gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), чланова 40. и 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 16. седници одржаној дана 22017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА

УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА БИЛТЕНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  1. РАЗРЕШАВА СЕ Наташа Недељков функције члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар.
  2. ИМЕНУЈЕ СЕ Гордана Прванов на функцију члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар.
  3. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 020-111/2017-04

У Алибунару, дана 23. октобра 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81