gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Статут Јавног аутотранспортног предузeћа ''Алибунар'' Алибунар ради усклађивања са Оснивачким актом

На основу члана 79. став 2. и члана 22. став 1. тачка 7) Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 )и члана 45. став 1. тачка 6. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар раду усклађивања са Законом о јавним предузећима („Службени лист Општине Алибунар“, број 22/16), Надзорни одбор Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар на седници одржаној дана 29. новембра 2016. године, доноси

С Т А Т У Т

ЈАВНОГ АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА “АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР

ради усклађивања са Оснивачким актом

 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Предмет статута

Члан 1.

Овим Статутом уређује се организација и пословање Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар основаног Одлуком скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 11/2009) и усклађено са Законом о јавним предузећима на основу Одлуке о промени оснивачког акта Јавног аутотранспортног предузећа “Алибунар“ Алибунар (Службени лист Општине Алибунар, број 22/16).

Овим Статутом врши се усклађивање са оснивачким актом Јавног предузећа и ближе се уређују:

 • назив и седиште оснивача;

 • претежна делатност;

 • пословно име предузећа;

 • права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном предузећу и Јавног предузећа према оснивачу - Општини Алибунар;

 • услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и сношењу ризика;

 • услови и начин задуживања Јавног предузећа;

 • заступање Јавног предузећа;

 • износ основног капитала јавног предузећа;

 • органи Јавног предузећа;

 • имовина која се не може отуђити;

 • располагње (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа у складу са Законом о јавној својини;

 • заштита животне средине и безбедност радника;

 • друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју је основано Јавно предузеће.

Циљ оснивања јавног предузећа

Члан 2.

Јавно аутотранспортно предузеће „Алибунар“ Алибунар основано је и послује на неодређено време ради:

 1. обезбеђивања трајног обављања јавног линијског превоза путника на територији општине Алибунар и међумесног превоза аутобусима и обезбеђивање пријема и отпреме путника на станицама и стајалиштима, као саобраћајним објектима који се користе у тим врстама превоза, као делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга;

 2. развоја и унапређења обављања делатности од општег интереса;

 3. стицања добити;

 4. остваривања другог законом утврђеног интереса.

Јавно предузеће се оснива тако да делатност обавља на начин којим се обезбеђује задовољавање потреба корисника услуга на подручју општине Алибунар и да се исте врше на начин којим се обезбеђује стабилност пословања, развој и усклађеност сопственог развоја са укупним привредним развојем, заштита и унапређење добара од општег интереса и животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника услуга и задовољавање свих других потреба.

 1. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Члан 3.

Оснивач Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар је Општина Алибунар, Трг слободе број 4, матични број 08060975.

Права оснивача остварује Скупштина општине Алибунар.

 1. ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ

Члан 4.

Претежна делатност Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар је:

49.31 - Градски и приградски копнени превоз путника

Осим наведене претежне делатности, Јавно аутотранспортно предузеће „Алибунар“ Алибунар ће се бавити и другим делатностима утврђене Оснивачки актом и то:

49.32 – Такси превоз

49.39 – Остали превоз путника у копненом саобраћају

52.10 – Складиштење

52.21 – Услужне делатности у копненом саобраћају

52.29 - Остале пратеће делатности у саобраћају

46.70 – Трговина на велика и мало осталим полупроизводима

45.20 – Одржавање и поправка моторних возила

70.10 – Управљање економским субјектима

Јавно аутотранспортно предузеће „Алибунар“ Алибунар може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

О промени делатности Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар као и обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом.

 1. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА

Пословно име јавног предузећа

Члан 5.

Јавно предузеће послује под следећим пословним именом: Јавно аутотранспортно предузеће „Алибунар“ Алибунар.

Скраћено пословно име је ЈАТП „Алибунар“ Алибунар.

О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар уз сагласност оснивача.

Седиште предузећа

Члан 6.

Седиште Јавног аутотранспортног предузећа је у Алибунару, Трг слободе 15.

О промени седишта Јавног аутотранспортрног предузећа „Алибунар“ Алибунар одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Јавно предузеће има статус правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом, а у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа

Члан 7.

Јавно предузеће поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и ћириличним писмом, румунском језику и латиничним писмом и словачком језику и латиничном писму.

Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште предузећа са исписаним следећим текстом.

Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар и место за датум и број.

Јавно аутотранспортно предузеће „Алибунар“ Алибунар има свој знак који садржи назив и седиште Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар.

Знак Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар одређује и мења Надзорни одбор предузећа.

Унутрашња организација предузећа

Члан 8.

Јавно предузеће послује као јединствена целина.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места који доноси директор предузећа уз сагласност Надзорног одбора и Општинског већа општине Алибунар уређује се унутрашња организацији и систематизација запослених у предузећу.

 1. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

Права оснивача

Члан 9.

По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа, општина, као оснивач има следећа права:

 • право управљања Јавним предузећем на начин утврђен оснивачким актом;

 • право на учешће у расподели добити Јавног предузећа;

 • право да буду информисани о пословању Јавног предузећа;

 • право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза;

 • друга права у складу са законом.

Обезбеђивање општег интереса од стране оснивача

Члан 10.

Ради обезбеђивања општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће основано, Скупштина општина даје сагласност на :

 • Статут Јавног предузећа;

 • давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса;

 • располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа, веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса;

 • улагање капитала;

 • статусне промене;

 • акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији;

 • друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом.

Члан 11.

Општинско веће општине Алибунар даје сагласност на:

 1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места;

 2. Претходну сагласност на повећање броја запослених.

 1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 12.

Основни капитал Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар износи 2.800,00 РСД.

Основни капитал из става 1. овог члана је удео Оснивача, као јединог члана са 100% учешћа у основном капиталу Јавног предузећа.

Износ основног капитала из става 1. Овог члана уписује се у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре и представља уписани капитал Јавног предузећа.

Усклађивање основног капитала предузећа врши се у складу са законом.

Вредност неновчаног улога оснивача утврђује се на основу процене извршене на начин прописан законом којим се уређује правни положај привредних друштава.

О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа одлучује Скупшина општине Алибунар, као оснивач у складу са законом.

 1. УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА И РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ, ОДНОСНО НАЧИНУ ПОКРИЋА ГУБИТКА И СНОШЕЊУ РИЗИКА

Члан 13.

Добит предузећа утврђује се на нивоу годишњег финансијског пословања.

Јавно предузеће је дужно да у складу са оснивачким актом да уплати део остварене добити у буџет општине, по завршном рачуну за претходну годину.

Висина и рок за уплату добити из става 1. Овог члана утврђује се у складу са законом и Одлуком о буџету општине Алибунар за наредну годину.

Одлуку о начину покрића губитка доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност оснивача.

 1. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 14.

Јавно предузеће се може задужвати код пословних банака ради спровођења Програма пословања на који је сагласност дала Скупштина општине Алибунар ради остваривања општег интереса за које је основано.

На одлуку о условима и начину задужења Јавног предузећа Скупштина општине Алибунар даје претходну сагласност.

 1. ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 15.

Управљање у Јавном предузећу је организовано као једнодомно.

Органи предузећа су:

 1. Надзорни одбор

 2. Директор

1) НАДЗОРНИ ОДБОР

Састав Надзорног одбора

Члан 16.

Надзорни одбор Јавног предузећа има три члана од тога председника и два члана које именује Скупштина општине Алибунар, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом.

Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених на предлог синдиката Јавног предузећа, а уколико није образован синдикат, на предлог најмање једне половине запослених у Јавном предузећу и мора испуњавати услове у складу са Законом о јавним предузећима.

Услови за чланове Надзорног одбора

Члан 17.

За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове:

 1. да је пунолетно и пословно способно;

 2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

 3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;

 4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа;

 5. да познаје област корпоратовног управљања или област финансија;

 6. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

 7. да му није изречена мера безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

 • обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

 • обавезно психијатријско лечење на слободи;

 • обавезно лечење наркомана;

 • обавезно лечење алкохоличара;

 • забрана вршења позива, делатности и дужности.

Престанак мандата чланова Надзорног одбора

Члан 18.

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем.

Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани уколико:

 1. Јавно предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у роковима прописаним законом;

 2. Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред належним органима у случају постојања основане сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин;

 3. да се утврди да делује на штету Јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин;

 4. у току трајања маната буде осуђен на условну или безусловну казну затвора.

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

Надлежност Надзорног одбора

Члан 19.

Надзорни одбор:

 1. доноси дугорочни и средњерочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;

 2. доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа, усклађен са дугорочним и средњерочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1) овог члана;

 3. усваја извештај о степену реализације годишњег,односно трогодишњег програма пословања;

 4. усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;

 5. усваја финансијске извештаје;

 6. доноси Статут Јавног предузећа;

 7. надзире рад директора;

 8. успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;

 9. доноси одлуку о расподели добити Јавног предузећа, односно начину покрића губитка;

 10. доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестиционо улагање;

 11. даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са одлуком оснивача;

 12. доноси одлуку о давању или одузимању прокуре;

 13. закључује уговор о раду са директором јавног предузећа, у складу са законом којим се уређују радни односи;

 14. доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом;

 15. доноси одлуку о висини цена услуга;

 16. одлучује о улагању капитала Јавног предузећа;

 17. одлучује о статусним променама Јавног предузећа;

 18. одлучује о оснивању зависних друштва капитала;

 19. одлучује о смањењу и повећању капитала Јавног предузећа;

 20. одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у Јавном предузећу или куповина удела или акција у другом предузећу, односно привредном друштву;

 21. доноси акт о исплати стимулације директору;

 22. врши и друге послове у складу са законом, оснивачком одлуком и овим Статутом.

Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19), 20) и 22) овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност Скупштине општине.

Одлуке из става 1.тач. 16), 17) и 18) овог члана Надзорни одбор доноси уз предходну сагласност Скупштине општине.

Одлуке из става 1. тач. 21) овог члана Надзорни одбор доноси уз предходну сагласност Скупштине општине.

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у предузећу.

Члан 20.

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.

Висина накнаде из става 1. овог члана, утврђује се у складу са подзаконским актима.

2) ДИРЕКТОР

Члан 21.

Директора предузећа именује Скупштина општине Алибунар на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.

Јавни конкурс спроводи Комисија за именовање Скупштине општине.

Директор Јавног предузећа заснива радни однос на одређено време.

Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију.

Директор не може имати заменика.

Услови за избор директора

Члан 22.

За директора Јавног предузећа, може бити изабрано лице које испуњава следеће услове:

 1. да је пунолетно и пословно способно;

 2. да има стечено високо образовање, на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

 3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;

 4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа;

 5. да познаје област корпоративног управљања;

 6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

 7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

 8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

 9. да му није изречена мера безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

 • обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

 • обавезно психијатријско лечење на слободи;

 • обавезно лечење наркомана;

 • обавезно лечење алкохоличара;

 • забрана вршења позива, делатности и дужности.

Услови за именовање директора из става 1. овог члана прописани су законом.

Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа доноси Скупштина општине, на предлог општинског већа.

Иницијативу за доношење одлуке из претходног става може покренути и Надзорни одбор Јавног предузећа, преко Општинске управе.

Надлежност директора

Члан 23.

 1. представља и заступа Јавно предузеће;

 2. организује и руководи процесом рада;

 3. води пословање Јавног предузећа;

 4. одговара за законитост рада Јавног предузећа, за реализацију одлука и других аката Скупштине општине, председника општине и Општинског већа;

 5. предлаже дугорочни и средњерочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа и одговоран је за њихово спровођење;

 6. предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа и одговоран је за њихово спровођење;

 7. предлаже финансијске извештаје;

 8. предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине/града (субвенције, гаранције или коришћење других средстава);

 9. извршава одлуке Надзорног одбора;

 10. бира извршне директоре;

 11. бира представнике Јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник Јавног предузећа, по претходно прибављеној сагласности Скупштине општине;

 12. закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни односи;

 13. доноси акт о систематизацији;

 14. предлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним директорима;

 15. предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга директора;

 16. одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом;

 17. доноси план набавки за текућу годину;

 18. доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се закон не примењује у складу са законом о јавним набавкама;

 19. врши друге послове одређене законом и оснивачким актом Јавног предузећа.

Директор има право на зараду, а може имати и право на стимулацију, у складу са подзаконским актом.

Одлуку о исплати стимулације доноси Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност Скупштине општине.

Мандат директора

Члан 24.

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем.

Директор може у свако доба дати оставку писаним путем.

Оставка се у писаној форми подноси Скупштини општине.

Предлог за разрешење директора може поднети и Надзорни одбор Јавног предузећа, преко надлежне Општинске управе.

Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у року од 20 дана изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење .

Пошто директору пружи прилику да се изјаси о постојању разлога за разрешење и утврди потребне чињенице, Општинско веће, предлаже Скупштини општине доношење одговарајућег решења.

Скупштина општине разрешава или може разрешити директора Јавног предузећа под условима предвиђеним законом.

Суспензија директора

Члан 25.

Уколико у току трајања мандата против директора буде потврђена оптужница, Скупштина општине доноси решење о суспензији директора Јавног предузећа.

Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча.

Вршилац дужности директора

Члан 26.

Скупштина општине може именовати вршиоца дужности директора до именовања директора Јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу или у случају суспензије директора.

Период обаваљања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године.

Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.

Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора Јавног предузећа у складу са законом.

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор Јавног предузећа.

 1. ИМОВИНА КОЈА СЕ НЕ МОЖЕ ОТУЂИТИ

Члан 27.

Јавно аутотранспортно предузеће „Алибунар“ Алибунар не може отуђити пословни простор у Алибунару, Трг слободе 15, у којем обавља делатност, односно пословни простор седишта Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар.

 1. РАСПОЛАГАЊЕ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈА СУ ПРЕНЕТА У СВОЈИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 28.

Имовину Јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, која су пренета у својину Јавног предузећа у складу са законом, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини.

Стварима у јавној својини које је Оснивач уложио у Јавно предузеће преносом права коришћења, без преноса права својине, Јавно предузеће не може да располаже, нити да их даље уступа на коришћење, без сагласности Оснивача.

Јавно предузеће управља и располаже својом имовином у складу са законом и оснивачким актом.

Средства јавног предузећа

Члан 29.

Јавно предузеће, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора:

 • продајом производа и услуга;

 • из кредита;

 • из донација и поклона;

 • из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводине и

 • из осталих извора, у складу са законом.

 1. ПЛАНИРАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 30.

Предузеће планира унапређење рада и развоја предузећа у складу са плановима развоја оснивача – Општине Алибунар.

Планови и програми јавног предузећа

Члан 31.

Планови и програми Јавног предузећа су:

 1. годишњи програм пословања;

 2. средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа;

 3. дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа;

 4. финанасијски планови и

 5. други планови и програми (посебни програми за коришћење субвенције, гаранције и других средстава).

Планови и програми Јавног предузећа из става 1. алинеја 1., 2., 3. и 4. овог члана, достављају се Скупштини општине најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.

Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина општине.

Члан 32.

Годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа нарочито садржи:

 1. планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама;

 2. планиране набавке;

 3. план инвестиција;

 4. планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка;

 5. елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга;

 6. план зарада и запошљавања;

 7. критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију;

Измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања врши ће се у складу са оснивачким актом и Одлукама Скупштине општине.

Члан 33.

Ако Надзорни одбор Јавног предузећа до почетка календарске године не донесе годишњи, односно трогодишњи програм пословања, до доношења тог програма зараде запосленима се обрачунавају и исплаћују на начин и под условима утврђеним годишњим, односно трогодишњим програмом пословања за претходну годину.

Члан 34.

Јавно предузеће је дужно да Скупштини општине Алибунар и општинском већу доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

 1. ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ

Поремећаји у пословању

Члан 35.

У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Скупштина општине, може предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање и обављање делатности од општег интереса, а нарочито:

 • промену унутрашње организације Јавног предузећа;

 • разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа Јавног предузећа;

 • ограничење права појединих делова Јавног предузећа да иступају у правном промету са трећим лицима;

 • ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини;

 • друге мере одређене законом којим се одређују делатности од општег интереса.

За време ратног стања или непосредне ратне опасности, у складу са одлуком Владе, Скупштина општине може уЈавном предузећу утврдити организацију за извршавање послова од стратешког значаја за Републику Србију, Аутономну покрајину или општину Алибунар.

Радни односи

Члан 36.

Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се посебним актом, Правилником о раду, односно колективним уговором у складу са законом и актима оснивача.

Правилник о раду мора бити у складу са законом о раду.

Колективни уговор Јавног предузећа мора бити сагласан са законом, општим и посебним колективним уговором.

Зарада запослених

Члан 37.

Запослени у Јавном предузећу имају право на зараду у складу са законом и Правилником о заради, накнади зараде и другим примањима запослених у Јавном предузећу.

Синдикат у Јавном предузећу

Члан 38.

У Јавном предузећу се може основати организација синдиката у складу са законом, који се стара о извршавању програмских задатака и циљева и заштите права запослених.

Запослени у Јавном предузећу су укључени и организовани у Организацију Синдиката Општинске управе Алибунар.

Остваривање права на штрајк

Члан 39.

Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних и економских интереса на основу рада.

У Јавном предузећу право наштрајк запослени остварују у складу са законом, колективним уговором и посебнм актом оснивача.

У случају штрајка радника Јавног предузећа мора се обезбедити минимум процеса рада у обављању делатности од општег интереса.

Минимум процеса рада утврђује Скупштинна општине Алибунар посебном одлуком у складу са законом.

Безбедност и здравље запослених на раду

Члан 40.

Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу са прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују Правилником о раду и Уговором о раду.

Заштита животне средине

Члан 41.

Надзорни одбор доноси посебне Правилнике везане за безбедност здравља радника као и заштити животне средине везано за раднике и делатност коју обавља Јавно предузеће.

Јавно предузеће одлукама Надзорног одбора је дужно да обезбеди потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине.

Јавност рада предузећа

Члан 42.

Јавно предузеће дужно је да на својој интернет страници објави:

 1. радне биографије чланова Надзорног одбора и директора;

 2. организациону структуру;

 3. годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту;

 4. тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

 5. годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;

 6. друге информације од значаја за јавност.

Доступност информација

Члан 43.

Доступност информација од јавног значаја Јавног предузећа врши се у складу са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја.

Пословна тајна

Члан 44.

Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног одбора Јавног предузећа чије би саопштење неовлашћеном лицу било противно пословању предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима.

 1. ОПШТИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 45.

Статут је основни општи акт Јавног предузећа.

Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног предузећа.

Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу,морају бити у складу са општим актима Јавног предузећа.

 1. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Члан 46.

Измене и допуне Статута врше се одлуком на предлог Надзорног одбора.

Сагласност на измене и допуне Статута даје оснивач након доношења одлуке Надзорног одбора о изменама и допунама Статута.

Члан 47.

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 26/2013).

Јавно предузеће је дужно да усклади сва општа акта у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог Статута.

Члан 48.

Овај Статут ступа на снагу по добијању сагласности оснивача и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија – АП Војводина

Јавно аутотранспортно предузеће „Алибунар“ Алибунар

Н А Д З О Р Н И О Д Б О Р

Број: 876/16

Датум: 29. новембар 2016. године

А Л И Б У Н А Р

Председник Надзорног одбора

Ивица Росић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81