gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на План рада Центра за социјални рад ''1.март'' Алибунар за 2017. годину

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 10. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Центра за социјални рад „1. Март“ Алибунар, на 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА

ЦЕНТРА ЗА СОИЦЈАЛНИ РАД „1. МАРТ“ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ

  1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Центра за социјални рад „1. Март“ Алибунар за 2017. годину, који је донео Управни одбор Центра за социјални рад „1. Март“ Алибунар.

  2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 02-16/2017-04

Алибунар, 30, јануар 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81