gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (повећање апропријације)

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, … 103/2015), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014, 3/2015 и 18/2016) и члана 9. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2016. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2015 и 17/2016), Општинско веће општине Алибунар на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 12. седници одржаној дана 07. октобра 2016. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

(ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ)

Члан 1.

         Из средстава текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених Одлуком о буџету општине Алибунар за 2016. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2015 и 17/2016), Раздео 2 – Председник општине, програмска активност 0602-0001, функција 111, позиција 43, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 190.000,00(словима: стодеведесетхиљада) динара за потребе текуће поправке и одржавања система централног грејања у Основној школи ''Душан Јерковић'' у Банатског Карловцу због штета насталих услед елементарне непогоде од 19.08.2016. године.

Члан 2.

         Средства из члана 1. овог Решења у износу од 190.000,00 динара распоређују се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, глава 6.2, програм 2002, програмска активност 2002-0001, функција 912, позиција 334, економска класификација  4631 (425) текуће поправке и одржавање, извор финансирања 01 – приходи из буџета.

Члан 3.

         Средства из претходног члана овог Решења пребациваће се на наменски подрачун, за чије сврхе је и отворен код Управе за трезор Министарства финансија Републике Србије.

Члан 4.

         Корисник из члана 1. овог Решења обавезан је да користи наведена средства наменски – за намене за која се иста одобравају.

Члан 5.

         Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар

Општинско веће

Број: 400-69/2016-03-02

Датум:07. октобар 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81