gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Измене и допуне Програма привременог коришћења грађевинског земљишта

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 4. Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини (''Сл. лист општине Алибунар'', бр. 19/2009, 11/2010, 12/2010, 3/2011, 7/2011, 9/2011 и 15/2011), Општинско веће општине Алибунар на својој 92. седници, одржаној дана 25. фебруара 2016. године, доноси

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

            У Програму привременог коришћења грађевинског земљишта (''Сл. лист општине Алибунар'', бр. 4/2001, 6/2001, 8/2004, 8/2005, 2/2010, 7/2010, 9/2010, 2/2011, 5/2011, 10/2011, 16/2011, 14/2012, 29/2012, 4/2013 и 14/2014), члан 11. се допуњује за позицију насељеног места Владимировац.

Члан 2.

            Додаје се нова локација на јавној површини, парцела топ. бр. 2535. к.о. Владимировац, ознаке ''Пошта – центар'', која се налази у насељеном месту Владимировац, у улици Цара Лазара, у центру насеља, површине 40 m2. Предметна локација се позиционира уз постојећи стамбено-пословни објекат, који се налази на углу улица Цара Лазара и Стевана Синђелића.

            На предметној локацији се дозвољава постављање привременог објекта намене угоститељства, типа ''зимско-летња'' башта. Привремени објекат мора да буде монтажно-демонтажног типа. Предметни привремени објекат поставити у свему сходно Ситуационом плану, бр. 0202/16-Р, од фебруара 2016. године, израђеним од стране д.о.о. ''Архитектура-инжењеринг'' са седиштем у Алибунару, на коме је предметна локација означена бројем 1. Поменути Ситуациони план је саставни део Програма привременог коришћења грађевинског земљишта.

Члан 3.

Ова Измена и допуна Програма ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

                                                          

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 35-1/2016-06

Датум: 25. фебруар 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81