gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о допуни Пословника Општинског већа општине Алибунар

На основу члана 47. став 6. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-др.закони 101/2016-др.закон) и члана 61. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на својој 50. седници одржаној дана 07. фебруара 2018. године доноси

О Д Л У К У

О ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

У Пословнику Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016), после члана 15. додаје се нови члан 15а. који гласи:

''Предлози аката који се достављају Општинском већу ради доношења достављају се у штампаном облику и у електронском облику, у Word верзији и PDF формату.

Предлози аката упућени Општинском већу ради доношења на седницама Општинског већа (материјал за седнице), достављају се члановима Општинског већа по правилу у штампаном облику, а могу и у електронском облику, у PDF формату, о чему одлучује лице које је овлашћено за заказивање седница.

Лице које је овлашћено за заказивање седница Општинског већа општине Алибунар може одлучити да се поједини предлози аката упућених Општинском већу достављају члановима Општинског већа општине Алибунар у облику извода – скраћеног предлога, а да се предлог акта у целости објави на интернет страници Општине Алибунар.

Лице које је овлашћено за заказивање седница Општинског већа општине Алибунар може одлучити да се поједини предлози аката поднетих Општинском већу ради доношења објаве на интернет страници Општине Алибунар, ради упознавања грађана са садржином предлога аката који су поднети Општинском већу ради доношења.

Позив за седницу Општинског већа доставља се члановима Општинског већа по правилу у штампаном облику, а може и у електронском облику. Уколико се доставља у електронском облику, уз позив за седницу Општинског већа достављају се у електронском облику и предлози аката упућени Општинском већу ради доношења на седницама. Уколико се предлози аката достављају у облику извода – скраћеног предлога, обавезно је назначити да су предлози аката објављени на интернет страници Општине Алибунар.''

Члан 2.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 011-1/2018-04

Датум: 07. фебруар 2018. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81