Службени лист општине Алибунар

Одлука о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте организација у области спорта на територији општине Алибунар за 2016. годину

         На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 11. Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015), а на основу извештаја Комисије за разматрање захтева за доделу средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте организација у области спорта на територији општине Алибунар за 2016. годину, Општинско веће општине Алибунар на својој 92. седници одржаној дана 25. фебруара 2016. године доноси следећу

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2016. ГОДИНУ

I

        На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте организација у области спорта на територији општине Алибунар за 2016. године, а на основу претходно спроведеног Јавног конкурса и извештаја Комисије за разматрање захтева за доделу средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте организација у области спорта на територији општине Алибунар за 2016. годину, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар на следећи начин:

 1. Фудбалском савезу општине Алибунар за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 385.000,00 (словима: тристоосамдесетпетхиљада) динара;
 2. Фудбалском клубу ''Будућност'' из Алибунара за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 695.000,00 (словима: шестодеведесетпетхиљада) динара;
 3. Рукометном клубу ''Будућност'' из Алибунара за финансирање пројекта/програма за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 430.000,00 (словима: четристотридесетхиљада) динара;
 4. Кошаркашком клубу ''Будућност'' из Алибунара за финансирање пројекта/програма за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 330.000,00 (словима: тристотридесетхиљада) динара;
 5. Шаховском клубу ''Алибунар'' из Алибунара за финансирање пројекта/програма за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 135.000,00 (словима: стотридесетпетхиљада) динара;
 6. Карате клубу ''Будућност'' из Алибунара за финансирање пројекта/програма за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 300.000,00 (словима: тристохиљада) динара;
 7. Омладинском фудбалском клубу ''Пролетер'' из Банатског Карловца за финансирање пројекта/програма за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 1.300.000,00 (словима: једанмилионтристохиљада) динара;
 8. Рукометном клубу ''Банатски Карловац'' из Банатског Карловца за финансирање пројекта/програма за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 1.300.000,00 (словима: једанмилионтристохиљада) динара;
 9. Фудбалском клубу ''Карлсдорф'' из Банатског Карловца за финансирање пројекта/програма за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 60.000,00 (словима: шездесетхиљада) динара;
 10. Женском кошаркашком клубу ''Југобанат'' из Банатског Карловца за финансирање пројекта/програма за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 290.000,00 (словима: двестодеведесетхиљада) динара;
 11. Карате клубу ''Нуките'' из Банатског Карловца за финансирање пројекта/програма за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 300.000,00 (словима: тристохиљада) динара;
 12. Аеро-клубу ''Михајло Петровић'' из Банатског Карловца за финансирање пројекта/програма за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 160.000,00 (словима: стошездесетхиљада) динара;
 13. Шаховском клубу ''Банатски Карловац'' из Банатског Карловца за финансирање пројекта/програма за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 135.000,00 (словима: стотридесетпетхиљада) динара;
 14. Рукометном клубу ''Владимировац'' из Владимировца за финансирање пројекта/програма за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 1.300.000,00 (словима: једанмилионтристохиљада) динара;
 15. Фудбалском клубу ''Владимировац'' из Владимировца за финансирање пројекта/програма за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 695.000,00 (словима: шестодеведесетпетхиљада) динара;
 16. Карате клубу ''Владимировац'' из Владимировца за финансирање пројекта/програма за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 700.000,00 (словима: седамстохиљада) динара;
 17. Фудбалском клубу ''Банат'' из Иланџе за финансирање пројекта/програма за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 420.000,00 (словима: четристодвадесетхиљада) динара;
 18. Рукометном клубу ''Омладинац'' из Иланџе за финансирање пројекта/програма за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 440.000,00 (словима: четристочетрдесетхиљада) динара;
 19. Кошаркашком клубу ''Омладинац'' из Иланџе за финансирање пројекта/програма за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 200.000,00 (словима: двестохиљада) динара;
 20. Шаховском клубу ''Агростепа'' из Иланџе за финансирање пројекта/програма за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 90.000,00 (словима: деведесетхиљада) динара;
 21. Фудбалском клубу ''Добрица'' из Добрице за финансирање пројекта/програма за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 200.000,00 (словима: двестохиљада) динара;
 22. Фудбалском клубу ''Војводина'' из Селеуша за финансирање пројекта/програма за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 516.000,00 (словима: петстошеснаестхиљада) динара;
 23. Фудбалском клубу ''Црвена звезда'' из Новог Козјака за финансирање пројекта/програма за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 200.000,00 (словима: двестохиљада) динара;
 24. Стонотениском клубу ''Банатул'' из Локава за финансирање пројекта/програма за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 380.000,00 (словима: тристоосамдесетхиљада) динара;
 25. Фудбалском клубу ''Јаношик'' из Јаношика за финансирање пројекта/програма за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 200.000,00 (словима: двестохиљада) динара;
 26. Стонотениском клубу ''Рапид'' из Николинаца за финансирање пројекта/програма за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2015.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 1.500.000,00 (словима: једанмилионпетстохиљада) динара;
 27. Спортском савезу општине Алибунар за финансирање следећих програма:
  1. Рад Спортског савеза – укупни годишњи износ од 4.550.000,00 (словима: четиримилионапетстопедесетхиљада) динара;
  2. Школски спорт - укупни годишњи износ од 400.000,00 (словима: четристохиљада) динара;
  3. Спорт за све (рекреативни спорт, спорт за особе са инвалидитетом) - укупни годишњи износ од 200.000,00 (словима: двестохиљада) динара;
  4. Спортске манифестације - укупни годишњи износ од 1.500.000,00 (словима: једанмилионпетстохиљада) динара;
  5. Спортски лекар - укупни годишњи износ од 150.000,00 (словима: стопедесетхиљада) динара;
  6. Одржавање спортских објеката - укупни годишњи износ од 539.000,00 (словима: петстотридесетдеветхиљада) динара.

II

          Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2016. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2015).

          Средства из члана I ове Одлуке уплаћиваће се за пројекте корисника под редним бројевима од 1. до 26., као и за финансирање корисника под редним бројем 27. за програмску активност из подтачке 1) у 12 једнаких месечних рата, а за финансирање осталих активности корисника под редним бројем 27. према потреби и сагласно динамици утврђено програмима.

III

         На основу ове Одлуке, а у складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, председник Општине ће у име општине Алибунар закључити одговарајући уговор са Спортским савезом општине Алибунар, као организацијом од посебног значаја за Општину Алибунар.

         Спортски савез општине Алибунар ће са корисницима из члана I ове Одлуке закључити појединачне уговоре, на основу којих ће извршити пренос одобрених средстава. Такође, Спортски савезопштине Алибунар ће у име и за рачун Општине Алибунар вршити надзор над реализацијом програма и пројеката и наменским коришћењем одобрених средстава, сагласно одредби члана 31. Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини Алибунар.

IV

         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-21/2016-06

Датум: 25. фебруар 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Štampa

FaLang translation system by Faboba