gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

План рада за 2017. годину Установе културе ''Центар за културу општине Алибунар''

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

АЛИБУНАР

БР: СЛУЖБЕНО

ДАТУМ: 02.12.2015.

План рада за 2017 годину

Установа културе ''Центар за културу општине Алибунар''

Пројекција планираних активности рада за период од јануара до децембра 2017. године

Центар за културу општине Алибунар у наредном периоду планира:

 1. У програмском делу: да обезбеди квалитетан и разноврстан програм

 2. Сарадњу са институцијама образовања и културе, уважавајући при том културне потребе грађана а истовремено и обезбедити континуирано праћење токова савременог културно-уметничког стваралаштва.

Наредни период треба да буде у знаку:

 • Реализације заједничких пројеката, програма и синхронизованих манифестација са институцијама везаним за културно стваралаштво на територији општине, као и ван територије општине.

 • Унапређење сопствене делатности и културно-уметничко стваралаштво кроз интерактивну комуникацију са посетиоцима културних дешавања и културног програма на територији општине.

 • Повећање броја посетиоца културних дешавања кроз споровђење нових сегмената културе, а посебно кроз реализацију позоришне и приказивачке делатности, која се процентуално повећава кроз призму дугорочних планова.

 • Обезбедити услове за едуковање заинтересованих за културне садржаје у оквиру Установе кроз организовање и подстицај за културно и стваралашко едуковање у виду радионица (ликовних и фотографских, фолклора, балетске школе, хорског певања, драмске сцене и оркестра).

 • Перманентно унапређење и модернизација Установе у аспектима одржавања и унапређења како функционисања установе тако и развоја културе кроз системски рад на томе.

 • Пројекти и конкурси код домаћих и страних извора финансирања културне делатности по расписаним конкурсима за програмску и реализацију функционисања установе.

 • Страни фондови финансирања и пројекти као новина у предстојећем периоду, базираће се на прекограничној сарадњи са другим установама културе, и на пројектима уређења културних објеката како би се културна делатност унапредила и како би се култура подигла на виши ниво као основ образовне, васпитне и културне едукације грађана.

Смернице реализације плана по областима

Период јануар – децембар 2017

1. Област: Редовне активности

 1. Организација културних манифестација

 2. Организација културно уметничког, едукативног и образовног програма. Унапређење културне активности кроз реализацију програма културног садржаја

 3. Организација концертних манифестација.

2. Област: Културно уметнике манифестације

 1. Општинска смотра рецитатора

 2. Зонске, Покрајинске и Републичке смотре рецитатора

 3. Општинске смотре фолклорног стваралаштва

 4. Зонске, Покрајинске, Републичке сморте фолклорног и изворног стваралаштва.

3. Област: Позоришна делатност/Позоришне активности

 1. Учешће на позоришним смотрама

 2. Реализација позоришних дана професионалног позоришта за децу у току године

 3. Реализација позоришних представа за све старосне групе посетиоца културних манифестација

 4. Реализација ''Културни викенд''

 5. Реализација ''Дан позоришта'' у јуну

 6. Реализација три позоришних представа за одрасле у 2017 години.

4. Област: Приказивачка делатност (биоскоп)

 1. Реализација филмског приказивачког програма у току 2017 године.

5. Област: Међународна културно-уметничка сарадња

 1. Покретање традиционалних сарадња

 2. Реализација манифестације од значаја за културно и традиционално наслеђе националних мањина и њихову заједницу

 3. Успостављање нових међународно-културних сарадњи

6. Област: Сарадња са другим организацијама

 1. Пријатељски сусрети и сарадња са другим културно-уметничким, као и просветним установама у земљи и иностранству.

7. Област: Организација културно-уметничких манифестација:

 1. Организација културно-уметничких манифестација, приредби поводом одржавања значајних датума, прослава, јубилеја, као и учешће у организацији и припреми традиционалних манифестација на територији општине Алибунар

 2. Организација мизичког фестивала ''Распевано пролеће''

 3. Организација концерата музике и фолклора

8. Област: Ликовно стваралаштво

 1. Изложбе

 2. Креативно-интерактивне радионице ликовног стваралаштва са децом и омладином кроз интерактивну едукативно креативну интеракцију у скопу радионица сликарства

 3. Општинске,зонске, покрајинске смотре сликара.

9. Област: Литерарно стваралаштво

 1. Песнички сусрети и песничке вечери

 2. Гостовања песника ван општине.

Директор

''Центар за културу општине Алибунар''

Оливера Цицовић, с.р.

БУЏЕТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР – ОПШТ.УПРАВА

11.01.2017.

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА

01 БУЏЕТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Број позиције

Економска класифика-ција

Опис

Средства из буџета

Средства из сопс. извора

АПВ/ Репуб.

Укупно

Структура у %

     

01

04

     

029 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ-АЛИБУНАР

Раздео 4 Општинска управа

Глава 4.03

178/0

411100

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

1.500.000,00

   

1.500.000,00

16,57

179/0

412100

Социјални доприноси на терет послодавца

200.000,00

   

200.000,00

2,21

179/0

412200

Социјални доприноси на терет послодавца

80.000,00

   

80.000,00

0,88

179/0

412300

Социјални доприноси на терет послодавца

20.000,00

   

20.000,00

0,22

180/0

413100

Накнаде у натури

80.000,00

   

80.000,00

0,88

181/0

414300

Социјална давања запосленима

60.000,00

   

60.000,00

0,66

181/0

414400

Социјална давања запосленима

40.000,00

   

40.000,00

0,44

182/0

415100

Накнаде трошкова за запослене

100.000,00

   

100.000,00

1,10

183/0

416100

Награде запосленима и остали посебни расходи

30.000,00

   

30.000,00

0,33

184/0

421100

Стални трошкови

15.000,00

   

15.000,00

0,,16

184/0

421200

Стални трошкови

400.000,00

   

400.000,00

4,41

184/0

421300

Стални трошкови

50.000,00

   

50.000,00

0,,55

184/0

421400

Стални трошкови

136.000,00

   

136.000,00

1,50

184/0

421500

Стални трошкови

180.000,00

   

180.000,00

1,98

184/0

421900

Стални трошкови

10.000,00

   

10.000,00

0,11

185/0

422100

Трошкови путовања

50.000,00

   

50.000,00

0,,55

185/0

422200

Трошкови путовања

30.000,00

   

30.000,00

0,33

185/0

422300

Трошкови путовања

20.000,00

   

20.000,00

0,22

186/0

423200

Услуге по уговору

20.000,00

   

20.000,00

0,22

186/0

423300

Услуге по уговору

120.000,00

   

120.000,00

1.32

186/0

423400

Услуге по уговору

70.000,00

   

70.000,00

0.77

186/0

423500

Услуге по уговору

60.000,00

   

60.000,00

0.66

186/0

423600

Услуге по уговору

40.000,00

   

40.000,00

0.44

186/0

423700

Услуге по уговору

90.000,00

   

90.000,00

0..99

186/0

423900

Услуге по уговору

20.000,00

   

20.000,00

0,22

187/0

424200

Специјализоване услуге

50.000,00

   

50.000,00

0,,55

187/0

424900

Специјализоване услуге

50.000,00

   

50.000,00

0,,55

188/0

425100

Текуће поправке и одржавање

100.000,00

   

100.000,00

1,10

188/0

425200

Текуће поправке и одржавање

150.000,00

   

150.000,00

1,65

189/0

426100

Материјал

60.000,00

   

60.000,00

0.66

189/0

426400

Материјал

400.000,00

   

400.000,00

4,41

189/0

426800

Материјал

100.000,00

   

100.000,00

1,10

189/0

426900

Материјал

100.000,00

   

100.000,00

1,10

190/0

465100

Остале дотације и трансфери

180.000,00

   

180.000,00

1,98

191/0

482200

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

10.000,00

   

10.000,00

0,11

192/0

512200

Машине и опрема

250.000,00

   

250.000,00

2,76

193/0

423700

Услуге по уговору

180.000,00

   

180.000,00

1,98

193/0

423900

Услуге по уговору

1.850.000,00

   

1.850.000,00

20,44

194/0

424200

Специјализоване услуге

800.000,00

   

800.000,00

8,83

195/0

423600

Услуге по уговору

50.000,00

   

50.000,00

0,,55

195/0

423700

Услуге по уговору

200.000,00

   

200.000,00

2,21

196/0

424200

Специјализоване услуге

100.000,00

   

100.000,00

1,10

197/0

423600

Услуге по уговору

50.000,00

   

50.000,00

0,,55

197/0

423700

Услуге по уговору

50.000,00

   

50.000,00

0,,55

198/0

424200

Специјализоване услуге

100.000,00

   

100.000,00

1,10

199/0

512200

Машине и опрема

800.000,00

   

800.000,00

8,83

Укупно за главу 4.02

 

9.051.000,00

   

9.051.000,00

100,00

Укупно за раздео 4 Општинска управа

9.051.000,00

   

9.051.000,00

100,00

Укупно за аналитику 029 Центар за културу-Алибунар

9.051.000,00

   

9.051.000,00

100,00

Укупно за БК 01 Буџет општине Алибунар

9.051.000,00

   

9.051.000,00

100,00

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81