gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''3.октобар'' Локве

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Савета родитеља Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац, Скупштина општине Алибунар на својој 16. седници одржаној дана 23. октобра 2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДУШАН ЈЕРКОВИЋ'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ

 1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ функције члана Школског одбора Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац из реда представника родитеља следећа лица:
  1. Тодоровић Славица;
  2. Миленковић Иванка.
 2. ИМЕНУЈУ СЕ на функцију члана Школског одбора Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац из реда представника родитеља следећа лица:
  1. Инђић Драга;
  2. Јовановић Кристина.
 3. Мандат новоизабраних чланова Школског одбора трајаће најдуже до истека мандата Одбора, а почиње да тече од дана избора, односно од 23. октобра 2017. године.
 4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 022-29/2017-04

Алибунар, 23. октобра 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81