gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Lokalna samouprava
  • Službeni list
  • СЛ 2016/05
  • Рокови за обављање изборних радњи у поступку избора одборника у Скупштини општине Алибунар који су расписани за 24. април 2016. године

Службени лист општине Алибунар

Рокови за обављање изборних радњи у поступку избора одборника у Скупштини општине Алибунар који су расписани за 24. април 2016. године

На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изобрима („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 34/10 – Одлука УС и 54/11), Општинска изборна комисија општине Алибунар, на седници од 07. марта 2016. године, утврђује

Р   О   К   О   В   Е

ЗА ОБАВЉАЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА

ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ

            Рокови за обављање изборних радњи у поступку избора одборника у Скупштини општине Алибунар утврђени су:

  1. Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина општина, скупштина градова и града Београда („Службени гласник РС“ број 19/2012);
  2. Законом о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/2007, 34/10 – Одлука УС и 54/11);
  3. Законом о избору народних посланика (Закон о избору народних посланика ("Службени гласник РС" бр. 35/00, 57/03- УС, 72/03-др. закон, 75/03-испр. др. закона, 18/04, 85/05-др. закон, 101/05-др. закон, 104/09-др. закон и 36/11);        
  4. Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11),

Одлука о расписивању избора за одборнике скупштина општина и скупштина градова ступила је на снагу даном објављивања, 07. марта 2016. године.

Одлуком су избори за за одборнике скупштина општина и скупштина градова расписани за 24. април 2016. године.

Одлуком је одређено да рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке, односно од 07. марта 2016. године.

Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи:

Рокови су следећи:

РЕДНИ БРОЈ ИЗБОРНЕ РАДЊЕ РОКОВИ
  I РАСПСИСВАЊЕ ИЗБОРА И ПОЧЕТАК ИЗБОРНИХ РАДЊИ  
  Расписивање избора (тачка 1. Одлуке  о расписивању избора за одборнике скупштина општина, скупштина градова и града Београда) 07. март 2016. године
  Почетак тока рокова за предузимање изборних радњи (тачка 1. Одлуке о о расписивању избора за одборнике скупштина општина, скупштина градова и града Београда) 07. март 2016. године
  Прописивање облика и садржине образаца за спровођење изборних радњи (члан 15. став 1. тачка 5. и члан 23. став 1. Закона о локалним изборима)  У року од 3 дана од дана расписвања избора, односно до 10. марта 2016. године у 24.00 часова
  II ОБАВЕШТАВАЊЕ ГРАЂАНА О ИЗБОРНИМ КАМПАЊАМА ПОДНОСИЛАЦА ИЗБОРНИХ ЛИСТА ЗА ОДБОРНИКЕ  
  Обавештавање грађана о изборним кампањама (све јавне, политичке, промотивне и друге актривности) подносилаца изборних листа за одборнике (члан 4. Закона о локалним изборима) Све време у поступку избора, осим за време предизборног ћутања – забрана изборне пропаганде – до 21. априла 2016. године у 24.00 часова
  Предизборно ћутање – забрана изборне пропаганде (члан 5. став 3. Закона о избору народних посланика) Од 21. априла  2016. године у 24.00 часова до затварања бирачких места 24. априла 2016. године у 20.00 часова
  III БИРАЧКИ СПИСКОВИ  
  Обавештавање грађана да могу извршити увид у бирачки спосак и тражити брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка (члан 19. став 1. Закона о избору народних посланика и члан 8. став 3. Закона о локалним изборима)  Од  04. марта 2016. године у 24.00 часова
  Закључење бирачког списка (члан 17. став 1. Закона о јединственом бирачком списку) 15 дана пре дана избора - 08. април 2016. године до 24.00 часова
  Објављивање укупног броја бирача у „Службеном листу општине Алибунар“ (члан 17. став 2. Закона о јединственом бирачком списку) 08. април 2016. године до 24.00 часова
  Упис бирача у бирачки списак по његовом закључењу, на основу акта министарства надлежног за послове управе (члан 5. став 1. Закона о јединственом бирачком списку) До 72 часа пре дана избора до 20. априла 2016. године до 24.00 часа
  Објављивање коначног броја бирача у „Службеном листу општине Алибунар(члан 20. став 2. Закона о јединственом бирачком списку) Одмах по унос у изводе из бирачког списка решења о упису у бирачки списак или решења о променама у бирачком списку по закључењу бирачког списка
  IV БИРАЧКА МЕСТА И БИРАЧКИ ОДБОРИ  
  Одређивање и оглашавање броја и адреса бирачких места (члан 34. став 1. тачка 7. Закона о избору народних посланика) Најкасније до 03. април 2016. године у 24.00 часа
  Образовање бирачких одбора и именовање председника и чланова бирачких одбора у сталном саставу (члан 16. став 5. Закона о локалним изборима) До 13. априла 2016. године у 24.00 часа
  V ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ  
 

Утврђивање решења који од подносилаца изборне листе за одборнике испуњава услове за одређивање својих представника у проширени састав органа за спровођење избора:

-        општинске изборне комисије (члан 14. став 5. Закона о локалним изборима)

-        бирачког одбора (члан 16. став 3. у вези са чланом 14. став 5. Закона о локалним изборима)

Даном проглашења изборне листе
  Досављање решења о испуњењу односно неиспуњењу услова за одређивање представника у проширени састав органа за спровођење избора (члан 14. став 7. Закона о локалним изборима У року од 24 часа од часа доношења решења
  Доношење решења о одређивању представника поднослаца изборних листа за одборнике у проширени састав органа за спровођење избора (члан 14. став 7. Закона о локалним изборима) У року од 24 часа од пријема обавештења о лицима која улазе у проширени састав органа за спровођење избора
  VI ИЗБОРНА ЛИСТА ЗА ОДБОРНИКЕ  
  Подношење изборне листе за одборнике (члан 19. став 1. Закона о локалним изборима) Најкасније 15 дана пре дана одређеног за одржавање избора - до 08. априла 2016. године у 24.00 часа
  Повлачење изборне листе за одборнике (члан 21. став 1. Закона о локалним изборима) Најкасније до  дана утврђивање збирне изборне листе
  Проглашење изборне листе за одборнике (члан 24. став 1. Закона о локалним изборима) и достављање решења о проглашењу без одлагања (члан 24. став 2. Закона о локалним изборима) Одмах по пријему, а најкасније у року од 24 часа од часа пријема – ако испуњава услове
  Утврђивање збирне изборне листе за одборнике (члан 26. став 1. и став 3. Закона о локалним изборима) До 13. априла 2016. године у 24.00 часова
  Објављивање збирне изборне листе за одборнике у „Службеном листу општине Алибунар“ (члан 26. став 3. Закона о локалним изборима) До 13. априла 2016. године у 24.00 часова
  Право увида у збирну изборну листу за одборнике и у документациује (члан 26. став 4. Закона о локалним изборима) 48. часова од објављивања
  VII СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  
  Достављање обавештења бирачима о дану, месту и времену одржавања избора (члан 54. став 4. Закона о избору народних посланика) До 18. априла 2016. године
  Примопредаја изборног материјала бирачким одборима (члан 29. став 1. Закона о локалним изборима) До 21. априла 2016. године у 24.00 часова
  Отварање бирачких места и гласање (члан 56. став 1. Закона о избору народних посланика) На дан 24. априла  2016. године од 07.00 до 20.00 часова
  Увид у изборни материјал после спроведених избора (члан 32. Закона о локалним изборима) До 29. априла 2016. године у 24.00 часова
  VIII УТВРЂИВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА  
  Утврђивање резултата гласања на бирачком метсту и предаја изборног материјала Општинској изборној комисији (члан 38. Закона о локланим изборима) Најкасније до 25. априла 2016. године до 04.00 часова
  Утврђивање резултата гласања на бирачким местима од стране ОИК (члан 38. Закона о локалним изборима) У року од шест часова од достављања извештаја са бирачких места
  Расподела одборничких мандата од стране Општинске изборне комисије (члан 41. став 4. Закона о локалним изборима) До 07. маја 2012. године у 20.00 часова
  Објављивање резултата избора у „Службеном листу општине Алибунар“ (члан 43. Закона о локалним изборима) До 25. априла 2016. године у 20.00 часова
  IX ЗАШТИТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА  
  Приговор општинској изборној комисији због повреде изборног права или изборног поступка (члан 52. Закона о локалним изборима) У року од 24 часа када је донета одлука, односно извршена радња или учињен пропуст који подносилац приговора сматра неправилним
  Доношење и достављање решења по приговору (члан 53. став 1. Закона о локалним изборима) У року од 48. часова од часа пријема приговора
  Жалба против решења Општинске изборне комисије надлежном Управном суду (члан 54. став 1. Закона о локалним изборима) У року од 24 часа од достављања решења
  Достављање жалбе са списима надлежном Управном суду (члан 54. став 2. Закона о локалним изборима) Одмах, а најкасније 12 часова од часа пријема жалбе
  Доношење одлуке по жалби (члан 54. став 4. Закона о локалним изборима Најкасније у року од 48. часова од пријема жалбе са списима
  X ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА  И ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА  
  Додељивање мандата одборницима од стране Општинске изборне комисије Општине Алибунар (члан 43. став 5. Закона о локалним изборима) 10 дана од дана објављивања укупних резултата избора
  Издавање уверења о избору (члан 45. Закона о локалним изборима) По додељивању мандата одборницима од стране Општинске изборне комисије
  Подношење извештаја Скупштини општине Алибунар о спорведеним изборима и потврђивање мандата новоизабраним одборницима (члан 15. став 1. тачка 10. и члан 56. став 3. Закона о локалним изборима До конститутивне седнице Скупштине општине Алибунар

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Број: 013-2-2/2016-06

У Алибунару, 07. марта 2016. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Биљана Враговић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81