gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Извештај о реализацији послова и задатака Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар у 2016. години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА АЛИБУНАР

Општински штаб за ванредне ситуације

Општине Алибунар

Број: 020-3/17-04.-

Дана: 17.01.2017. године.-

А Л И Б У Н А Р

На основу члана 11. става 2. тачке 3а Закона о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама („Сл.глсник Р. Србије“, број 92/2011) и члана 3. става 2. Пословника о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар (у даљем тексту: Штаб), број: 020-43/11-04 од 12. октобра 2011. године, Штаб п о д н о с и ,

И З В Е Ш Т А Ј

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР У 2016. ГОДИНИ

Општински штаб за ванредне ситуације општине Алибунар (у даљем тексту:Штаб) образован је Одлуком Скупштине општине Алибунар у складу са важећим прописима који уређују ову област, као оперативно-стручно тело за координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама за територију надлежности.

Решењем Скупштине општине Алибунар, број:020-92/16-03-02, од 31. aвгуста 2016. године, а у складу са важећим прописима постављени су чланови Штаба имајући у виду кадровске промене настале у Општини и њеним органима.

Послове и задатке из своје надлежности Штаб обавља у складу са:

 1. Законом о ванредним ситуацијама ( „Сл.гласник Р.С“, број: 111/09, 92/2011 и 93/2012),

 2. Уредбом о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације ( „Сл.гласник Р.С., број:5/2011),

 3. Пословником о раду Општинског Штаба за ванредне ситуације општине Алибунар, број: 020-43/11-04, од 12.10.2011. године и

 4. Другим прописима и општим актима донетим на основу Закона.

У току 2016. године Штаб је радио у редовном и ванредном заседању, при чему је одржано две (2) редовне и две (2) ванредне седнице.

А) РАД ШТАБА У РЕДОВНОМ ЗАСЕДАЊУ:

У редовном заседању Штаб je разматрао 10 тачака дневног реда и том приликом донео 2 Наредбе, 6 закључaка и 1 препоруку којима се утврђују мере и задаци реализације обавза Општине и њених органа у организoвању, спровођењу и извршавању обавза заштите и спасавања за подручје територијалне надлежности. Поред тога, а у складу са Законом и другим прописима за потребе Општине и њених органа израдио је предлоге општих и других аката и то: 2 извештаја , 2 програма , једну Одлуку и 1 Плана предузимања и спровођења превентивних и оперативних мера и задатака у зимском периоду.

Програмом рада Штаба за 2016. годину планирано је 12 задатака и обавеза, а реализовано је десет задатака. Нереализовани задаци и обавезе /2/ пренети су на реализацију у 2017. годину и односе се на разматрање и усвајање Процене угрожености од елементарних и других несрећа (1) и израду Плана заштите и спасавања, по врстама опасности.

Планирани, нереализовани задаци нису реализовани како из објективних, тако и сујективних разлога, кадровских промена у раду Општине и њених органа, неблаговремене

примене и спровођења обавеза утврђених правним прописима који уређују област организације и функционисања у ванредним ситуацијама од стране надлежних органа и служби Општине.

Приоритет у извршавању послова и задатака заштите и спасавања дат је припремама и организовању субјеката заштите и спасавања за извршавање и спровођење утврђених задатака у ванредним ситуацијама, побољшању система за јавно узбуњивање и активно укључивање у јединствени систем Р. Србије, припремама Општине, њених органа и општинске управе за обављање послова заштите и спасавања у складу са Законом, као и у планском и организованом имплементирању , предузимању и спровођењу превентивних и оперативних мера заштите и спасавања у областима заштите од поплава, суша, олујних ветрова, снежних наноса и других елементарних непогода и несрећа у складу са процењеним и идентификованим опасностима на подручју територијалне надлежности.

У току године сва правна акта из надлежности Општине и њених органа из области варедних ситуација усклађена су са важећим прописима која уређују ову област, чиме су се стекли сви предуслови за несметани рад Штаба, Општине и њених органа , субјеката заштите и спасавања и активно укључивање у јединствени систем заштите и спасавања Републике Србије.

Поред тога, инсталирањем антенског система за радио уређаје на одабраним локацијама створени су услови за активно укључивање Општине у јединствени информациони систем Републике Србије и самим тим побољшани суслови за ефикасно спровођење мера и задатака заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

Допринос у побољшању квалитета рада Штаба допринело је активно укључивање у рад Штаба стручно-оперативних тимова посебно у делу припрема и организовању субјеката заштите и спасавања за спровођење превентивних мера заштите и активно укњучивање у систем заштите и спасавања у складу са добијеним задацима.

За реализацију редовних задатака и обавеза у 2015. години Штаб није имао утрошак финансијских средстава.

Б) РАД ШТАБА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА:

Одлуком председника Општине, а на предлог Штаба у току 2016. године проглашена је ванредна ситуација на територији Општине,, због последица обилних падавина. Штаб је одржао две седнице на којима су донета 2 предлога Одлуке о проглшавању и укидању ванредне ситуације, 2 Нареде, 4 закључка и 2 прогласа. Поред тога, а у складу са Законом редовним путем, свакодневно су достављани Извештаји вишим претпостављеним органима МУП-а и Оперативном центру Одељења за ванредне ситуације у Панчеву / укупно: 14 Извештаја о стању, предузетим мерама и ктивностима и ангажованој механизацији.

МЕРЕ И ЗАДАЦИ У 2017. ГОДИНИ:

Имајући у виду напред изнете констатације, пропусте у раду Штаба, нереализоване

Планом, утврђене задатеке у 2016. години, као и постојећу организацију и функционисање Штаба у складу са прописима који уређују област ванредних ситуација у циљу побољшања рада Штаба и довоћења у више функционално стање спремности за извршавање обавеза заштите и спасавања у 2017. години неопходно је предузети следеће мере:

 1. Плански и организовано унапредити рад Штаба обучавањем и оспособњавањем чланова за извршавање задатака заштите и спасавања у условима ванредних ситуација, похађањем организованих семинара у Националном тренинг центру МУП-а и другим организованим видовима обуке током године;

 2. Одредити приоритете извршавања обавеза Штаба у складу са прописима који ближе уређују област рада у циљу побољшања организације и функционисања заштите и спасавања за подручје територијалне надлежности;

 3. Плански и организовано, побвољшати спремност оспособљених субјеката за извршавање задатака заштите и спасавања у ванредним ситуацијама ;

 4. Побољшати сарадњу са надлежним службама МУП-а у извршавању задатака организације и функционисања заштите и спасавања;

 5. Континуирано анализирати и пратити достигнути ниво припрема и стање спремности Општине и њених органа и служби, оспособљених правних лица и других субјеката заштите и спасавања за извршавање утврђених задатака и обавеза заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;

 6. По потреби, а у цињу побољшања квалитета рада Штаба, ослањати се на расположиве кадровске и друге потенцијале Општине.

Напомена:

Процену угрожености општине Алибунар од елементарних непогода и других несрећа (1) израдило је лице са лиценцом Међународног института за безбедност Београд, али иста није усвојена од стране Општинског већа имајући у виду пропусте и неусклађеност у појединим елементима са Упутством о методологији за израду процене и плана заштите и спасавања („Сл. Гласник Р. Србије“, број: 96/2013). Усклађивање са упутством, разматрање и усвајање Процене, преноси се као приоритетни задатак Штаба у 2017. години.

Командант Штаба,

Предраг Белић,

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81