gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима општине Алибунар

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на 87. седници одржаној дана 04. децембра 2015. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА

ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА

 ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  1. Разрешања се Бранимир Томић, представник саобраћајне полиције у Полицијској управи Панчево, функције члана Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима (у даљем тексту: Савет).
  2. Именује се Јездимир Рачић, представник саобраћајне полиције у Полицијској управи Панчево, на функцију члана Савета из тачке 1. овог Решења.
  3. Мандат разрешеног члана Савета престаје даном разрешења, а мандат новоизабраног члана Савета почиње наредног дана од дана именовања и траје до истека мандата Савета.
  4. Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-199/15-06

Датум: 04. децембар 2015. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81