gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Статут Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар

На основу члана 5, 6. и 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), на основу члана  45. Статута ЈКП „Универзал" а у складу са Одлуком о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Универзал“ из Алибунара ради усклађивања са Законом о јавним предузећима, Скупштине општине Алибунар Број: 023-19/16-03-02 од 31.08.2016.године, Надзорни одбор ЈКП „Универзал" на својој седници одржаној 27.12.2016. доноси:

С Т А Т У Т

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УНИВЕРЗАЛ“ АЛИБУНАР

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Јавно комунално предузеће „Универзал“ (у даљем тексту: Јавно предузеће) правни је следбеник Друштвеног јавног комуналног предузећа „Универзал“,односно Радне организације за комуналну делатност „КОМУНАЛАЦ“ Алибунар, основане 13.08.1980.године и преузима сва права и обавезе Друштвеног јавног комуналног предузећа „Универзал“.

Уговором о статусној промени припајања од 25.02.2015.године, друштва преносиоци: Јавно комунално предузеће „Услуга“ из Банатског Карловца, Јавно комунално предузеће „Бунар“ из Владимировца, Јавно комунално предузеће „Север“ из Иланџе, целокупну имовину,права и обавезе ,друштава преносиоца преносе на Јавно комунално предузеће „Универзал“ из Алибунара као друштво стицаоца, чиме је ЈКП „Универзал“ постао правни следбеник наведених Јавно комуналних предузећа.

 

Циљ оснивања ЈКП „Универзал“

 

Члан 2.

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности снабдевање водом за пиће крајњих корисника и пружање услуга пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, као и ради:

–    обезбеђивања услова за трајно сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући прављање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман,

–    одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета;

–    одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља;

–    управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;

–    управљање јавним паркиралиштима и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа;

–    управљање и одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или до крематоријума;

–    димничарске услуге чишћења и контроле димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;

–    хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене (зоохигијена);

–    обезбеђивање јавног осветљења, одржавање, адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене;

–    организовања пољочуварске делатности као делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга.

Члан 3.

Права и обавезе Оснивача према Јавном предузећу утврђена су Одлуком о оснивању Јавног предузећа и овим Статутом.

Правни статус јавног предузећа

 

Члан 4.

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' има статус правног лица, са правима, обававезама и одговорностима утврђеним законом.

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.

 

Одговорност за обавезе јавног предузећа

 

Члан 5.

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.

Оснивач не одговара за обавезе Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', осим у случајевима прописаним законом.

Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност од општег интереса из члана 2. овог Статута обавља у континуитету.

 

Заступање и представљање јавног предузећа

 

Члан 6.

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' заступа и представља директор.

Члан 7.

Овај Статут садржи следеће одредбе:

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

III ПОСЛОВНО ИМЕ ,СЕДИШТЕ ,ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

V УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ПРЕДУЗЕЋА

VI ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

VII НАЧЕЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ УСЛУГА

VIII ПЛАНИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И РАЗВОЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

IX ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

X ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

XI ПОСЛОВНА ТАЈНА

XII ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЈКП“УНИВЕРЗАЛ“ У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ

XIII ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ

XIV БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ

XV JАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА

XVI САРАДЊА ОРГАНА ПРЕДУЗЕЋА СА СИНДИКАТОМ

XVII СТАТУТ И ДРУГА ОПШТА АКТА

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Члан 8.

Оснивач Јавног комуналног предузећа „Универзал“ је Скупштина општине Алибунар.

Скупштина општине Алибунар уређује и обезбеђује услове обављања комуналних делатности и функционисања комуналних система у складу са законом.

III ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ

Пословно име јавног предузећа

Члан 9.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УНИВЕРЗАЛ“ (исписује се на српском језику и ћириличним писмом).

Скраћено пословно име ЈКП „УНИВЕРЗАЛ“.

 

Седиште јавног предузећа

Члан 10.

Седиште Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' је у Албунару, Улица Немањина број 14.

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа

Члан 11.

Јавно предузеће поседује свој печат и штамбиљ које користи у свом пословању у преписци и у другим случајевима када се појављује као субјекат у правном промету.

Печат Јавног комуналног предузећа „УНИВЕРЗАЛ“ Алибунар је округлог облика пречника 40 мм на коме је исписана фирма и седиште на српском језику и ћириличним писмом, на румунском језику и латиничном писму, на словачком језику и латиничном писму,без означавања назива улице и кућног броја.

У средини печата налази се поред назива седишта Алибунар,Alibunar и број печата .

Штамбиљ Јавног комуналног предузећа „Универзал“ је правоугаоног облика ширине 30 мм дужине 60 мм и садржи фирму и седиште предузећа без означавања назива улице и кућног броја и место за датум и број.

Јавно предузеће има свој знак који садржи назив и седиште предузећа, изглед ће бити дефинисан Одлуком Надзорног одбора.

Члан 12.

Начин употребе, чувања и руковања печатом и штамбиљом регулише се посебним правилником.

Члан 13.

Одлука о промени фирме, седишту, заштитног знака, печата и штамбиља доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.

Упис јавног предузећа у регистар

 

Члан 14.

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом.

 

Унутрашња организација јавног предузећа

 

Члан 15.

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' послује као јединствена радна целина.

Актом директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', уређује се унутрашња организација и систематизација послова.

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 16.

            Претежна делатност Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' је:

-     36.00  Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

            Осим наведене претежне делатности, Јавно комунално предузеће „Универзал“ ће се бавити и другим делатностима, као што су:

-

37.00

Уклањање отпадних вода

-

38.32

Поновна употреба разврстаних материјала

-

39.00

Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

-

42.21

Изградња цевовода

-

42.91

Изградња хидротехничких објеката

-

43.22

Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

-

70.10

Управљање економским субјектом

-

70.22

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

-

71.12

Инжењерске делатности и техничко саветовање

-

71.20

Техничко испитивање и анализе

-

46.76

Трговина на велико и мало осталим полупроизводима

-

46.77

Трговина на велико отпацима и остацима

-

49.41

Друмски превоз терета

-

52.10

Складиштење

-

38.11

Сакупљањем отпада који није опасан

-

38.21

Третман и одлагање отпада који није опасан

-

38.31

Демонтажа олупина

-

39.00

Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

-

46.77

Трговина на велико отпацима и остацима

-

81.30

Услуге уређења и одржавања околине

-

81.22

Услуге осталог чишћења зграда и опреме

-

81.29

Услуге осталог чишћења

-

96.03

Погребне и сродне делатности

-

52.21

Услужне делатности у копненом саобраћају

-

01.62

Помоћне делатности у узгоју животиња

-

96.09

Остале непоменуте личне услужне делатности

-

43.99

Остали непоменути специфични грађевински радови

-

25.11

Производња металних конструкција и делова конструкција

-

43.12

Припрема градилишта

-

43.29

Остали инсталациони радови у грађевинарству

-

46.74

Трговина на велико металном робом, и инсталационим материјалима, опремом, прибором за грејање

-

47.52

Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама

-

49.50

Цевоводни транспорт

-

47.54

Трговина на мало електричним апаратима за домаћинство у специјализованим продавницама

-

81.10

Услуге одржавања објеката

-

42.90

Изградња осталих грађевина

-

43.11

Рушење објеката

-

43.21

Постављање електричних инсталација

-

43.31

Малтерисање

-

43.32

Уградња столарије

-

43.33

Постављање подних и зидних облога

-

43.34

Бојење и застакљивање

-

43.91

Кровни радови

-

02.20

Сеча дрвећа

-

23.61

Производња производа од бетона намњењних за грађевинарство

-

25.12

Производња металних врата и прозора

-

95.24

Одржавање и поправка намештаја

-

33.11

Поправка металних производа

-

42.11

Изградња путева и аутопутева

Јавно комунално предузеће може се бавити пословима зоохигијене.

Запослени у јавно комуналном предузећу могу обављати послове пољочувара.

Јавно комунално предузеће „Универзал“ може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

О промени делатности јавно комунално предузеће „Универзал“, као и о обављању других делатности која служе обављању претежне делатности, одлучује надзорни одбор, у сагласности оснивача, у складу са законом.

Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса

 

Члан 17.

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу:

            1) техничке опремљености;

            2) кадровске оспособљености;

            3) безбедности и здравља на раду;

            4) заштите и унапређења животне средине и

            5) других услова прописаних законом.

V УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 18.

Предузеће је организовано у јединственом процесу рада и пословања, тако да обезбеди потпуно, квалитетно, благовремено и рационално обављање послова и делатности Предузећа.

Организација рада утврђује се тако да омогућава остваривање следећих друштвено економских, техничко-технолошких и развојних интереса и циљева:

 1. Предузеће обезбеђује трајно и несметано пружање услуга грађанима, предузећима и другим организацијама под условима утврђеним овим Статутом, Законом, Програмима општинских организација надлежних за финансирање услуга и одговарајућим Уговорима као и другим Прописима;

 2. Да се полазећи од стручних сазнања и деловања економских законитости, утврђује стратегија дугорочног развоја Предузећа која треба да обезбеди:

 3. Основе за складан и стабилан материјални развој и примену техничких и технолошких достигнућа, повећања производности и укупног рада,

 4. Претпоставке за прибављање и коришћење сопствених и других извора средстава пословања;

 5. Стално повећање доходка и добити Предузећа.

 6. Да се остваривањем успешније текуће пословне политике Предузећа обезбеде:

 7. Услови за деловање економске законитости и доходовне мотивисаности у свим деловима процеса рада у Предузећу;

 8. Рационално коришћење капацитета, ресурса и кадрова у функцији остваривања веће продуктивности, економичности и рентабилности рада;

 9. Стабилније и акумулативније пословање у циљу стварања предуслова за несметани развој свих корисних услуга и производа Предузећа;

 10. Услове за већу социјалну сигурност и повећање животног стандарда радника;

 11. Друге претпоставке неопходне за даљи развој и успешно привређивање Предузећа.

Члан 19.

Обављање делатности Предузећа у складу са карактером процесом рада, условима рада организује се по технолошко производним целинама и организационим деловима, и то:

 1. Радна јединица: Водовод и канализација;

 2. Радна јединица: Погребне услуге;

 3. Радна јединица: Зеленило,

 4. Радна јединица: Чистоћа;

 5. Радна јединица: Зоохигијена;

 6. Радна јединица: Сектор за финансијско-књиговодствене послове и наплату потраживања;

 7. Радна јединица: Грађевина.

Члан 20.

У организационим деловима из члана 13. могу се организовати погони, одељења, радионице и службе сервиси.

Члан 21.

Радници на радним местима руководиоца организационих делова Јавног предузећа одговорни су за редовно обављање послова у тим деловима и дужни су да непосредно извршавају све налоге и мере које даје односно предлаже директор ради успешнијег обављања делатности Предузећа.

Члан 22.

Ближе одредбе о организацији Јавног предузећа и систематизацији делова и задатака утврђује се Правилником о организацији и систематизацији радних места.

Радни односи

Члан 23.

Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређује се колективним Уговором ЈКП „УНИВЕРЗАЛ“ Алибунар у складу са Законом и Актима Оснивача.

Колективни Уговор ЈКП „УНИВЕРЗАЛ“ Алибунар мора бити сагласан са Законом, Општим и посебним колективним Уговором.

Оснивање зависних друштва

Члан 24.

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' може, уз претходну сагласност оснивача, основати друштво капитала за обављање делатности од општег интереса из члана 11. овог Стаута, као и друштво капитала за обављање делатности која није делатност од општег интереса, у складу са Законом о привредним друштвима.

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' може улагати капитал у већ основана друштва капитала, уз претходну сагласност оснивача. 

На одлуку Надзорног одбора из става 1. и 2. овог члана сагласност даје Скупштина општине.

VI ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Члан 25.

Основни капитал Јавног комуналног предузеће ''Универзал'' чине новчана средства у укупном износу од 37.000,00 динара и неновчани капитал у износу од 26.579,70 динара.

Основни капитал из става 1. овог члана је удео Оснивача, као јединог члана са 100% учешћа у основном капиталу Јавног комуналног предузеће ''Универзал''.

Износ основног капитала из става 1. овог члана уписује се у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре и представља уписани капитал Јавног комуналног предузеће ''Универзал''.

Усклађивање основног капитала предузећа врши се у складу са законом.

Вредност неновчаног улога оснивача утврђује се на основу процене извршене на начин прописан законом којим се уређује правни положај привредних друштава.

 

 

Имовина јавног предузећа

Члан 26.

Имовину Јавног комуналног предузеће ''Универзал'' чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, која су пренета у својину Јавног комуналног предузеће ''Универзал'' у складу са законом, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини.

Стварима у јавној својини које је Оснивач уложио у Јавно комунално предузеће ''Универзал'' преносом права коришћења, без преноса права својине, Јавно комунално предузеће ''Универзал'' не може да располаже, нити да их даље уступа на коришћење, без сагласности Оснивача.

Јавно предузеће управља и располаже својом имовином у складу са законом, оснивачким актом и Статутом.

Члан 27.

Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', у складу са законом и актима Скупштине општине.

По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина стиче уделе у Јавном комуналном предузећу ''Универзал'', као и права по основу тих удела.

Капитал у Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' подељен на уделе уписује се у регистар.

ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ОСНИВАЧКОГ КАПИТАЛА

Члан 28.

Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', у складу са законом и актима Скупштине општине.

По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина стиче уделе у Јавном комуналном предузећу ''Универзал'', као и права по основу тих удела.

Капитал у Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' подељен на уделе уписује се у регистар.

СРЕДСТВА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 29.

Јавно комунално предузеће ''Универзал'', у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора

–  продајом производа и услуга,

–  из кредита,

–  из донација и поклона,

–  из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине

–  из осталих извора, у складу са законом.

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

 

Члан 30.

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' је дужно да део остварене добити уплати у буџет општине, по завршном рачуну за претходну годину.

Висина и рок за уплату добити из става 1. овог члана утврђује се у складу са законом и Одлуком о буџету општине за наредну годину.

 

VII НАЧЕЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ УСЛУГА

Члан 31.

Елементи за образовање цена производа и услуга Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' уређују се посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, по уз сагласност оснивача, у складу са законом.

Висина накнаде за испоруку воде формира се у складу са начелима прописаним законом којим је уређена комунална делатност, и то:

 1. начелом „потрошач плаћа“;

 2. начелом „загађивач плаћа“;

 3. начелом довољности цене да покрије пословне расходе;

 4. начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности;

 5. начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге.

ЦЕНЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 32.

Елементи за одређивање цена комуналних услуга су:

1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;

2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност;

3) добит вршиоца комуналне делатности.

Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене.

УСВАЈАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗМЕНУ ЦЕНА

Усвајање захтева за измену цена

 

Члан 33.

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга укључи у свој годишњи програм пословања, у складу са чланом 27. овог Статута .

Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за обрачунавање цена, Јавно комунално предузеће ''Универзал'' може да током пословне године да поднесе оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга, заједно са изменама годишњег програма пословања.

Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се достављају се Скупштини општине.

Сагласност на промене годишњег програма пословања даје Скупштина општине.

Сагласност на одлуку о изменама ценовника даје Општинско веће.

VIII ПЛАНИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И РАЗВОЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 34.

Унапређење рада и развоја Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' заснива се на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја.

Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и развој Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање.

Планови и програми рада Јавног комуналног предузећа ''Универзал''  морају се заснивати на законима којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави Јавно комунално предузеће ''Универзал'', Стратегији управљања водом и Водопривредном основом Републике Србије, као и другим актима (стратегијама, основама и друго) донетих од стране надлежних републичких органа.

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

Члан 35.

Планови и програми Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' су:

- годишњи програма пословања,

 • средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа,

 • дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа,

 • финансијски планови и

 • други планови и програми (посебни програми за коришћење субвенције, гаранције или других средстава).

Планови и програми Јавног комуналног предузећа ''Универзал''  из става 1. алинеја 1, 2, 3. и 4. овог члана, достављају се Скупштини општине најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.

Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина општине.

Члан 36.

Годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' садржи, нарочито:

 1. планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама;

 2. планиране набавке;

 3. план инвестиција;

 4. планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка;

 5. елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга;

 6. план зарада и запошљавања;

 7. критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања могу се вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује.

Члан 37.

Ако Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' до почетка календарске године не донесе годишњи, односно трогодишњи програм пословања, до доношења тог програма зараде запосленима се обрачунавају и исплаћују на начин и под условима утврђеним годишњим, односно трогодишњим програмом пословања за претходну годину

Члан 38.

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' је дужно да Скупштини општине и Општинском већу доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања.

Извештај из става 1. овог члана доставља се у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

IX ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

 1. Права Оснивача:

Члан 39.

По основу учешћа у основном капиталу Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', општина, као оснивач има следећа права:

 • право управљања Јавним комуналним предузећем ''Универзал'' на начин утврђен Статутом Јавног предузећа;

 • право на учешће у расподели добити Јавног предузећа;

 • право да буду информисани о пословању Јавног предузећа;

 • право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка

 • Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и

 • друга права у складу са законом.

 

Обезбеђење општег интереса

 

Члан 40.

Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно комунално предузеће ''Универзал''  основано, Скупштина општине даје сагласност на:

 • Статут Јавног комуналног предузећа ''Универзал'';

 • давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса;

 • располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса

 • улагања капитала;

 • статусне промене;

 • акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији и

 • друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим уговором.

 

Члан 41.

 

Општинско веће даје сагласност на:

 1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.

 2. Претходну сагласност на повећање броја запослених

 

Континуирано и квалитетно пружање услуга

 

Члан 42.

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на начин којим се обезбеђује редовно, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.

           

 Несметано функционисање постројења и опреме

 

Члан 43.

Јавно комунално предузеће ''Универзал''  је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују услови обављања делатности од општег интереса због које је основано.

 

Поремећај у пословању

 

Члан 44.

У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', Скупштина општине предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито :

 • разрешење Надзорног одбора и директора,

 • ограничење права огранка Јавног предузећа да иступа у правном промету са трећим лицима, 

 • ограничење у погледу права располагања појединим срдствима у јавној својини,

 • друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и овом Одлуком.

 

Члан 45.

 

У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', Општинско веће предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито :

            - промену унутрашње организације Јавног предузећа.

Члан 46.

Јавно предузеће има право и обавезе у односу на Оснивача, и то:

 1. Обавезу достављања Статута на сагласност;

 2. Обавезу достављања Програма пословања, извештаја о раду и Финансијског плана Предузећа у роковима утврђеним Законом о Предузећима и другим позитивним прописима;

 3. Обавезу достављања Правилника о систематизацији радних места на сагласност Општинском већу Општине Алибунар;

 4. Јавно предузеће има право да тражи потребна финансијска средства од Оснивача по Програму пословања и Финансијском плану усвојеним на седници Скупштине општине ради задовољења потреба од општег интереса за делатности за које је Јавно предузеће основано.

Услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака

Члан 47.

Добит Јавног предузећа утврђена у складу са Законом може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене у складу са Законом и посебно Одлуком Скупштине општине Алибунар.

Пословни резултати Јавног предузећа утврђују се у временским периодима на начин и по постуку утврђеним Законом.

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине општине Алибунар.

Одлуку о покрићу губитака предузећа доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине општине Алибунар.

Услови и начин задужења Јавног предузећа:

Члан 48.

Јавно предузеће се може задужити код пословних банака ради спровођења Програма пословања на који је сагласност дала Скупштина општине Алибунар.

На одлуку о условима и начину задужења Предузећа Општина Алибунар даје предходну сагласност.

Скупштина општине Алибунар даје гаранције затим авала затим јемство, залог и друга средства обезбеђења за послове које нису у оквиру делатности од општег интереса.

ПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА

 

Пословање под тржишним условима

 

Члан 49.

 

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' послује по тржишним условима, ради стицања добити, у складу са законом.

 

Пружање услуга корисницима са територије других општина

 

Члан 50.

У обављању своје претежне делатности, Јавно комунално предузеће ''Универзал'' своје производе и услуге може испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина и градова, под условом да се ни на који начин не угрожава редовно, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије општине Алибунар.

Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана Јавно комунално предузеће ''Универзал''  обавља у складу са посебно закљученим уговорима.

X ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 51.

Управљање у Предузећу је једнодомно на основу Уредбе о мерилима и критеријумима за разврставањима јавних Предузећа (Сл. гласник РС бр. 20/2013).

Органи Јавног предузећа су:

 1. Надзорни одбор

 2. Директор

НАДЗОРНИ ОДБОР

 

Састав Надзорног одбора

Члан 52.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' има три члана, од којих је један председник.

Председника и чланове надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', од којих је један члан из реда запослених, именује Скупштина општине, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку  утврђеним законом, статутом општине и овом Одлуком.

Члан надзорног одбора из реда запослених предлаже се на начин и по постпку који је утврђен Статутом Јавног комуналног предузећа ''Универзал''.

Услови за чланове Надзорног одбора

 

Члан 53.

За председника и члана надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' именује се лице које испуњава следеће услове:

 1. да је пунолетно и пословно способно;

 2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

 3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;

 4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног комуналног предузећа ''Универзал'';

 5. да познаје област корпоративног управљања или област финансија;

 6. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

 7. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

 • обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

 • обавезно психијатријско лечење на слободи;

 • обавезно лечење наркомана;

 • обавезно лечење алкохоличара;

 • забрана вршења позива, делатности и дужности.

Председник и чланови надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају у области корпоративног управљања, у складу са Програмом за додатно стручно усавршавање који утврђује Влада.

Члан 54.

Представник запослених у надзорном одбору мора испуњавати услове из члана 53. Статута

Члан 55.

Надзорни одбор и директор не могу предлагати представника запослених у надзорном одбору.

МАНДАТ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Члан 56.

Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период од 4 (четири) године.

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем.

Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани, уколико:

 1. Јавно комунално предузеће ''Универзал'' не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у роковима прописаним законом;

 2. Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања основане сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин;

 3. се утврди да делује на штету Јавног комуналног предузећа ''Универзал''несавесним понашањем или на други начин;

 4. у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора.

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

НАДЛЕЖНОСТ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Члан 57.

            Надзорни одбор:

 1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;

 2. доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1) овог члана;

 3. усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

 4. усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;

 5. усваја финансијске извештаје;

 6. доноси Статут Јавног предузећа;

 7. надзире рад директора;

 8. успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;

 9. доноси одлуку о расподели добити Јавног предузећа, односно начину покрића губитка;

 10. доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања;

 11. даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са овим законом, статутом и одлуком оснивача;

 12. доноси одлуку о давању или одузимању прокуре;

 13. закључује уговор о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи;

 14. доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом;

 15. доноси одлуку о висини цена услуга;

 16. одлучује о улагању капитала Јавног предузећа;

 17. одлучује о статусним променама Јавног предузећа;

 18. одлучује о оснивању зависних друштава капитала;

 19. одлучује о смањењу и повећању капитала Јавног предузећа;

 20. одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у Јавном предузећу или куповини удела или акција у другом предузећу, односно привредном друштву;

 21. доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора;

 22. врши друге послове у складу са законом, овом одлуком и Статутом.

Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19), 20), и 22) овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност Скупштине општине.

Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Скупштине општине.

Одлуке из става 1. тач. 21) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Скупштине општине.

 

Члан 58.

Надзорни одбор одлучује већином гласова својих чланова.

Надзорни одбор не може пренети право на одлучивање о питањима из свог делокруга на директора или другог запосленог у Јавном предузећу

Члан 59.

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.

Висина накнаде из става 1. овог члана, утврђује се у складу подзаконским актима.

ДИРЕКТОР

Члан 60.

Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.

Директор Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' заснива радни однос на одређено време.

Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију.

Директор не може имати заменика.

 

Надлежности директора

 

Члан 61.

 

 1. представља и заступа Јавно предузеће;

 2. организује и руководи процесом рада;

 3. води пословање Јавног комуналног предузећа ''Универзал'';

 4. одговара за законитост рада Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', за реализацију одлука и других аката Скупштине општине, председника општине и Општинског већа;

 5. предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' и одговоран је за њихово спровођење;

 6. предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' и одговоран је за његово спровођење;

 7. предлаже финансијске извештаје;

 8. предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине/града (субвенције, гаранције или коришћење других средства);

 9. извршава одлуке Надзорног одбора;

 10. бира извршне директоре;

 11. бира представнике Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' у скупштини друштва капитала чији је једини власник Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', по претходно прибављеној сагласности Скупштине општине;

 12. закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни односи;

 13. доноси акт о систематизацији;

 14. предлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним директорима;

 15. предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга директора;

 16. одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним уговором и Статутом предузећа;

 17. доноси план набавки за текућу годину;

 18. доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује закон о јавним набавкама,

 19. врши друге послове одређене законом, овом Одлуком и Статутом Јавног комуналног предузећа ''Универзал''.

           

Услови за избор директора

 

Члан 62.

За директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

 1. да је пунолетно и пословно способно;

 2. да има стечено високо образовање, на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

 3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;

 4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног комуналног предузећа ''Универзал'';

 5. да познаје област корпоративног управљања;

 6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

 7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

 8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

 9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

 • обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

 • обавезно психијатријско лечење на слободи;

 • обавезно лечење наркомана;

 • обавезно лечење алкохоличара;

 • забрана вршења позива, делатности и дужности.

Услови за именовање директора из става 1. овог члана прописани су законом, а Статутом Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' могу бити одређени и други услови које лице мора да испуни да би било именовано за директора предузећа.

Извршни директор

 

Члан 63.

Директор може бирати извршне директоре за вођење послова из одређених области од значаја за успешно функционисање Јавног комуналног предузећа ''Универзал''.

Извршни директор за свој рад одговара директору.

Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор, у складу са овом Одлуком и Статутом Јавног комуналног предузећа ''Универзал''.

Извршни директор не може имати заменика.

Извршни директор мора бити у радном односу у Јавног комуналног предузећа ''Универзал''.

Члан 64.

За извршног директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал''бира се лице које испуњава услове: 

 1. да је пунолетно и пословно способно;

 2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

 3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;

 4. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

 5. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

 6. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

 • обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

 • обавезно психијатријско лечење на слободи;

 • обавезно лечење наркомана;

 • обавезно лечење алкохоличара;

 • забрана вршења позива, делатности и дужности.

Поред услова из става 1. овог члана, лице које се бира за извршног директора мора имати три године радног искуства на пословима за које ће бити задужен у јавном предузећу.

Јавно предузеће не може имати више од седам извршних директора, а број извршних директора утврђује се Статутом Јавног комуналног предузећа ''Универзал''.

Зарада директора и извршног директора

 

Члан 65.

Директор и извршни директор имају право на зараду, а могу имати и право на стимулацију, у складу са подзаконским актом.

Одлуку о исплати стимулације директора и извршног директора доноси Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', уз сагласност Скупштине општине.

Одлука о исплати стимулације извршног директора доноси се на предлог директора.

 

Поступак именовања директора

 

Члан 66.

Директор јавног предузећа именује се након спроведеног јавног конкурса, у складу са законом, подзаконским актима, Статутом општине и овом Одлуком.

Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора.

Комисија јединице локалне самоуправе има пет чланова, од којих је један председник.

Комисију из става 3. овог члана образује Скупштина општине.

Председник и чланови комисије не могу бити народни посланици, посланици у скупштини аутономне покрајине, одборници у скупштини општине, као ни изабрана, именована и постављена лица у органима општине.

 

Члан 67.

Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' доноси Скупштина општине, на предлог Општинског већа.

Иницијативу за доношење одлуке из става 1. Овог члана може покренути и Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', преко Општинске управе.

Општинска управа доставља Општинском већу текст огласа о јавном конкурсу.

Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито: податке о Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', пословима, условима за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', месту рада, стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере, року у коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе, као и податке о доказима који се прилажу уз пријаву.

Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал''' објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије", у Службеном листу општине Алибунар, у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, као и на интернет страници општине Алибунар.

Рок за објављивање огласа из става 4. овог члана у "Службеном гласнику Републике Србије" не може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног предузећа.

Пријава на јавни конкурс за избор директора јавног предузећа подноси се у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

 

Члан 68.

Решење о именовању директора је коначано.

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', са образложењем, објављује се у ''Службеном гласнику РС'', Службеном листу општине Алибунар и на интернет страници општине Алибунар.

Члан 69.

Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у "Службеном гласнику Републике Србије".

Рок из става 1. овог члана, из нарочито оправданих разлога, може се продужити за још осам дана.

 

Мандат директора

Члан 70.

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем.

Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека периода на који је именован, односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења.

 

Оставка директора

 

Члан 71.

Оставка се у писаној форми подноси Скупштини општине.

 

Разрешење

 

Члан 72.

Предлог за разрешење директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', подноси Општинско веће.

Предлог из става 1. овог члана може поднети и Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', преко надлежне Општинске управе.

Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у року од 20 дана изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење.

Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и утврди потребне чињенице, Општинско веће, предлаже Скупштини општине/града доношење одговарајућег решења.

Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити управни спор.

 

Члан 73.

Скупштина општинеа разрешава или може разрешити директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' под условима предвиђеним законом.

 

Суспензија директора

 

Члан 74.

Уколико у току трајања мандата против директора буде потврђена оптужница, Скупштина општине доноси решење о суспензији директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал''.

Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча.

           

Вршилац дужности директора

 

Члан 75.

Скупштина општине/града може именовати вршиоца дужности директора до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу или у случају суспензије директора.

Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године.

Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.

Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора јавног предузећа из члана 62. ове Одлуке.

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног предузећа

ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 76.

Јавно предузеће заступа и представља директор. Директор предузећа овлашћен је да у оквиру делатности предузећа , предузеће заступа, представља, закључи уговоре и да врши све правне радње неограничено.

Члан 77.

Директор, као заступник Јавног предузећа може дати другом лицу писмено пуномоћје за закључивање одређених врста уговора , као и за преузимање других правних радњи.

Јавно предузеће потписује директор а у случају његове спречености или одсутности, Јавно предузеће заступа и представља његов заменик или радник кога директор, уз сагласност Надзорног одбора , унапред за то донесеном одлуком овласти.

Заменик директора ,или лице из предходног става ,током замењивања директора има сва права ,дужности и одговорности директора Јавног предузећа.

Директор предузећа дужан је да приликом давања пуномоћја одреди његов садржај ,обим и време трајања пуномоћја.

Генерално пуномоћје за заступање Јавног предузећа може дати ако је претходно на такво пуномоћје дата сагласност Надзорног одбора.

XI ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 78.

У интересу чувања безбедности, успешности привређивања Јавног предузећа, поједини подаци о пословању , развоју и односима у предузећу представљају пословну тајну и могу се саопштити трећем лицу само на начин прописан Законом, овим Статутом и другим Нормативним актима.

Члан 79.

Пословном тајном сматрају се исправе и подаци који представљају производну тајну, резултате истраживања и конструктивног рада и друге исправе и подаци чије би саопштавање неовлашћеном лицу због њихове природе и значаја било противно интересима Јавног предузећа.

Члан 80.

Посебним нормативним актом ближе се одређује, према условима пословања, начину руковања исправама, подацима који се сматрају пословном тајном и друге околности од интереса ради чувања пословне тајне.

Чланови Надзорног одбора ,директор као и запослени у Јавном предузећу обавезни су да податке који преддстављају пословну тајну чувају за време трајања њихове функције односно радног односа као и две године после престанка функције ,односно радног односа.

XII ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЈКП“УНИВЕРЗАЛ“ У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ

Члан 81.

ЈКП „Универзал“ Алибунар у обављању својих делатности, дужно je да врше и послове одбране земље, који се односе на планирање, организовање, припремање и оспособљавање за рад у случају ратног и ванредног стања и одговорно је за обезбеђивање обима производње и вршење услуга у делатностима за које je регистровано, на нивоу утврђеном плановима одбране и одлукама надлежних органа.

Ако се ЈКП „Универзал“ у оквиру своје делатности баве пословима осматрања, обавештавања и узбуњивања, заштите и спасавања људи, животиња и материјалних добара, наставља са својом делатношћу у ратном и ванредном стању, у складу с Планом одбране Републике Србије.

Члан 82.

Одредбе Закона о одбрани ( Сл.Гласник РС бр. 116/2007 ; 88/2009) Чл.63. о материјалној обавези грађана односе се и на обавезе ЈКП „Универзал“.

Члан 83.

ЈКП „Универзал“ дужно је да у миру планира мере за рад у ратном и ванредном стању којима се обезбеђује вршење производне, односно услужне делатности, у складу с потребама утврђеним Планом одбране Републике Србије.

Члан 84.

ЈКП „Универзал“ примењује опште и посебне мере заштите у складу са Законом о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009)и прописом донетим н аоснову овог закона, ради заштит етајних података који се налазе у његовом поседу.

Опште мере заштите у ЈКП „Универзал“

Члан 85.

Опште мере заштите тајних података обухватају:

 1. одређивање степена тајности;

 2. процену претње за безбедност тајног податка;

 3. одређивање начина коришћења и поступања са тајним податком;

 4. одређивање одговорног лица за чување, коришћење, размену и друге радње обраде тајног податка;

 5. одређивање руковаоца тајним подацима, укључујући и његову безбедносну проверу у зависности од степена тајности податка;

 6. одређивање посебних зона, зграда и просторија намењених заштити тајних података и страних тајних података;

 7. надзор над поступањем са тајним податком;

 8. мере физичко-техничке заштите тајног податка, укључујући и уградњу и постављање техничких средстава заштите, утврђивање безбедносне зоне и заштиту ван безбедносне зоне;

 9. мере заштите информационо-телекомуникационихсистема;

 10. мере крипто-заштите;

 11. заштитни режим радних и формацијских места, у оквиру акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места;

 12. утврђивање посебних програма образовања и обуке за потребе обављања послова заштите тајних података и страних тајних података;

 13. друге општемереодређенеЗаконом о заштити података.

Посебне мере заштите

Члан 86.

У циљу ефикасне примене општих мера заштите тајних података из члана 32. Закона о заштити података,ЈКП „Универзал“ поступа у складу са актом Владе којим се утврђују посебне мере заштите тајних података.

Члан 87.

Руковалац тајним подацима, у складу са Законом о тајности података и у оквиру својих овлашћења, предузима мере заштите тајних података и омогућава корисницима непосредан приступ тајним подацима, издаје копију документа који садржи тајни податак, води евиденцију корисника и старасе о размени тајних података.

XIII ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ

Поремећаји у пословању

Члан 88.

У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', Скупштина општине, може предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање и обављање делатности од општег интереса, а нарочито:

  • промену унутрашње организације Јавног комуналног предузећа ''Универзал'';

  • разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа Јавног комуналног предузећа ''Универзал'';

  • ограничење права појединих делова Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' да иступају у правном промету са трећим лицима;

  • ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини;

  • друге мере одређене законом којим се одређују делатности од општег интереса.

За време ратног стања или непосредне ратне опасности, у складу са одлуком  Владе, Скупштина општине може у Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' утврдити организацију за извршавање послова од стратешког значаја за Републику Србију, аутономну покрајину или општину Алибунар.

Остваривање права на штрајк

Члан 89.

У јавном предузећу право на штрајк остварује се у складу са законом.

У случају да у јавном предузећу нису обезбеђени услови за остваривање редовног процеса рада услед више силе, Скупштина општине/града, ако оцени да могу наступити штетне последице за живот и здравље људи или њихову безбедност и безбедност имовине или друге штетне неотклоњиве последице, поступа у складу са законом.

Унутрашња организација

Члан 90.

Статутом, општим актима и другим актима Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' ближе се уређују унутрашња организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање Јавног предузећа, у складу са законом и овим уговором.

Радни односи

Члан 91.

Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором Јавног комуналног предузећа ''Универзал''у складу са законом и актима оснивача.

Колективни уговор Јавног комуналног предузећа ''Универзал''мора бити сагласан са законом, општим и посебним колективним уговором.

XIV БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 92.

Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним уговором, општим актима Јавног комуналног предузећа ''Универзал'''' или уговором о радуРадници у Јавном предузећу и његови органи дужни су да организују обављање делатности на начин којим се осигурава безбедност у раду као и да спроводе потребне мере заштите на раду и заштите радне средине.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 93.

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине.

Статутом Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине.

XV ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 94.

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' дужно је да на својој интернет страници објави:

 1. радне биографије чланова Надзорног одбора, директора и извршних директора;

 2. организациону структуру;

 3. годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту;

 4. тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

 5. годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;

 6. друге информације од значаја за јавност.

Доступност информација

Члан 95.

Доступност информација од јавног значаја Јавно комунално предузеће ''Универзал'' врши у складу са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја.

XVI САРАДЊА ОРГАНА ПРЕДУЗЕЋА СА СИНДИКАТОМ

Члан 96.

ОрганиЈавног предузећа остварују сарадњу са органима Синдиката на основу међусобног уважавања, самосталности и одговорности у спровођењу заједничких и усвојених ставова.

Сарадња из предходног става посебно се спроводи:

 1. При утврђивања основа за закључивање Колективног Уговора;

 2. У омогућавању представницима органа Синдиката да учествују у поступку уређивања права, обавезе и одговорности радника који проистичу из рада и радног односа;

 3. У обавештавању органа Синдиката о предлозима општих одлука значајан за економски и социјални положај радника.

Члан 97.

Ради остваривања економских и соцiјалних права и интереса по основу рада, радници односно организација Синдиката одлучују о ступању у штрајк у Предузећу под условима утврђеним Законима о штрајку.

XVII СТАТУТ И ДРУГА ОПШТА АКТА

Статут је основни општи акт Јавног предузећа .Други општи акти Јавног предузећа морају бити у складу са овим Статутом.

Поред Статута у Јавном предузећу доносе се и следећи општи акти :

 1. Правилник о употреби ,чувању и руковању печатом и штамбиљом

 2. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности радника у ЈКП „Универзал“

 3. Правилник којим се регулише сарадња и извршавају обавезе поверене од Министарства одбране и Министарства унутрашњих послова – одељења за ванредне ситације.

 4. Правилник о пословној тајни

 5. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места

 6. Правилник о попису

 7. Друга општа чије доношење произилази из Закона , или кад се за њихово доношење укаже потреба.

Овај Статут доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.

Члан 98.

Измене и допуне Статута врше се на предлог Надзорног одбора.

Сагласност на измене и допуне Статута даје Оснивач након доношења Одлуке о изменама и допунама Статута.

Члан 99.

Друге опште акте, правилнике и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања доноси Надзорни одбор,ако за доношење појединих општих аката није надлежан директор Јавног предузећа.

Члан 100.

Појединачни акти које доноси директор предузећа морају бити у складу са одговарајућим општим актима Јавног предузећа.

Члан 101.

Општи акти ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Јавног предузећа а објављује се кад на њега да сагласност Скупштина општине Алибунар

Члан 102.

Поступак који важи за доношење Статута и других општих аката важи и приликом доношења њихових измена и допуна.

Члан 103.

Општим актима Јавног предузећа уређују се питања за која су законом , другим прописима и овим Статутом утврђене обавезе Јавног прдузећа за њихово уређење.

Члан 104.

Директор мора обезбедити да сви општи акти буду доступни сваком раднику.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 105.

Јавно предузеће ће своју организацију и општа акта ускладити са одредбама овог Статута најкасније у року од 60 дана од почетка примене.

Члан 106.

Надзорни одбор и директор Јавног предузећа обављаће своје послове и функцију до избора органа Јавног предузећа на начин и по поступку прописаним Законом о јавним предузећима, оснивачким актом и овим Статутом.

Члан 107.

Тумачење одредаба овог Статута даје Надзорни одбор Јавног предузећа.

Члан 108.

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Јавног предузећа донет на седници управног одбора 02.04.2015 године.

Члан 109.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Јавног предузећа а примењује се кад на њега да сагласност Скупштина општине Алибунар

Председник Надзорног одбора

Михаела Балош Ђуђа, с.р.

53.

На основу члана 18. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 119/2012, 116/2013 и 44/2014-др.закон); Одлуке о оснивању ЈКП ''Универзал'' Алибунар од 22.02.2013. године, број 023-14/13-06-01 (Сл.лист Општине Алибунар бр.8) и на основу Статута ЈКП ''Универзал'' Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар бр., 661/13);

Надзорни одбор ЈКП ''Универзал'' Алибунар на седници одржаној 27.12.2016. године донео је:

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ

На основу фискалне стратегије за 2015. годину са пројекцијом за 2016. и 2017. годину и смерница фискалне политике у правцу смањења расхода у јавном сектору, извршено је планирање средстава субвенције из буџета локалне самоуправе.

На основу планираних средстава субвенције Општине Алибунар, извршено је и планирање ових средстава за 2017. годину у знатно мањем обиму и то:

 1. Субвенција оснивача за ел.енергију 5.000.000,00 динара

Укупна средства субвенција су 5.000.000,00 динара и повлачити ће се сукцесивно током 2017. године.

У Алибунару, децембар 2016. године

За ЈКП ''Универзал'' Алибунар

Директор

Власто Марић, с.р.

Председник Надзорног одбора

Михаела Балош-Ђуђа, с.р. 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81