gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању председника Управног одбора Туристичке организације општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. став 1. тачка 10. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 9. седници од 20. 12. 2016. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  1. Немања Цигановић именује се на функцију председника Управног одбора Туристичке организације општине Алибунар.

  2. Мандат именованог трајаће најдуже до истека мандата Управног одбора.

  3. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број:022- 45/16-03-02

Алибунар, 20. децембар 2016. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81