gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Алибунар за 2016. годину

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на основу предлога Комисије за доделу буџетских средстава удружењима грађана и невладиним организацијама, Општинско веће општине Алибунар на својој 92. седници одржаној дана 25. фебруара 2016. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2016. ГОДИНУ

           Укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Алибунар за 2016. годину износи 2.500.000,00 (словима: двамилионапетстохиљада) динара.

           Средства по овом конкурсу додељују се црквама и верским организацијама  које су уписане у Регистар цркава и верских заједница при Министарству надлежном за послове вера, а које делују на територији општине Алибунар, у складу са Одлуком о буџету општине Алибунар за 2016. годину.

            Путем конкурса додељује се 100% од планираних и расположивих средстава у буџету општине на годишњем нивоу, од којих се за градитељску делатност додељује 90%, а за остале намене из 10% планираних и расположивих средстава.

            У случају потребе, Комисија може расписати и ванредни конкурс на предлог председника општине.

            Средства се распоређују за обављање градитељске, добротворне и начуне делатности цркава и верских заједница, које они обављају у складу са законом и другим прописима, а нарочито за:

 • инвестиционе радове на црквеним објектима,
 • обнову постојећих црквених објеката који су без обнове дужи временски период, а посебно црквених објеката који су споменици културе,
 • обнова парохијских домова и верских објеката-споменика,
 • уређење и ревитализација простора верских гробаља,
 • изградњу и обнову капела,
 • обнову икона, верских и сакралних предмета,
 • стављање нових фасада и кречење црквених објеката,
 • обнову кровова који прокишњавају на црквеним објектима,
 • санирање влаге на црквеним зидовима,
 • изградњу нових и обнову пропалих ограда око црквених објеката,
 • организовање традиционалних годишњица које су посвећене имену које црква носи,
 • организовање цкрвених манифестација,
 • научна истраживања везана за цркву.

           Приликом расподеле средстава на основу редовног конкурса, између појединачних субјеката, предност има субјект са већим бројем верских објеката или са већим бројем верника.

           Цркве и верске заједнице могу учестовати са највише две пријаве, а средства из буџета општине Алибунар додељују се за финансирање једног програма/пројекта.

           Програм се мора реализовати на територији општине Алибунар. Програм мора бити завршен до истека буџетске године, односно до 31.12.2016. године.

          Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу, који чини саставни део конкурсне документације. Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у времену од 7.00 до 15.00 часова, у Шалтер сали Општинске управе општине Алибунар, Трг слободе бр. 4, 26310 Алибунар, односно преузети са званичне интернет презентације општине Алибунар (www.alibunar.rs/oglasiikonkursi).

          Цркве и верске заједнице које нису оправдале средства за претходну годину, не могу конкурисати за средства по овом позиву.

          Конкурсна пријава треба да садржи:

-       Образац пријаве,

-       Фотокопију решења о упису цркава и верских организација у Регистар.

           По доношењу Одлуке о додели средстава, а пре потписивања Уговора, корисник средстава је у обавези да отвори наменски рачун у Управи за трезор. Ово се не односи на кориснике који већ имају отворен наменски рачун у Управи за трезор.

           Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: ''ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКТА'', на адресу Трг слободе 4, 26310 Алибунар, поштом или предајом у Шалтер сали Општинске управе општине Алибунар.

           Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефон 013/642-105, сваког радног дана у времену од 08.00 до 14.00 часова.

           Конкурс је отворен до краја текуће године или до утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.

           Напомена: непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-23/16-06

Датум: 25. фебруар 2016. године

А Л И Б У Н А Р

Председник Општинског већа

Предраг Белић,  с.р.

ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

Подносилац предлога пројекта/програма

 

Адреса подносиоца предлога пројекта/програма

 

Референтни број

(попуњава општина Алибунар)

 


ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ/ПРОГРАМУ

Наслов пројекта/програма

 

Износ средстава из сопственог учешћа                            
Проценат средстава сопственог учешћа од укупне вредности пројекта                       %
Износ тражених средстава од општине Алибунар                          
Проценат средстава траженог од општине Алибунар од укупне вредности пројекта/програма                       %
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА                          

Датум подношења предлога пројекта/програма: ________________________________

Трајање пројекта/програма: __________________________________________________

Контакт особа: ______________________________________________________________

Функција: __________________________________________________________________

Контакт телефон: ____________________________________________________________

Е-mail: _____________________________________________________________________

Адреса интернет презентације: ________________________________________________

Mатични број и ПИБ: _________________________________________________________

Број рачуна и назив банке: ___________________________________________________

Одговорно лице/особа овлашћена за заступање – телефон: _______________________ ___________________________________________________________________________

Потпис и печат:

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ПРИЈАВЕ
Опис захтева (циљ, очекивани резултати, динамика реализације пројекта, манифестације, набавке опреме, инвестиционог улагања итд.)**:
 
Спецификација трошкова, финансијски план пројекта, манифестације или набавке опреме са роковима доспелости обавеза, тражена и очекивана средства из осталих извора**:
 

(**- по потреби текст наставити на новом листу)

    Одговорно лице
  печат  
    потпис


И З Ј А В А

о прихватању обавезе подносиоца пријаве у случају да Општина финансира или суфинансира пријављени програм односно пројекат према којој одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу изјављује:

 • да су сви подаци наведени у Пријави истинити и тачни;
 • да ће додељена средства бити наменски утрошена;
 • да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији програма односно пројекта са финансијском документацијом;
 • да ће током реализације програма односно пројекта у публикацијама и другим медијима бити назначено да је реализацију подржала Општина Алибунар

Место:

Датум:

    Одговорно лице
  печат  
    потпис

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81