gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о измени Решења о образовању Комисије за сарадњу са месним заједницама на територији општине Алибунар

На основу чланова 32. Закона о локалној самоуправи („Служени гласник РС“број 128/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. и члана 117.Статута општине Алибунар(„Слижбени лист општине Алибунар“ број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине опстине Алибунар(„Службени лист општине Алибунар“број 12/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА САРАДЊУ

СА МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

У решењу о образовању Комисије за сарадњу са месним заједницама на територији општине Алибунар број: 020-91/16-03-02 од 31. августа 2016. године, члан 2. мења се и гласи:

''У Комисију се именују:

 1. Славиша Белча – Председник

 2. Душан Дакић – Заменик Председника

 3. Весна Пурић – Члан

 4. Јасна Пурић – Члан

 5. Ивана Нешић – Члан

 6. Небојша Јакимов – Члан

 7. Милојка Голубовић – Члан

 8. Неђељко Коњокрад – Члан

 9. Моника Лацку – Члан

 10. Петар Мохан – Члан

 11. Стеван Пенца – Члан.''

Члан 2.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“

Број: 023-16/2017-04

Алибунар, 30. јануара 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81