gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Предлог финансијског плана за 2017. годину Центра за социјални рад ''1.март'' за општину Алибунар

На основу члана _9. и 209.Закона о социјалној заштити

(матични закон којим се уређује делатност)

(„Службени гласник РС“ бр.24/11 ) и члана 34. Статута Центра за социјални рад „1.Март“ за општину Алибунар са седиштем у _________Алибунару, Саве Мунћана 3.

(назив установе) (место) (улица и број)

Управни одбор Центра за социјални рад

(назив органа управљања)

на седници одржаној __25.01.2017. године доноси

(датум)

О Д Л У К У

 1. Усваја се Предлог финансијског плана за 2017 годину Центар за социјални рад „1.Март“ .

(назив установе)

 1. Предлог финансијског плана садржи Општи и Посебни део.

Општи део предлога финансијског плана садржи:

 • профил корисника/установе

 • планирана средства за финансирање у 2017 години.

Посебни део предлога финансијског плана садржи:

 • Захтев за финансирање програма/програмских активности/пројеката у оквиру програмског буџета

 • Образложење захтева за финансирање програма/програмских активности/пројеката у оквиру програмског буџета,

 • Захтев за основна средства у 2017. години (по приоритетима),

 • Образложење захтева за основна средства (по приоритетима),

 • Захтев за додатна средства у 2017. години (по приоритетима),

 • Образложење захтева за додатна средства (по приоритетима),

 • План капиталних пројеката

 1. Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

 1. Предлог финансијског плана је саставни део ове Одлуке.

Број: _55100-3/17-6_

Датум: _25.01.2017.__

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА/ШКОЛСКОГ ОДБОРА/САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

___ПЕНЦА ИЛИЈА_____

(орган управљања индиректног корисника)

Центар за социјални рад „1.Март“

(назив корисника буџетских средстава)

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

ЗА 2017 ГОДИНУ

Центар за социјални рад „1.Март“ за општину Алибунар

(назив корисника буџетских средстава)

Алибунар

(место)

25.01.2017. године

(датум)

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14), члана 9. и 209.Закона о социјалној заштити

(матични закон којим се уређује делатност)

(„Службени гласник РС“ бр.24/11 ), и члана _34._ Статута ___Центра за социјални рад,

(назив установе)

а у вези са Упутством за припрему буџета општине Алибунар за 2017 годину , _Управни одбор Центра за социјални рад „1.Март“ за општину Алибунар,

(назив органа управљања корисника буџетских средстава) на седници одржаној _25.01.2017._ године доноси

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017 . ГОДИНУ

у складу са усвојеним планом рада за 2017 годину, планом ресурса (људских и материјалних), као и планом прихода за 2017 годину.

Предлог финансијског плана за 2017 годину састоји се општег и посебног дела.

 • ОПШТИ ДЕО

Општи део Предлога финансијског плана чине : профил корисника (основни подаци и укупна планирана средства за финансирање у 2017 години.

 • ПРОФИЛ КОРИСНИКА / УСТАНОВЕ

Назив буџетског корисника/установе, место, улица и број, шифра, матични број, ПИБ. ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „1.МАРТ“ ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР, АЛИБУНАР, САВЕ МУНЋАНА 3. ШИФРА ДЕЛАТН.:8899; МАТ.БР.: 8271950 И ПИБ: 101083777

Корисник/Установа има следећу организациону структуру:

__ Организацију Центра чине:

 • Директор;

 • Обзиром да број и структура запослених у Центру, не дају услове за образовање унутрашњих организационих јединица по Правилнику, послове пријемне канцеларије, обављају сви радници на пословима социјалног рада, у складу са посебним планом дежурства на пријему;

 • Обзиром да број и структура запослених у Центру, не даје услове за образовање унутрашњих организационих јединица, послове из делокруга центра-Службе за непосредну заштиту корисника, обављају сви стручни радници у Центру;

(навести организациону структуру)

Установа планира обављање следећих активности у 2017 години:

А) Текуће активности:

- Назив активности-основна делатност-извод из регистрације делатности – финансира се из буџета: 8899- ОСТАЛА СОЦИЈАЛНАЗАШТИТА-БЕЗСМЕШТАЈА.

Послови који се обављају у Центру у вршењу јавних овлашћења или у вези са вршењем јавних овлашћења (поверени од стране Републике) се групишу на:

1. Стручне послове социјалне заштите, које чине:

- основни стручни послови;

- специјализовани стручни послови;

- супервизијски послови;

- правни послови; и

- послови планирања и развоја.

- Административно-финансијске и Техничке послове

2. Стручне послове социјалне заштите, који су у надлежност Центра пренети одлукама оснивача- локалне самоуправе о другим правима у социјалној заштити.

Б) Планиране активности којима се обезбеђујусредства на тржишту у ______ години:

- кратак опис активности (нпр.израда сувенира, узгој цвећа и украсног биља…)

На дан 31.12._____ године корисник/установа је располагала основним средствима:

 • зграде и грађевински објекти садашње вредности ______________ динара,

 • опрема садашње вредности ________________ динара.

Зграде и грађевински објекти састоје се од:

_коришћење дела зграде_(води се катастар.на ЈП „Станоградња) 7 просторија

(број просторија и назив – у којима се обавља делатност)

Око 100м2._____________________

(површина просторија у којима се обавља делатност)

једна канцеларија (писарница) је адаптирани део ходника, који је преграђен од стране Здравства.(остали релевантни подаци)

Опрема се састоји од :

2 службена аута- пунто стар 10година и 1 (шкода) је за хитне интервенције_______

7 рачунара од којих су 5 у мрежи за соф.пакет „интеграл“____________

Корисник/Установа има у сталном радном односу __8___ запослених који обављају основну делатност. (укратко навести квалификациону структуру запослених, уколико се планира да неко од запослених оде у пензију навести план попуне радног места и др. релевантне податке)

 

ОДОБРЕНА РАДНА МЕСТА у Центру за социјални рад по решењу Министарства

директор.....1

Водитељ случаја соц.радник.................2 психолог....................1 педагог........0,5 и суп.в.0,5 правник..................... 1 свега стр.рад.............5

Администр. И финанс.- рачуновод. И шеф рачуново- дства.......1

Технички послови........1

Укупно...8

Запослениу Центру по одобр.Министар

1

4

1

1

7

Радна места по одлуци Општине

2

Запосл. 1 стр. радник соц. рада-педагог

   

1

Директор и сви стручни радници (осим социјалног радника са ВШС) и Шеф рачуноводства имају ВСС, а технички послови ССС. У 2017.г., нико од запослених не стиче услов за одлазак у пензију. Од стране Министарства још увек нам није одобрено финансирање 1 соц. радника уместо недавно преминуле колегинице, Весне Слепчевић.

 • ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2017 ГОДИНИ

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализе извршења плана за 2016. годину

Планирани приходи и примања за финансирање рада корисника/установе за 2017 годину састоје се из следећих средстава:

 • из буџета општине……………………………………. 16.341.935,00 динара,

 • из донација ………………………………………..….. 0,00 динара,

 • сопствени приходи корисника/установе ………..….. ________0,00 динара,

УКУПНО: 16.341.935,00 динара

Планирани расходи и издаци за 2017 годину су:

 • Плате, додаци и накнаде запослених…………….. __________________ динара,

 • Социјални доприноси на терет послодавца……….__________________ динара,

 • Накнаде у натури……………………………………__________________ динара,

 • Социјална давања запосленима ……………………__________________ динара,

 • Накнаде трошкова за запослене…………………… __________________ динара,

 • Награде запосленима и остали посебни расходи ... __________________ динара,

 • Стални трошкови……………………………………__________________ динара,

 • Трошкови путовања………………………………... __________________ динара,

 • Услуге по уговору………………………………….. __________________ динара,

 • Специјализоване услуге…………………………… __________________ динара,

 • Текуће поправке и одржавање ……………………. __________________ динара,

 • Материјал ……………………………………………__________________ динара,

 • Отплата домаћих камата ………………………….. __________________ динара,

 • Пратећи трошкови задуживања ……………………__________________ динара,

 • Новчане казне по решењу судова ............................__________________ динара,

 • Таксе, порези ..........................................___________________динара,

 • Зграде и грађевински објекти………………………___________________ динара,

 • Машине и опрема………………………………….. ___________________ динара,

 • ………………………………………………………………………………………….

УКУПНО: _________________ динара

Прилог: Табела 4 – Остали приходи и примања буџетског корисника у ____ години.

 • ПОСЕБАН ДЕО

- Текући издаци

- Образложење захтева за текуће издатке

За 2017. годину планирају се следеће активности везане за основну делатност: (укратко објаснити послове и активности које се односе на основну делатност ради које је основан буџетски корисник), као и активности и услуге које буџетски корисник обавља у склопу постојећих активности.

Установа има у сталном радном односу __1__ запослених који обављају основну делатност- 8899-ОСТАЛА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА БЕЗ СМЕШТАЈА-Стручне послове социјалне заштите, који су у надлежност Центра пренети одлукама оснивача- локалне самоуправе о другим правима у социјалној заштити - а финансира се из Буџета Општине, а планирано је да од __-_________ године __-__ запослени/запослених оде у пензију. Радник _____-__________ са ___ степеном стручне спреме, који ради на пословима __________-_____________________ стиче услов за одлазак у пензију ______-_____ године. Недостатак радника на том радном месту разрешиће се прерасподелом запослених/упошљавањем новог радника.

Текуће активности установе обављају се на основу следеће кадровске структуре:

Р.бр.

Опис послова

Број радника

Коефицијент

Планирано по систематизацији

Стварно стање

Недостатак

Вишак

1.

Стручни сарадник на послов.локалних права и услуга

1

1

-

-

19,35

2.

АОП УНОС ПОДА-ТАКА-БЕЗБЕДНОСТ и послови возача

         

Објашњење планираних средстава на економским класификацијама

Укупно планирана средства у оквиру Захтева за текуће издатке износе_____________ динара, а од тога:

 • приходи из буџета града ………………………… ____________________ динара,

 • сопствени приходи ..…………………………….. ____________________ динара,

 • донације од иностраних земаља ………….……... ____________________ динара,

 • донације од међународних организација ….….… ____________________ динара,

 • донације од осталих нивоа власти (буџета Републике) ________________ динара,

 • донације од невладиних организација и појединаца __________________ динара,

 • примања од продаје нефинансијске имовине …... ____________________ динара,

 • примања од домаћих задуживања……………….. ____________________ динара,

 • примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине_____ динара,

 • неутрошена средства од приватизације из претходних година _________ динара,

 • неутрошена средства од донација из претходних година ______________ динара,

 • родитељски динар за ваннаставне активности….. ___________________ динара

(***непотребно избацити)

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Планирана средства у износу од 1.793.863,00 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета планирана су за расходе за плате за 2 запослених на годишњем нивоу. Обрачун и исплата месечних зарада запослених вршиће се на основу ______________________________. (***Навести правни основ - Уредба, Правилник …)

Планирана средства у износу од 0,00 динара на извору финансирања 04- сопствени приходи предвиђена су за ________________ (***нпр. увећање плата по основу резултата рада-стимулација, део зарада запослених…)

Прилог: Табела 6 – Полазни елементи за утврђивање обима средстава за плате запослених у 2017 години.

Табела 6а – Преглед планираних средстава за плате у 2017 години

Табела 6б – Додатни показатељи (број радно ангажованих лица)

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 321.102,00 динара –извор финансирања 01, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом.

Економска класификација 413 – Накнаде у натури

Планирана средства у износу од 7.500,00 динара –извор финансирања 01, односе се на неопорезив износ поклона за децу запослених.

(навести правни основ планирања наведеног расхода, списак запослених која остварују право на исплату трошкова превоза – маркица,навести планирани износ)

Економска класификација 415 –Накнаде трошкова за запослене

Планирана средства у износу од 90.000,00 динара –извор финансирања 01, односе се на накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених.Подразумева накнаду трошкова путовања запосленог у оба правца по аутобуској карти.

1.

Стручни сарадник на послов.локалних права и услуга

1

1

-

-

 

На основу члана 118. став 1. тачка 1. Закона о раду („Сл.гл.РС,бр.24/05; 61/05;54/09; 32/13; и 75/14.) који гласи: „Запослени има право на накнаду трошкова у складу са општим актом и уговором о раду, и то: 1) за долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз;“, члана 60. став 1. тачка 1.Правилника о раду Центра и Посебног колективног уговора за социјалну заштиту.

(навести правни основ планирања наведеног расхода, списак запослених која остварују право на исплату трошкова превоза – у готовом новцу, навести планирани износ)

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Планирана средства у износу од 60.000,00 динара на овој економској класификацији односе се на могуће исплате радницима за.

(навести правни основ, навести запослене који у наредној години остварују право на исплату јубиларне награде, обрачун за исплату јубиларне награде, навести Комисије које се исплаћују, обрачун потребних средстава за исплату накнаде члановима управног/надзорног одбора)

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 1.038.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

-трошкови платног промета планирани су у износу од 15.000,00 динара, односно 0,00% од укупно планираних расхода у предходној години,

-трошкови електричне енергије планирани су у износу од 60.000,00 динара на основу стварних потреба утрошка електричне енергије

-трошкови грејања планирани су у износу од 90.000,00 динара.Трошкови су предвиђени на основу потрошње из 2016.године.Грејање у овом Центру је на гас. (навести врсту грејања и начин обрачуна потребних средстава)

-комуналне услуге планиране су у износу од 70.000,00 динара,планиране су по утрошеним средствима за ову намену у 2016.години. (услуге водовода и канализације, дератизација, димничарске услуге, допринос за коришћење вода… образложити сваки расход понаособ)

-услуге комуникација планиране су у износу од 150.000,00 динара,

од тога: -50.000,00 динара за фиксни телефон а

-100.000,00 динара за услуге мобилног телефона.

(телефон, интернет, услуге мобилног телефона, ПТТ услуге, Правни основ-Правилник о коришћењу службених телефона и др.навести)

(сваки трошак исказати посебно по изворима финансирања)

-услуге поште планиране су у износу од 350.000,00 динара за потребе поштанских марки као и провизије за поштанске упутнице.

-услуге осигурања планиране су у следећим износима:

1.осигурање зграда 37.000,00 динара

2.осигурање возила 30.000,00 динара

3.осигурање опреме 26.000,00 динара

4.осигурање запослених у случају несреће на раду 45.000,00 динара

5.здравствено осигурање запослених 40.000,00 динара

6.осигурање од одговорности према трећим лицима 25.000,00 динара

-закуп осталог простора у износу од 30.000,00,за потребе архивирања списа и документације.

-остали непоменути трошкови у износу од 70.000,00 за потребе осталих непоменутих општих трошкова.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од 132.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање:

-трошкова службеног путовања у земљи у износу од 40.000,00 динара из буџетских средстава и ________ динара из __________ (навести други извор) средстава,

-трошкови путовања у оквиру редовног рада у износу од ________ динара,

-трошкови смештаја на службеном путу у износу од 92.000,00 динара.

.

(сваки трошак исказати посебно по изворима финансирања)

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 460.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

 • из буџетских средстава у износу од __________ динара,

 • из ________ (навести други извор) у износу од __________ динара.

Из буџетских средставa планира се финансирање следећих услуга:

- услуге за израду софтвера у износу од 100.000,00 динара,

-услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 100.000,00 динара,

-остале услуге штампања у износу од 30.000,00 динара,

-накнаде члановима управних и надзорних одбора у износу од 65.000,00 динара,

-угоститељске услуге у износу од 50.000,00 динара,

-трошкови репрезентације у износу од 50.000,00 динара,

-остале опште услуге у износу од 65.000,00 динара.

(сваки трошак образложити појединачно)****непотребно избацити

Из ___________ (навести други извор) средставa планира се финансирање следећих услуга:

Износ средстава из буџета планиран је у складу са планираним средствима за ове намене у ___. години и ________________ (навести и други основ планирања уколико га има).

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 70.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

 • из буџетских средстава у износу од __________ динара,

 • из ________ (навести други извор) у износу од __________ динара.

Из буџетских средставa (извор 01) планира се финансирање следећих услуга:

 • ......

 • .

Из ___________ (навести други извор) средставa планира се финансирање следећих услуга:

 • ......

 • .

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 300.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

 • из буџетских средстава у износу од __________ динара,

 • из ________ (навести други извор) у износу од __________ динара.

Из буџетских средставa планира се финансирање следећих услуга:

 • ......

 • .

Из ___________ (навести други извор) средставa планира се финансирање следећих услуга:

 • ......

 • .

-столарски радови-текуће поправке у износу од 30.000,00 динара

-молерски радови у износу од 30.000,00 динара

-радови на водоводу и канализацији у износ од 60.000,00 динара

-Електричне инсталације у износу од 40.000,00 динара

-Механичке поправке у износу од 90.000,00 динара

-рачунарска опрема у износу од 50.000,00 динара.

Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 595.000,00 динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:

 • из буџетских средстава у износу од __________ динара,

 • из ________ (навести други извор) у износу од __________ динара.

Из буџетских средставa планира се финансирање следећих услуга:

 • ......

 • .

Из ___________ (навести други извор) средставa планира се финансирање следећих услуга:

 • ......

 • .

-канцеларијски материјал у износу од 150.000,00 динара

-остали расходи за обућу,одећу и униформе у износу од 20.000,00 динара

-стручна литература за редовне потребе запослених у износу од 125.000,00 динара

-бензин у износу од 150.000,00 динара

-остали материјали за одржавање хигијене у износу од 30.000,00 динара

-резервни делови у износу од 45.000,00 динара

-остали материјали за посебне намене у износу од 75.000,00 динара

Сходно члану 211. став 2.. у вези са чланом 9. И 10. Став 3. Закона о социјалној заштити.

(****Образложити намену и висину планираних расхода за сваку економску класификацију понаособ, као и појединачно по изворима финансирања – уколико се финансира из више извора, Навести правни основ - Уредба, Правилник …)

Економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 11.047.470,00 динара односе се на расходе :

-накнаде изу буџета за децу и породицу у износу од 200.000,00 динара

-накнада из буџета у случају смрти у износу од 700.000,00 динара

-накнада из буџета за становање и живот у износу од 700.000,00 динара

-једнократне помоћи у укупном износу од 9.447.470,00 динара.

Сходно члану 110. и 111. Закона о социјалној заштити, планирани број корисн.

права из Општинске одлуке

број

Једнократне новчане помоћи

600

новчане помоћи за студенте

150

Регресирање домског и ученичког смештаја, (ученика-студената)

30

Једнократне помоћи за спец. школе

13

Привремени смештај у прихватну станицу, прихватилиште за одрасле и старе, ург.пор.смештај

12

Накнаде за децу и породицу

20

Накнаде за трошкове сахране

-

1.Укупно за права корисника-породица

825

Обим средстава за трошкове за сахрану планирају се увек у односу на предходну годину, због непредвидивости.

Економска класификација 482 – порези,обавезне таксе,казне и пенали

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 54.000,00 динара односе се на расходе :

-регистрација возила у износу од 48.000,00 динара

-општинске таксе у износу од 6.000,00 динара.

- Основна средства

- Образложење захтева за основна средства:

(сваки појединачни захтев корисник детаљно описује и правда: назив појединих врста инвестиција, почетак реализације, оквирне рокове за почетак израде архитектонско - грађевинског пројекта и број месеци потребних за ову активност; почетак изградње и број месеци потребних за изградњу и предвиђени датум за почетак коришћења, план набавки и трошења средстава, време завршетка, резултат успешности реализације, процена будућих трошкова који проистичу из рада и одржавања основних средстава по завршетку радова)

 • Економска класификација 512 – Машине и опрема

На овој економској класификацији исказана је потреба за набавком следећих основних средстава:

 • Намештај канцеларијски у износу од 100.000,00 динара

 • Рачунарска опрема у износу од 100.000,00 динара

 • Штампачи у износу од 40.000,00 динара

 • Телефонске централе са опремом и апаратима 30.000,00 динара

 • Телефони у износу од 28.000,00 динара

 • Опрема за домаћинство у износу од 75.000,00 динара

(Хронолошким редом треба навести предложену динамику планирања набавке основног средства, образложити детаљно оправданост набавке основног средства, доставити, обавезно достављање предрачуна или понуде на основу које је извршена процена потребних средства).

(***Детаљно описати и образложити сваку економску класификацију)

- Захтев за додатна средства средства

- Образложење захтева за додатна средства:

Детаљно описати и образложити сваку економску класификацију, навести правни основ за извршавање наведеног расхода, потребно је дати аргументацију захтева, која би требало да пружи одговоре на следећа питања: да ли постоји правни основ за активности, услуге и програме за које се траже средства, у чему се огледа приоритет ове активности, услуге или програма у односу на друге, шта је крајњи циљ који се постиже, којим се методама стиже до жељеног циља. Тражена средства би требало да буду приказана појединачно по економској класификацији као и по изворима финансирања, а писано образложење треба да садржи и методологију каја се користи приликом израчунавања трошкова. Писано образложење би такође требало да документује да ли захтев представаља једнократни трошак или постоји потреба да се финансирање продужи.

-Образац-ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ, Образац-ПРОЈЕКАТ и Образац-ПРОГРАМ

НАПОМЕНА: Начин попуњавања образаца детаљно је описан у Упутству за припрему програмског буџета издатог од стране Министарства финансија као и у Упутству за припрему буџета општине Алибунар)

-План капиталних пројеката (Прилог 2 и Прилог 2а: Капитални пројекти у периоду 2016-2018 )

(Капитални пројекти су пројекти чија реализација (извођење) траје дуже од годину дана и чији је век трајања, односно коришћења дужи од пет годинa. Капитални пројекти укључују вишегодишње финансирање и релативно велике издатке у садашњости, за које се очекује да ће генерисати корист односно добит у годинама након реализације.

На основу свеобухватне процене потреба, потребно је рангирати капиталне пројекте по приоритетима, у складу са усвојеним стратешким документима, водећи рачуна да приоритет у финансирању имају већ започети пројекти, чија је даља реализација оправдана.

Капитални пројекти се односе на:

1. изградњу (куповину) зграда и грађевинских објеката и објеката инфраструктуре од интереса за локалну самоуправу;

2. унапређење односно капитално одржавање постојећих зграда и грађевинских објеката и објеката инфраструктуре од интереса за локалну самоуправу;

3. обезбеђивање земљишта;

4. пројектно планирање;

5. набавку опреме и машина чији је век трајања односно коришћења дужи од пет година.

С обзиром да је Законом о буџетском систему прописано да корисници могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност извршног органа локалне власти, потребно је такву обавезу (већ насталу и/или планирану) укључити у буџет капиталног пројекта само у износу у коме обавеза доспева у тој години.

Приликом планирања буџета капиталних пројеката за три године потребно је поред средстава из буџета локалне самоуправе, укључити и средства пројектних зајмова (донације, средства буџета Републике Србије итд.) намењена за њихову реализацију само у износу за који се процењује да ће бити повучен у тој години, имајући у виду статус пројектног зајма, уговором дефинисане рокове, услове и динамику повлачења средстава итд.

Корисници буџета достављају кратко образложење за сваки капитални пројекат за сваку годину посебно, и то са планираним роковима почетка и завршетка фазе припреме и фазе реализације.

Фаза припреме укључује активности на обезбеђивању земљишта, изради пројектно-техничке документације и прибављању неопходних дозвола и сагласности, односно активности неопходне за стварање услова за почетак реализације капиталног пројекта. Фаза припреме се завршава закључењем уговора, па је потребно укључити и законом прописане рокове за спровођење поступка јавне набавке.

Фаза реализације укључује активности након закључења уговора о радовима, односно набавци добара и услуга и активности у реализацији уговора, у складу са дефинисаним условима и роковима, динамичким плановима.

Потребно је укратко дати и технички опис пројекта нпр. дужина пута, површина објекта, опрема, машине и сл.).

Број: __55100-3/17-6

Датум: _25.01.2017.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА/ШКОЛСКОГ ОДБОРА/САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

_____ПЕНЦА ИЛИЈА______

(орган управљања корисника)

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81