gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Lokalna samouprava
  • Službeni list
  • СЛ 2015/42
  • Одлука о измени Одлуке о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

Службени лист општине Алибунар

Одлука о измени Одлуке о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на 87. седници одржаној дана 04. децембра 2015. године доноси следећу

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

I

        У Одлуци о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', број 28/2015), у члану Iалинеја 1) мења се и гласи:

''1) Удружењу одгајивача голубова српских високолетача СС-397 ''АРАП'' из Владимировца, ул. Ц. Лазара бр. 74, за реализацију пројекта ''Подршка такмичења удуржења у Републици Србији и иностранству'', у износу од 150.000,00 (словима: стопедесетхиљада) динара.''

II

         Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2015. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 31/2014, 10/2015, 29/2015 и 39/2015).

III

         На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013 и 2/2014), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући анекс уговора.

IV

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-49/15-06

Датум: 04. децембар 2015. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81