gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Lokalna samouprava
  • Službeni list
  • СЛ 2016/04
  • Одлука о расписивању Јавног позива за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинаснирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2016. години

Службени лист општине Алибунар

Одлука о расписивању Јавног позива за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинаснирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2016. години

На основу чланова 15. и 19. Закона о информисању и медијима (''Службени гласник РС'', бр. 83/2014), чланова 3. и 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (''Службени гласник РС'', бр. 83/2014), члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, ... 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на 92. седници одржаној дана 25. фебруара 2016. године доноси

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ

НА КОНКУРСУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ОСТВАРИВАЊЕ

ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2016. ГОДИНИ

Члан 1.

Расписује се Јавни позив за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2016. години (у даљем тексту: Јавни позив).

Члан 2.

Јавним конкурсом за финансирање пројеката из области јавног информисања из буџета општине Алибунар за 2016.г. (у даљем тексту: Јавни конкурс) потребно је утврдити: предмет конкурса, циљ конкурса, право учешћа, критеријуме за учешће на јавном конкурсу, трајање конкурса, битне услове које треба да испуни пријава на конкурс, оцена конкурса и напомене.

Саставни део Јавног конкурса су: Образац за извештај о реализацији пројекта/програма у области јавног информисања који је суфинансиран средствима буџета општине Алибунар (Образац 1), Пријава на конкурс за суфинансирање пројеката/програма из области јавног информисања (Образац 2) и Спецификација трошкова пројекта (Образац 3).

Члан 3.

Оцену пројеката поднетих на Конкурс вршиће стручна комисија од 3 члана које именује Општинско веће општине Алибунар на предлог председника општине из реда медијских стручњака.

Члан 4.

 По спроведеном конкурсу по Јавном позиву, Општинско веће општине Алибунар ће донети одлуку о расподели средстава, а по претходно добијеном предлогу стручне комисије.

Јавни позив за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2016. години и Одлука о расподели средстава (у даљем тексту: Одлука) биће објављени на: званичној интернет-презентацији Општине Алибунар, у ''Службеном листу општине Алибунар'' и у најмање једним дневним, односно недељним новинама које се дистрибуирају на територији општине Алибунар.

Одлука ће бити достављена свим учесницима конкурса по Јавном позиву.

Одлука је коначна.

Члан 5.

На основу Одлуке, председник Општине ће у име Општине Алибунар закључити одговарајући уговор са учесницима Јавног конкурса који имају право на суфинансирање пројеката.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 403-29/16-06

Датум: 25. фебруар 2016.г.

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81