gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар

          На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на 31. седници одржаној дана 03. априла 2015. године, доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР

 

1.     ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар, број 400/15 од 02.04.2015.г., коју је донео Надзорни одбор ЈКП ''Универзал'' Алибунар

2.     Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 023-6/15-06

Датум: 03. април 2015. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81