи даље финансирање одговарајућег програма, односно пројекта од стране Општине Алибунар, а што ће бити посебно утврђено одговарајућим уговором.

          Напомена: некомплетни и неблаговремени захтеви се неће разматрати. Документација се не враћа.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-1/2018-04

Датум: 07. фебруар 2018. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81